Usnesení OZ Včelná č. 35/2002

Usnesení č. 35

schválené na XXXIII. zasedání OZ konaném dne 26.8.2002 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, V. Marhoun, P. Průša

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení č. 34 z XXXII. zasedání OZ
 2. zprávu starosty obce o činnosti od XXXI. zasedání OZ
 3. zprávu o následcích přívalových dešťů v obci a o činnosti OÚ od vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem Jihočeského kraje
 4. Zprávu o přípravě převedení MŠ do právní subjektivity podle zákona č. 284/2002 Sb., kterým se mění zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 5. zprávu o podmínkách uzavírání prac. smluv s uchazeči evidovanými u Úřadu práce
 6. informaci starosty o průběhu staveb v obci a o jednáních k zabezpečení dopravní obslužnosti a jejího financování v roce 2003
 7. zprávu starosty obce o průběhu soudního projednávání sporu s městem Č. Budějovice o lesy v bývalém k.ú. Rožnov
 8. žádost o pronájem části pozemku p.č. 100 za klubovnou hasičů
 9. nabídku stavební firmy K. Šandera ml. na vybudování přístřešku u zastávky MHD
 10. stížnost paní Polanské na nedodržování omezené rychlosti některých vozidel jedoucích do areálu Čepro, sklad Včelná

III. schvaluje:

 1. rozbor hospodaření za 1. pololetí 2002
 2. rozšíření stavby III. etapa obnovy komunikací o křižovatku ulic Husova a V Sídlišti a komunikace kolem lesa s celkovým nákladem 117 tis. Kč.
 3. uspořádání veřejné sbírky pro obec Plav postiženou povodněmi v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb.
 4. dohodu uzavřenou mezi obcí Včelná a obcí Roudné na poskytnutí části budovy MŠ od 2.9. do 31.12. z důvodu poškození budovy MŠ Roudné při letošních povodních.
 5. žádost obce Včelná o poražení odumřelého javoru v ulici Nádražní Včelná
 6. nákup leteckých snímků obce k přímému prodeji zájemcům za cenu 250 Kč za kus.

IV. ukládá:

 1. stavební komisi: do 10.9.02 projednat a připravit návrh na stavbu přístřešku u zastávky MHD dle nabídky stavební firmy K. Šandera
 2. starostovi obce:
  1. připravit do 10.9.02 návrh na převedení MŠ Včelná do právní subjektivity
  2. projednat s DI Policie ČR možnosti řešení nerespektování dopravního značení na příjezdové cestě do Čtyř chalup
  3. zabezpečit provedení veřejné sbírky dle bodu III.3 tohoto usnesení

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 26.8.2002
Zveřejněno dne: 27.6.2002


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková