Usnesení OZ Včelná č. 34/2002

Usnesení č. 34

schválené na XXXII. zasedání OZ konaném dne 10.6.2002 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, V. Marhoun, ing. J. Mandžukova

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení č. 33 z XXXI. zasedání OZ
 2. zprávu o plnění rozpočtu za měsíce 1. - 5.2002
 3. zprávu starosty obce o činnosti od XXXI. zasedání OZ
 4. vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby III. etapa obnovy místních komunikací
 5. zprávu o postupu prací na stavbě ZTV pro 7 RD
 6. zprávu o kontrole využívání sběru domovního odpadu dle vyhlášky obce
 7. zprávu o činnosti sociální komise a kulturní komise

III. schvaluje:

 1. Rozpočtovou změnu č. 1/2002 s navýšením příjmů a výdajů rozpočtu o 1.429 tis. Kč
 2. Novou smlouvu se společností EKO-KOM na separovaný sběr PET lahví
 3. Dodatek č. 2/2002 smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace obce uzavřené s firmou VaK JČ a.s.
 4. závěrečné vyúčtování vodného a stočného za rok 2001 podané firmou VaK JČ a.s.
 5. Smlouvy o zajištění reklamy uzavřené mezi obcí Včelná a místními podniky a živnostníky - Pensionem Victoria, J. Vavrochem, M. Frídovou, D. Prokešovou, J. Voráčkem a Vl. Hromadou
 6. uzavření směnné smlouvy na pozemek parc. č. 702 o výměře 511 m2 v majetku obce za pozemek parc. č. 700/2 o výměře 566 m2 v k.ú. Včelná
 7. uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc. č. 488 v majetku obce za část pozemku parc. č. 474 v k.ú. Včelná
 8. prodej části pozemku parc. č. 612/6 manželům Hromadovým za účelem vybudování parkoviště v šířce 7 m od hranice pozemku parc. č. 612/6 v k.ú. Včelná

IV. předběžně souhlasí se změnou stavby novinového stánku, přičemž si vyhrazuje právo posouzení konečného návrhu stavby.

V. ukládá: starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo na dodávku prací spojených se stavbou III. etapa obnovy místních komunikací s výhercem výběrového řízení na tuto stavbu

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 10.6.2002
Zveřejněno dne: 12.6.2002


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková