Usnesení OZ Včelná č. 36/2002

Usnesení č. 36

schválené na XXXIV. zasedání OZ konaném dne 9.9.2002 od 19 h. v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, Mgr. Vl. Braumová, J. Hanetšleger

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení č. 35 z XXXIII. zasedání OZ
 2. zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.- 8. 2002
 3. zprávu o hlášení povodňových škod v obci
 4. zprávu starosty obce o postupu prací na stavbách v obci, o připravovaných seminářích pro starosty obcí

III. schvaluje:

 1. vnitřní organizační směrnice a účetní předpisy vypracované v souladu se zákonem o obcích a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 2. žádost o finanční podporu ze SFŽP ČR na sanaci a obnovu poškozených vodohospodářských objektů obce
 3. podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Č. Budějovicích č.j. 6 Co 704/2002-93 v kauze obec Včelná vers. město Č. Budějovice
 4. Rozhodnutí obce o zrušení organizační složky obce s názvem Mateřská škola, Včelná, okres Č. Budějovice, k 31.10.2002 a organizační složky obce s názvem Školní jídelna, Včelná, okres Č. Budějovice, k 31.10.2002 a zřízení příspěvkové organizace obce s názvem "Mateřská škola Včelná" se sídlem gen. Sokolovského 422, Včelná, PSČ 373 82, k 1.11.2002 se školní jídelnou jako součástí příspěvkové organizace.
 5. Zřizovací listinu příspěvkové organizace obce s názvem "Mateřská škola Včelná"
 6. Dodatek nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí a firmou Ergodent ve smyslu změny doby užívání na dobu neurčitou.
 7. žádost o registraci knihovny u ministerstva kultury

IV. ukládá starostovi obce:

 1. zabezpečit ve spolupráci s mateřskou školou její převedení do právní subjektivity k 1.11.2002
 2. připravit návrh rozpočtové změny č. 2 do příštího zasedání OZ
 3. zahájit práce na zadání změny územního plánu s důrazem na řešení vodohospodářských - záplavových poměrů

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 9.9.2002
Zveřejněno dne: 12.9.2002


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková