Usnesení OZ Včelná č. 37/2002

Usnesení č. 37

schválené na XXXV. zasedání OZ konaném dne 14.10.2002 od 19 h. v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, JUDr. F. Vavroch, V. Marhoun

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení č. 36 z XXXIV. zasedání OZ
 2. zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.- 9. 2002
 3. zprávu o dokončení převedení MŠ do právní subjektivity
 4. zprávu o ukončení veřejné finanční sbírky pro obec Plav postiženou povodněmi s výsledkem 91.000,- Kč
 5. zprávu starosty obce ze semináře Den malých obcí pořádané za účasti ministerstev pro místní rozvoj, vnitra a financí v Praze dne 26.9.2002; a z porady starostů pořádané ředitelem Krajského úřadu dne 8.10.2002.
 6. zprávu starosty obce o postupu prací na stavbách v obci
 7. zprávu starosty obce o činnosti svazku obcí Blanský les - podhůří a o jeho 7. shromáždění starostů konaném dne 10.10.2002
 8. zprávu starosty obce o přípravě voleb do obecního zastupitelstva
 9. zprávu starosty obce o výsledku kontroly hospodaření s dotačními prostředky ze státního rozpočtu za roky 1999-2002 provedené finančním úřadem

III. schvaluje:

 1. rozpočtovou změnu č. 2/2002 dle předloženého návrhu s posílením příjmů i výdajů o 1.137 tis. Kč.
 2. prodej pozemku parc. č. 612/8 v k.ú. Včelná o rozloze 199 m2 manželům Hromadovým za účelem vybudování parkoviště za cenu znaleckého posudku, nejméně však 50 tis. Kč.
 3. Smlouvy č. 36/2002 a 37/2002 na odstranění povodňových škod uzavřené mezi obcí Včelná a firmou VaK JČ a.s.
 4. uzavření smlouvy na realizaci změny územního plánu s firmou UA Projekce, ing. arch. Ťukalová.
 5. provedení víceprací na stavbě III. etapa obnovy místních komunikací odsouhlasených stavebním dozorem a starostou obce.
 6. příspěvek 9.000 Kč z rozpočtu obce k 91.000 korunám vybraných veřejnou sbírkou pro obec Plav postiženou povodněmi
 7. zřizovací listinu a knihovní řád obecní knihovny Včelná
 8. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění dopravy osob uzavřené mezi obcí Včelná a Dopravním podnikem města Č. Budějovice dne 28.11.1997
 9. zřízení povodňového fondu obce
 10. žádost o finanční podporu na opravy bytového fondu postiženého povodněmi v roce 2002
 11. Vyhlášku č. 1/2002 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu pro správní území obce Včelná
 12. vyplacení mimořádných ročních odměn předsedům komisí obce dle návrhu starosty v celkové částce 11.000 Kč

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 14.10.2002
Zveřejněno dne: 16.10.2002


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková