Zápis z IX. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 12.1.2000

Zápis z IX. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program jednání:

  • Zpráva o plnění rozpočtu za rok 1999
  • Schválení vyhlášky obce o provozování tombol při slavnostech a zábavách konaných v obci Včelná
  • Projednání poskytování jednorázové půjčky občanům, kterým jejich zaměstnavatel dluží mzdu za více než dva měsíce
  • Různé

ZÁPIS:

Přítomno 8 zastupitelů z 9. Dále přítomen zapisovatel a p. Miesbauer st.

Do různého navrženo starostou schválení rozpočtového provizoria na rok 2000 a schválení výchozího dokumentu (organizační řád obce) k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pan Mikšovský navrhuje zabývat se možností nájmu občerstvovacího zařízení v KD. OZ souhlasí.

 1. Volba návrhové komise: P. Rožboud, P. Průša, J. Hanetšleger
  Ověřovateli zápisu jmenováni: p. V. Marhoun, ing. J. Mandžuková
 2. Kontrola usnesení č. 10 z VIII. zasedání OZ:
  Starosta oznamuje nedopatření z minulého zasedání, kdy bylo rozhodnuto o nájmu pozemku p. Tušlovi za 2 Kč/m2, ale dle platné vyhlášky obce je možné zahrádky pronajímat pouze za 1 Kč/m2. Dále bod IV. 3 dále trvá.
 3. Starosta podává zprávu o plnění rozpočtu obce za období 1.- 12.1999. Celkem příjmy na 105 % 18.436.249 Kč; k tomu 3.000.000 půjčka z Mze. Výdaje celkem plněny na 20.055.008 Kč. Počáteční stav k 1.1.1999 Kč 1.112.445, SoFo: 1.770 Kč. Stav na běžném účtu 2.930.597 Kč.
 4. Starosta navrhuje schválit rozpočtové provizorium pro hospodaření v začátku roku 2000 podle rozpočtu I. čtvrtletí roku 1999. OZ akceptuje.
 5. Starosta komentuje návrh vyhlášky o provozování tombol při slavnostech a zábavách konaných v obci Včelná, který byl rozeslán všem zastupitelům předem. J. Hanetšleger upozorňuje, že oznámení Fin. úřadu je třeba podat až od výše jistiny 200.000 Kč za rok, a nikoli od 20.000 Kč, jak OÚ při konstrukci vyhlášky uvažoval.
 6. Poskytování jednorázové půjčky občanům, kterým jejich zaměstnavatel dluží mzdu za více než dva měsíce: V obci se zatím přihlásil jeden občan, který vyplnil žádost a čeká na uzavření smlouvy v OZ a převod 10.000 Kč via Okresní úřad.
 7. Různé:
  1. Starosta představuje organizační řád obce vytvořený jím k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento dokument bude postupně dopracováván do větší šíře i detailu. Sazby poplatků za vyhledávání informací nejsou zatím vyplněny.
  2. Starosta představuje návrh na odkoupení p.p.č. 459/8 v k.ú. Včelná o rozloze cca 190 m2 na Hraničkách (vlastníci Háků a Dejdarů, tř.5.května 6, Včelná), kde se nacházejí obecní zařízení - vodovodní šachty, atp. za cenu znaleckého posudku + náklady za převod. OZ souhlasí.
  3. Starosta informuje o přípravě obecního plesu.
  4. Starosta uvádí problematiku poskytování občerstvení při akcích v KD. Současný stav je ústní dohoda se současným provozovatelem p. Hanetšlegerem z Vrábče bez nájemného s tím, že zabezpečí všechny akce, bez ohledu na větší či menší výdělečnost. V. Marhoun doporučuje určit provozovateli občerstvení "amortizační" poplatek ve výši 500-1500 Kč ročně. Z. Mikšovský též nějaké nájemné za používání obecního zařízení podporuje. Starosta dojedná s provozovatelem.
  5. Starosta představuje otázku dalšího financování stavby komunikací. Je předjednáno setkání zástupců obce, BUILDINGu a IPB, kde se projedná možnost úvěru od banky, narozdíl od předpokládané úvěrové smlouvy s dodavatelem stavby.
  6. Starosta obce krátce pozitivně zhodnotil průběh neformálního setkání zastupitelů před koncem roku 1999.
  7. Z. Mikšovský otevřel otázku zimní údržby místních komunikací a chodníků. Problematická je tř. 5. května před "Nováčků". OÚ připravuje upozornění obyvatelům dotyčného domu, že mají povinnost udržovat chodník.
  8. V. Marhoun představuje otázku odškodňování totálně nasazených za II. světové války.
  9. Lidé většinou o možnosti odškodnění neví, a proto p. Marhoun navrhuje vytipovat možné ročníky občanů a obejít je s dotyčnou žádostí, aby o tuto možnost nepřišli.
  10. Starosta podal krátkou informaci o sdružení RERA a členství obce v Jihočeském výboru pro spolupráci se zahraničím.

  8. Návrh usnesení čte starosta obce. Schválen jednohlasně.
Zapsal: F. Mareš
Ověřili: V. Marhoun, Ing. J. Mandžuková