Zápis z X. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 6.3.2000

Zápis z X. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program jednání:
  1. Volba návrhové komise
  2. Kontrola usnesení
  3. Projednání a schválení hospodaření obce za rok 1999
  4. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí úvěru od IPB
   na dofinancování stavby obnovy místních komunikací II. etapa
  5. Projednání a schválení žádostí o finanční příspěvky od Okresního úřadu
   a žádosti o dotaci úroků z úvěrů
  6. Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31.12.1999
  7. Projednání a schválení účasti obce ve sdružení obcí jihozápadní části okresu ČB
  8. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2000
  9. Projednání rekonstrukce pomníku padlým I. a II. světové války
  10. Různé

ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. JUDr. Vavoch se v průběhu zasedání omluvil a odešel před schvalováním usnesení. Dále přítomen zapisovatel, p. Miesbauer st. a p. Nováček.

Do různého navrženo starostou několik dalších bodů.

 1. Volba návrhové komise: P. Rožboud, V. Marhoun, ing. J. Mandžuková
  Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, Mgr. Vl. Braumová
 2. Kontrola usnesení č. 11 z IX. zasedání OZ:
  OZ souhlasí se starostou navrhovanou změnou bodu III. 3. minulého usnesení - odkoupení p.p.č. 459/8 v k.ú. Včelná - na darovací smlouvu, jak nabídli vlastníci dotčené nemovitosti.
 3. Zpráva o hospodaření byla zastupitelům k dispozici předem. OZ předložena též zpráva SK o vyúčtování příspěvku obce ve výši 40.000 Kč na rok 1999. OZ schvaluje rozbor hospodaření za rok 1999.
 4. U IPB proběhlo jednání o poskytnutí úvěru na komunikace v max. výši 8 mil. Kč. Účastnili se P. Rožboud, J. Medová, ing. Kačenka za BUILDING, ing. Kokeš - nám. ředitelky IPB. Byla představena obec, investiční záměr, hlavní body dodavatelské smlouvy, ujištění IPB o poskytnutí úvěru s úrokem pod 10 %. Termín čerpání: květen - červen 2000, po dokončení stavby.

  21.1.2000 u OÚ za účasti P. Rožboud, J. Medová a 2 zástupci IPB projednán podrobnější postup při uzavírání úvěrové smlouvy, obsah smlouvy a její náležitosti. Ručení: částečně nemovitostmi - např. KD, ale především "rozpočtem obce" (směnkou). Pracovníci banky přislíbili možnost splatit úvěr dřívějšími splátkami bez sankčních poplatků. OZ předložen vzorový výpočet úroků.

  Pan Marhoun říká, že starostou uvažované 2,5 mil. Kč splácení ročně je na obec mnoho. Dle jeho mínění budou v nejbližší době schváleny daňové zákony, které výrazně sníží příjmy, o 3 mil. Kč, takže lze uvažovat se splácením celkem kolem 2 mil. Kč ročně.

  Starosta k této problematice představuje navíc návrh "nových" obecních daní.

 5. U Okresního úřadu byla podána žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na úroky. Dále starosta informuje, že podal žádosti o příspěvek na dopravní obslužnost, a na dofinancování stavby komunikací.
 6. OZ schvaluje výsledky provedené inventarizace majetku obce k 31.12.1999. Sumář rozeslán OZ předem. Detailní zápisy o inventurách a inv. soupisy k nahlédnutí u OÚ. Starosta seznamuje OZ s likvidačním zápisem z 29.12.1999.
 7. Starosta navrhuje účast obce v dobrovolném sdružení cca 20 obcí s předběžným názvem mikroregion "Blanský les - Podkletí". Starosta dále informuje o vzniku sdružení obcí kolem Pištína (6 obcí) a "Pomalší". Kolem sdružení fungují různé agentury, které nabízejí své služby. Fa Nebe připravuje např. publikaci "Domovina" ke zviditelnění obcí kolem ČB. Obdobnou publikaci připravuje i Okresní úřad ve spolupráci s jinou firmou. Prezentace nabídnuta i obci Včelná za cca 2.500 Kč.

  Pan Marhoun říká, že může být problém s financováním. Bylo by dle něho vhodnější platit základní přihlašovací a správní poplatek (např. 5,- Kč na obyvatele) s tím, že další poplatky budou adresně na určité akce.

 8. Rozpočet na rok 2000: návrh rozeslán zastupitelům měsíc předem. Starosta představuje změny v návrhu rozpočtu a detailněji představuje mzdové položky. Finanční komise navrhuje zjistit možnosti ušetření prostředků na neinvestičních příspěvcích na školy. Také náklady na autobusovou dopravu dosáhly povážlivé výše - rozvážit možnost snížení počtu málo využitých spojů.
 9. Dále výdaje na rekonstrukci pomníku cca 80.000 Kč jsou "pokryty" budoucím prodejem pozemků podél restaurace "U Kaštanu".

  V. Marhoun seznamuje OZ s možností rekonstrukce stropu v KD včetně izolace, pokud bude příznivá fin. situace, a zvláště splněn příslib sponzorského daru obci v podobě potřebných palubek.

  Otázka p. Nováček na financování komunikací a smluvní vztahy s na stavbě přítomnými firmami. Odpovídá p. Marhoun a starosta obce.

  Další otázka p. Nováčka, zda je obec pojištěná na újmy občanů při nedokonalé zimní údržbě komunikací. Se stavem zimní údržby i pojištění seznamuje starosta obce.

  Další připomínky k rozpočtu nebyly, rozpočet ve výši příjmů i výdajů 9.110.000 Kč schválen.

 10. Rekonstrukce pomníku padlým I. a II. světové války: Starosta informuje o stavu prací: kopají se základy na nové oplocení, sejmula se deska se jmény, kterou je třeba vycídit. Osloveny firmy, pracující na obecních zakázkách se žádostí o pomoc. Odezva zatím od fy JANA p. Píchy, fa BUILDING a SWIETELSKY.
 11. Různé:
  1. Starosta představuje dodatek č. 1 ke smlouvě s VRV na další období od poč. roku 2000 do dokončení stavby komunikací.
  2. Starosta děkuje za pomoc při pořádání plesu. Vyúčtování - příjmy 30.992 Kč, výdaje 15.426 Kč. Ze zisku odvedeno na Arpidu 2.000 Kč. Dále zaplacen poplatek 700 Kč OkÚ ČB za povolení k provozování tomboly.
  3. Starosta představuje otázku odepsání zděné trafostanice u MŠ z obecního majetku, která je v majetku obce neoprávněně - viz Hospodářská smlouva č. 36/82
  4. Starosta informuje o posílení MHD o 1 školní autobus z Rožnova do Včelné.
  5. OZ akceptuje ukončení nájemní smlouvy s ing. Sedlákem na pronájem pozemku pod novinovým stánkem k 31.1.2000 a žádost o uzavření nové nájemní smlouvy s panem Fr. Petroušem k témuž účelu.
  6. Starosta představuje návrh změny statutu sociálního fondu.
  7. p. Mikšovský se ptá, pokročilo-li jednání s provozovatelem pohostinského zařízení - Hanetšlegerovými - o amortizačním poplatku, jak bylo ujednáno na minulém zasedání. Odpověď starosty, že bude probíhat dokoupení nádobí ve spolupráci s provozovatelem p.z.
  8. Vl. Braumová informuje o dětském karnevalu dne 4.3. s příjmy 4.500 Kč a výdaji 5.300 Kč, kde se zúčastnilo 120 dětí, o probíhající revizi knihovního fondu v místní knihovně. Dále tlumočila několik otázek občanů, které zodpověděl starosta obce (stavba koryta z vodárny, stavební parcely nahoře na tř.5.května).
  9. p. Hanetšleger připomíná, že světelná reklama Čepra brání ve výhledu řidičům přijíždějících na hlavní silnici ze Čtyřech Chalup.
  10. Starosta informuje o jednání s DI Policie ČR o způsobu omezení rychlosti v obci.
 12. Návrh usnesení čte starosta obce. Schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: J. Petrová, Mgr. Vl. Braumová