Zápis z XI. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 11.4.2000

Zápis z XI. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program jednání:

  • Kontrola plnění rozpočtu za 1. až 3. 2000
  • Příprava oslav 55. výročí osvobození s odhalením nově opraveného pomníku padlým na tř. 5. května
  • Informace o průběhu auditu za rok 1999
  • Informace o průběhu staveb v obci
  • Projednání a schválení vyhlášky obce o užívání znaku a praporu obce
  • Různé

ZÁPIS:

Přítomno 8 zastupitelů z 9. Ing. Mandžuková omluvena. Dále přítomen zapisovatel.
Do různého navrženo starostou několik dalších bodů.

 1. Volba návrhové komise: Mgr. Vl. Braumová, J. Hanetšleger, P. Rožboud
  Ověřovateli zápisu jmenováni: V. Marhoun, P. Průša
 2. Kontrola usnesení č. 12 z X. zasedání OZ: Plní se, dle termínových možností.
 3. Starosta srovnává plnění příjmové i výdajové stránky rozpočtu za první čtvrtletí 2000 a 1999. Daňové příjmy letos o cca 300 tis. Kč menší. Pan Marhoun má obavy o stav obecní pokladny v prvním pololetí 2000. Starosta odpovídá, že dle jeho názoru obec s financemi vyjde.
 4. Plánovaný postup prací na pomníku padlým I. a II. světové války:

  Dokončení osazení hlavní desky do 14. dubna, potom výstavba podezdívky plotu, následně úprava terénu, osazení 2 laviček, osázení živého plotu, osazení oplocení. Materiál: přírodní kámen od Jihokámenu v.d. Písek, provozovna Štěpánovice. Na úhradě nákladů se podílejí a materiál bezplatně dodávají: fa Building ČB, Swietelsky ČB, Kašparů–Koller ČB, fa JANA Včelná, Budějovické štěrkopísky p. Nesrovnal, Včelná. Odborné práce dále provádí fa Kámen ČB a zámečnictví p. Čížek, Včelná. Dle názoru starosty rekonstrukce pomníku bude obec stát kolem 30.000 Kč.

  Pan Marhoun navrhuje u pomníku zřídit vlajkoslávu o dvou stožárech. Dle starosty je třeba posoudit jejich umístění.

  Návrh průběhu oslav představuje starosta: Neděle 7.5.2000 ve 14 hod. položení kytic u pomníku padlých I. a II. světové války a padlých rudoarmějců na konci ulice Witthanova - členové zastupitelstva a krátké vystoupení starosty obce. Po slavnostním aktu posezení před restaurací s hudebním souborem Astra. Od 20 hodin taneční zábava v KD. Dále dána ke zvážení možnost představení obecního praporu.

  Dále starosta informuje, že od pátku 5.5. do pondělí 8.5. na OÚ kronikář obce zároveň organizuje výstavu historických map a matričních zápisů obce.

  Pan Marhoun navrhuje provést "oslavu" konce války pietně. Československo válku nevedlo, a tak může těžko slavit vítězství, ale za války přišlo o život 360 tisíc Čechů, i mnoho lidí ze Včelné. Zábava se mu zdá proto nevhodná. K tomuto názoru se přidává i pan Mikšovský, ale oba říkají, že je to věc názoru. Paní Braumová např. říká, že pietní akt je jednou částí "oslav," druhá část je radostná oslava, že válka skončila. Podobně hovoří pan Vavroch, i když zábavu v KD příliš nepodporuje. Položení kytic navrhuje pan Marhoun na přesný den, tj. pondělí 8. května.

  Otevřena diskuze o slavnostním předvedení obecního praporu a jeho případném svěcení a o tom, jak všechny tyto události organizovat společně či odděleně.

  Základní výsledky diskuze: Program bude probíhat v pondělí 8. května, začátek ve 13 hodin slavnostním zasedáním OZ s pozváním hostů. Od 14 hodin položení věnců k pomníkům. Pan Marhoun se bude snažit zajistit účast senátora MUDr. Dvořáka a pěvkyně či hudebníků k provedení státní hymny.

 5. Starosta informuje o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 1999. Audit proběhl ve dnech 3. a 4. dubna s výsledkem "bez výhrady". Poděkoval též pracovníkům obecního úřadu za kvalitní přípravu podkladů a provedení inventarizace.
 6. Starosta komentuje průběh staveb v obci - zbývá dokončit komunikaci kolem lesa. Do konce května bude dokončeno dosypání zeminy do travnatých pásů kolem komunikací. Pan Marhoun navrhuje nechat v určitých místech složit kvalitnější zem, aby si občané mohli v případě zájmu dosypání udělat sami, aby se stihlo osetí v nejvhodnějším vegetačním období.
 7. Pan Marhoun upozorňuje na kritiku pana Babora ohledně pokácení stromů na pozemku v ul. K.H.Borovského a připomíná potřebu vysázení stromů nových. Starosta souhlasí.

  Paní Braumová se ptá, kdo se bude starat o trávníky kolem komunikací. Starosta odpovídá, že požádá veřejně občany, aby se starali sami, v opačném případě se však bude muset starat obec.

  Dokončovací práce na vodovodu a kanalizaci budou provedeny dle povětrnostních podmínek. Zbývá též upravit propadlé vjezdy do domů z tř.5.května. Pan Hanetšleger uvádí, že v domě nad kapličkou je velice cítit kanalizace z nevhodně umístěné kanalizační vpusti.

 8. Vyhláška o užívání znaku a praporu obce byla rozeslána OZ předem, OZ souhlasí.
 9. Různé
  1. Úhrada školného městu Č. Budějovice: Za rok 1998 byla úhrada 560 tis. Kč, za rok 1999 Kč 624 tisíc. Probíhá diskuze kolem legálnosti požadavku města a o možných krocích obce k možnému snížení úhrady. Navrhováno p. Vavrochem, Marhounem a Hanetšlegerem neplatit požadovanou částku, ale pouze částku obvyklou na mimobudějovických školách a vyčkat žaloby od města ČB a nechat město dokazovat oprávněnost účtování milionových rekonstrukcí do "oprav".
  2. Starosta představuje návrh na zrušení rozhodnutí členů MNV ze dne 21.11.1948 o udělení čestného občanství tehdejšímu prezidentovi Kl. Gottwaldovi. Zrušení odsouhlaseno jednohlasně. Starosta dále uvádí předběžný návrh kronikáře p. Vydry na udělení čestného občanství mjr. Janu Jiřičkovi, nar. 19.5.1903. S jeho životopisem OZ seznámeno. Paní Braumová a pan Marhoun upozorňují na možnost problémů při výběru jednoho občana z mnoha obětí války. Pan Vavroch navrhuje vypracovat jakási pravidla k udělování čestných občanství, k čemuž se přidává p. Marhoun i starosta. Pravidla vypracuje ŠKK.
  3. Starosta informuje o vzniku sdružení 18 obcí "Blanský les - podhůří" se sídlem na obecním úřadě ve Včelné. Pan Marhoun připomíná, že obec Včelná by měla od sdružení dostávat prostředky na pokrytí vynaložených režijních nákladů. Dále se pan Mikšovský a Marhoun pozastavují u ročního poplatku na obyvatele určeného stanovami 20,- Kč. Pro Včelnou to činí 30.000 Kč ročně, což se jim zdá mnoho.
  4. Starosta informuje o své jednodenní návštěvě Rakouska s tématikou ekologickou, podnikatelskou a turistickou.
  5. Starosta informuje o usnesení Okresního soudu, které ustanovilo pro jednání o zbavení svéprávnosti paní Marie Hessové, opatrovníkem Obecní úřad Včelná.
  6. Starosta informuje o žádosti fy MIJA o snížení poplatku za provozovaný VHP. Starosta navrhuje žádosti nevyhovět. OZ po diskuzi stejného názoru.
  7. Starosta představuje rozhodnutí OkÚ ve věci dědictví Marie Brockové. Zahrádky ve Čtyřech Chalupách, zatím ve vlastnictví obce, se vydávají v restituci. Obec pravděpodobně nájemcům vrátí nájemné za část roku 2000, případně se najde ještě jiné řešení.
  8. Starosta informuje o návrhu smlouvy obce s JČE o zavedení el. kabeláže v horní části tř.5.května pro současnou i budoucí včelenskou zástavbu s úhradou obce 65.000 Kč (např. pro budoucí stanici k posílení tlaku ve vodovodní síti). Tato částka je pro OZ neakceptovatelná.
  9. Pan Mikšovský má připomínku k firmě Swietelsky, jak za sebou zanechává staveniště, podobně "překladiště" u MŠ. Odpověď starosty, že firmy ještě plochy upraví. Dále připomínka ke stavu kolem haly v lese u včelenské vodárny. Starosta uvádí, že činnosti tam prováděné nejsou povoleny. Obec může dát podnět k provedení státního stavebního dohledu.
  10. Další otázkou je zřízení zelených pásů a zabránění (či zlegalizování) parkování na tř. 5. května. Starosta odpovídá, že vyhradit parkovací místa je problematické, neboť může dojít k poškozování podzemních sítí. Travnaté pásy s vysázenými keři jsou řešením ke zvážení.
   Potřebu řešení tř. 5. května podtrhuje p. Marhoun.

  11. Paní Braumová se ptá na budoucí řešení žlabu od budovy SK, který se zdá nyní nefunkční.
  12. Starosta odpovídá, že místo se bude stavebně ještě upravovat. Dále paní Braumová informuje o výrobě obecních internetových stránek místním pracovníkem OÚ.

  13. Starosta informuje o početním stavu civilní služby u obce - momentálně 1 včelňák a 1 budějovičák. Hlásí se dále p. Hřebejk a p. Čížek ze Včelné.
  14. Pan Marhoun krátce seznámil OZ s průběhem své iniciativy ku pomoci včelenským občanům totálně nasazeným za II. sv. války k podání žádosti o odškodnění.
 10. Návrh usnesení čte starosta obce, schválen jednohlasně.Zapsal: F. Mareš
Ověřili: V. Marhoun, P. Průša