Zápis z XIII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 28.6.2000

Zápis z XIII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Hlavní body programu:

  • Zpráva o plnění rozpočtu za 1. až 5. 2000
  • Projednání a schválení úvěrové smlouvy na dofinancování stavby komunikací v obci
  • Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou BUILDING Č.B.
  • Projednání převzetí stavby komunikací v obci
  • Schválení dodatku ke smlouvě o úplatném převodu akcií
  • Stanovení prodejní ceny pozemku p.č. 612/6
  • Informace starosty obce o účasti na semináři Den pro Evropskou unii a o jednáních vedených od posledního zasedání OZ
  • Projednání koeficientu růstu nájemného z bytu
  • Projednání návrhu členství obce v systému EKO–KOM
  • Projednání zápisu z kontroly plnění některých úkolů vyplývajících ze zákona o obcích
  • Projednání návrhu smlouvy o zajištění prezentace obce na internetové stránce
  • Různé


ZÁPIS:

Přítomno 8 zastupitelů z 9. JUDr. Vavroch omluven. Dále přítomen zapisovatel.

Do různého navrženo starostou několik dalších bodů. Pan Mikšovský navrhuje zařadit na program jednání místní komunikace - údržba a bezpečný provoz. Souhlas.

Přítomné přivítal starosta obce a poděkoval poslancům za účast na oslavách konce 2. světové války dne 8.5.2000.

 1. Volba návrhové komise: P. Průša, P. Rožboud, J. Petrová
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Z. Mikšovský, ing. J. Mandžuková
 2. Kontrola usnesení č. 13 z XI. zasedání OZ: Bod V a) a b) pokračuje.
 3. Plnění rozpočtu za 1.- 5.2000 a návrh rozpočtové změny č. 1 (rozeslána OZ předem) komentuje starosta. Bez připomínek.

 4. Dále informuje o příslibu dotace na kanalizaci z Min. zemědělství 860 tis. Kč a o poskytnutém fin. příspěvku od OkÚ na komunikace 1 mil. Kč. Též příspěvek na dopravní obslužnost ve výši cca poloviny příspěvku obce Dopravnímu podniku je z OkÚ přislíben.
 5. Úvěrová smlouva s bankou měla být původně podepsána v 2. polovině června. Poslední jednání s bankou proběhlo 27.6.2000 a schválení úvěru bankou se protáhne kvůli změnám majitele IPB. Starosta též informuje o svém postupu při krizi v IPB před jejím prodejem, neboť obec má u IPB běžný účet.
 6. Pan Marhoun sděluje, že dle jeho informací nebude ČSOB moci poskytovat 3-4 měsíce úvěry. Proto navrhuje jednat o úvěru či i o běžném účtu např. s Reiffeisen bankou. Starosta souhlasí.

  Starosta podává informace o jednáních s ředitelem firmy o termínech placení a rozsahu dodatku smlouvy dle skutečně provedených prací.

  Pan Marhoun upozorňuje na to, že projektant neuvažoval nutnost povytažení dalších 61 uzávěrů vody, což přineslo následně vícepráce za cca 275 tis. Kč. Dále požaduje vysvětlení k ceně za odvoz zeminy. Chce při dalším jednání s dodavatelem snížit cenu na této položce o cca 116 tis. Kč.

  Další věcí jsou zámkové dlažby navíc. Starosta komentuje důvody těchto víceprací. Většinou byly na přání občanů, někdy na přání obce. Otázka je, zda budou lidé ochotni nyní zaplatit to, co slíbili. Zřejmě obec nebude na občanech úhradu požadovat.

  Pan Marhoun navrhuje ustanovit skupinu vyjednavačů o konečné fakturované částce dodavatelem.

 7. Převzetí stavby komunikací II. etapa proběhlo 27.6.2000 bez větších závad. Zbývá zavézt na některých úsecích ornici do zelených pásů kolem komunikace. Pan Marhoun na tomto místě navrhuje změřit noční průtok vody v šachtě na křižovatce gen. Sokolovského a Dlouhá.
 8. Předběžné údaje o stavbě komunikací:

  Smluvní cena: 17.241.466 Kč, vícepráce 616.590 Kč, celkem náklady 17.858.056 Kč. Uhrazeno 8.500.000 Kč, zbývá uhradit 9.358.056 Kč. Termíny: do 15.7.2000 uhradit 1 mil. Kč, do 10.8.2000 zbytek, z čehož bude zřejmě 7 mil. Kč úvěr.

  Státní dotace na úroky na rok 2000 je již obci přislíbena, ale obec požádá o přesunutí dotace na příští rok.

 9. Starosta doporučuje schválit dodatek ke smlouvě s firmou KVINTA o úplatném převodu akcií. Smlouva je korektní. OZ souhlasí.
 10. Prodejní cena pozemku p.č. 612/6 u restaurace U Kaštanu (prodej přístupových ploch a manipulačního prostoru majiteli restaurace), celkem 595 m2. Pan Marhoun navrhuje cenu 200 Kč/m2. Schváleno jednohlasně.
 11. Starosta informuje o:
  1. průběhu semináře "Den pro Evropskou unii"
  2. pracovní schůzce s poslancem ing. Talířem a českobudějovickým poslancem p. Vodičkou za účasti ing. Mandžukové a p. Stejskala na téma lesy obce a školné městu ČB. Poslancem Talířem bylo přislíbeno vyvolání jednání o možné dohodě k nápravě majetkových vztahů k lesům a jednání ve věci školného s primátorem doc.Tetterem.
  3. zákonu o rozpočtovém určení daní. V okrese ČB přinese citelné ztráty rozpočtům obcí, v okrese ČK například však pro obce ztráty prakticky neznamená.
  4. jednání s DP a.s. ČB o redukci počtu spojů. Po provedení snímku počtu včelenských cestujících bylo vytipováno několik spojů ke zrušení. Pan Marhoun komentuje způsob vypočítávání dotace na dopravní obslužnost Dopravnímu podniku a považuje jej za pro obec nevýhodný. Dalším problémem je "přestupní" stanice Poliklinika Jih není dimenzovaná jako přestupní, a proto na sebe autobusy většinou nečekají, aby si uvolnily místo.
  5. proběhlé poradě starostů z 18.5.2000
  6. návrhu zákona o místních daních.
  7. absolvovaném školení k novému zákonu o komunikacích.
 12. Starosta navrhuje nezvyšovat koeficient růstu nájemného z bytu. OZ souhlasí.
 13. Pro vstup do systému EKO-KOM je dle starosty třeba upřesnit způsob sběru a třídění odpadů a posoudit ceny pronájmu kontejnerů na separovaný odpad. Pan Marhoun říká, že je to spíše podvod či nekalá hospodářská soutěž, starosta je podobného mínění. OZ nesouhlasí s přístupem k systému EKO-KOM.
 14. Kontrola plnění některých úkolů vyplývajících ze zákona o obcích proběhla na OÚ Včelná dne 23.5.2000 s výsledkem "nebyly zjištěny nedostatky."
 15. Starosta doporučuje spolupráci s firmou NEBE ve věci internetové prezentace. Hlasování 0 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Neschváleno.
 16. Různé
  1. Starosta informuje o ukončení činnosti dosavadního kronikáře p. Dr. Vydry z důvodů osobní vytíženosti. Navrhuje mu za vykonanou práci předat věcný dar či odměnu. Předběžně odsouhlasen věcný dar kolem 2000 Kč.
  2. Starosta informuje o ukončení nájmu pozemku pod trafikou p. Petroušem a žádosti o pronájem p. Přenosila.
  3. Starosta představuje potřebu odkoupení části ulice V Sídlišti v majetku B. Černého, Včelná 24. Jednání s panem Černým se ještě neuskutečnilo, přichází však v úvahu prodej za úřední cenu.
  4. Starosta představuje žádost p. P. Kaliny o odkoupení části obecního pozemku kolem jeho parcely v Tyršově ulici p.č. 159/5 o výměře 61 m2. Prodej pozemku schválen jednohlasně.
  5. Starosta představuje žádost p. Hořejše o odkup obecního pozemku p.č. 111/4 o výměře 62 m2 k umožnění vstupu na jeho zahradu. S prodejem pozemku OZ souhlasí.
  6. Starosta seznamuje OZ s oznámením Policie ČR ve věci poškození několika lamp veřejného osvětlení.
  7. Starosta představuje možnost zavedení elektronického zabezpečovacího systému na OÚ s předběžnými náklady cca 19 tis. Kč. OZ to nepovažuje za výhodné.
  8. Starosta představuje vyjádření poslanců Dr. Vlacha a JUDr. Filipa k zákonu o rozpočtovém určení daní a protest starosty Hluboké nad Vltavou p. Jirsy vůči tomuto zákonu.
  9. Starosta představuje žádost firmy VHS ČB o spolupráci na výstavbě ZTV "Na Hraničkách Včelná", co se týče odkoupení pozemků na komunikace.
  10. Starosta informuje o nabídce výroby odznaků obce.
  11. Starosta poděkoval ŠKK za zorganizované akce pro děti v rámci dětského dne a sociální komisi za velice vydařený zájezd pro důchodce.
  12. Starosta informuje o předčasném ukončení květnové obecní zábavy pro nedostatek lidí.
  13. Starosta představuje možnost levnější výroby slavnostního praporu.
  14. Bezpečnost na nových komunikacích v obci, zvláště v Jiráskově ulici: Pan Mikšovský navrhuje buď vybudování retardérů nebo nějaké jiné výstražné zařízení (vodorovné značení). Pan Marhoun požaduje konzultaci s dopravními projektanty, ale starosta říká, že odborníci Dopravního inspektorátu Policie i referátu dopravy OkÚ se již vyjadřovali a mimo jiné retardéry nedoporučili. Starosta se však nebrání dalším konzultacím, pozve opět dopravní inspektorát Policie a pan Marhoun pozve dopravního projektanta. Osazení značek s omezenou rychlostí bylo již v OZ schváleno. Pokračuje delší diskuze bez konkrétních výsledků.

   Dále pan Mikšovský upozorňuje, že není ještě uklizený zimní posyp z komunikací. Starosta uvádí, že obecní pracovníci neměli tolik času, aby zametli všechna místa a úklidová firma by byla drahá.

  15. Pan Marhoun a Mikšovský upozorňují na to, že někteří občané hyzdí či poškozují obecní plochy při vlastních stavebních pracích či vystavováním vraků, atd. Starosta uvádí, že poškození při stavebních pracích (ul. Witthanova, Rybákova) budou požadována uvést do původního stavu.
  16. Pan Mikšovský dále upozorňuje na zanedbaný stav květinové výzdoby pomníku po oslavě 8.5. Starosta odpovídá, že kromě dané doby se nyní pravidelně obec o stav pomníku stará.

   Dále otázka na vlastníka vraku u MŠ. Starosta odpovídá, že vlastník p. Kudlata ze Včelné již dříve přislíbil odstranění, ale bude muset být znovu upozorněn.

  17. Paní Mandžuková informuje o uskutečněném jednání o letovém provozu na letišti v Plané. Letový provoz bude od 31.7.do 31.10.2000 s letovými dny ÚT, ST, ČT, provoz mezi 10. a 22. h, max však 8 hodin denně.
  18. Pan Hanetšleger urguje nedosypanou propadlinu na tř.5.května u kapličky po stavbě kanalizace. Odpovědí je, že firma dosypávala, pokud se opět propadlo, pak po upozornění dosypou.
  19. Pan Marhoun doporučuje zakoupení mobilního telefonu pro obec z finančních důvodů. Starosta se nákupu nebrání, pokud to přinese skutečně fin. přínos. Paní Mandžuková považuje dnes mobil pro starostu za nezbytnost.
 17. Návrh usnesení čte starosta obce, schváleno všemi hlasy přítomných členů OZ.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: Z. Mikšovský, Ing. J. Mandžuková