Zápis ze XIV. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 28.8.2000

Zápis z XIV. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Hlavní body programu:

  • Ukončení stavby obnova komunikací obce II. etapa, úhrada nákladů stavby
  • Rozšíření třídění komunálního odpadu o plasty
  • Zpráva o plnění rozpočtu obce
  • Informace starosty obce o záplavách části k.ú. Včelná - návrh na opatření
  • Různé


ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomen zapisovatel PhDr. F. Vydra a ředitel firmy van Gansewinkel ing. Hajný.

Přítomné přivítal starosta obce a poděkoval PhDr. F. Vydrovi za odvedenou kronikářskou práci.
Dr. Vydra pronesl několik slov především k jeho návrhu dalšího vedení kroniky, k zamyšlení zastupitelů.

Druhý bod pozvánky se díky přítomnosti ředitele van Gansewinkelu předjednává:

Firma van Gansewinkel navrhuje obci rozšíření separace odpadu o plasty a připojení se k programu EKO-KOMu. Povinnosti ze systému vyplývající obec snadno s přispěním firmy van G. splní a prostředky do obcí plynoucí budou přispěním pro další zkvalitnění separace odpadu.

Názor OZ se kloní vzhledem k zákonné zaštítěnosti EKO-KOMu k přistoupení na systém, včetně p. Marhouna.)

Do různého navrženo starostou několik dalších bodů. Pan Mikšovský navrhuje projednat vedení kanalizace přes 13 parcel v Družstevní ulici. Kanalizace by se dle něho měla ošetřit např. věcným břemenem. Starosta odpovídá, že záležitost není v obecní kompetenci.

 1. Volba návrhové komise: P. Rožboud, V. Marhoun, P. Průša
  Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, J. Hanetšleger
 2. Kontrola usnesení č. 14 z XIII. zasedání OZ: Bod V a), b), c) splněno.
  K prodeji pozemků 219/5 (Lesní) a 114/4 (Dlouhá) je třeba stanovit cenu či způsob prodeje. OZ cenu stanoví až po vyhotovení znaleckého posudku.
 3. Stavba komunikací II. etapa byla zkolaudována, vytčeny byly při řízení pouze drobné nedodělky.
  Z. Mikšovský urguje stav hřiště u Voráčků, kde se prosívka odplavila a zbyla drť, na které se nedá sportovat. Místo skládky u MŠ je též jen hrubě upravené. Starosta odpovídá, že hřiště přebíral v pořádku, následnými dešti se stav zhoršil.
 4. Je třeba schválit dodatek ke smlouvě upřesňující celkové finanční podmínky stavby, který byl s dodavatelem podrobně diskutován. Doplatek obce za vícepráce činí cca 615.000 Kč. Následuje krátká diskuze po připomínce, zda se evidence o odvedených pracích prováděla dostatečně podrobně a přesně. Starosta odpovídá, že v každém případě ano.

  Na dofinancování je třeba využít bankovní úvěr. Firma Building je ochotna počkat se splacením posledních 6 mil. Kč z tohoto úvěru do konce září.

  Osloveny byly 3 banky: ČSOB, KB (ne oficiální žádostí, neboť banka jedná jen za úhradu) a Reiffeisen banka (dále RB). Návrh smlouvy předložila ČSOB, divize IPB: Úvěr 6 mil. Kč, splatnost 5 let, pohyblivý úrok 10,1 %. S hlavními body návrhu smlouvy OZ starostou seznámeno.

  S podmínkami RB seznamuje p. Marhoun: Banka nabízí hypotéční úvěr 8 mil. Kč, splatnost 10 let, úrok 8 %, v úvahu připadá 100% ručení majetkem. Nebude zřejmě lze splácet mimořádnými splátkami. Obec by za těchto 10 let zaplatila RB na úroku o cca 400 tis. Kč více než u ČSOB. Výhoda RB je dle p. Marhouna v tom, že si bude možno přivzít u RB případný další úvěr.

  Starosta navrhuje po diskuzi hlasování o uzavření připravené smlouvy s ČSOB: 7 pro, 1 proti (p. Mikšovský), 1 se zdržel (p. Marhoun).

 5. Plnění rozpočtu za 1.- 7.2000 komentuje starosta. Daňové příjmy se dorovnaly do úrovně shodné oproti minulému roku.
 6. Záplavy v dolní části obce:
  Místo: U železniční trati na pomezí katastru Včelná a Č. Budějovice a kolem cesty od "Krbů" do Roudného. Cesty, propustky a stoky v dotčeném území jsou ve vlastnictví obce. Bezprostředně po posledních deštích (největší 7.8.00) proběhlo jednání zástupců obce Včelná, Roudné a Okresního úřadu. Odborným posudkem bude doložen rozsah škod, došlo i k narušení cesty p.p.č 756.
 7. Náprava škod: Obnova 6 propustků pod cestou p.p.č 756, vyčištění zanesené stoky p.p.č. 571 (cca 400.000 Kč) a oprava svršku cesty. Finanční krytí oprav přislíbil OkÚ, avšak obec by měla být oficiálním investorem, neboť je majitelem. V části lokality byly zahájeny práce na odstranění škod Českými drahami.

  4.9.00 se uskuteční místní šetření v místě vyústění výše uvedené stoky do kanalizace v rámci stavby ZTV v k.ú. ČB za účasti investora a projektanta stavby.

  V. Marhoun požaduje zanést do zápisu jednání OZ svůj požadavek, aby bylo město ČB upozorněno, že jestliže nebyla odlehčovací komora u Malše navazující na nové ZTV dimenzovaná na historickou povrchovou vodu z k.ú. Včelná (které bude po obnově odtokových poměrů více), pak je to chybou projektanta, a obec Včelná nebude v žádném případě platit z této vody stočné.

 8. Různé
  1. starosta informuje o návrhu propojení cyklostezky Boršov – Roudné přes Včelnou.
  2. starosta informoval o stavu ve věci úplaty školného městu ČB za rok 1999: Město poslalo upomínku o zaplacení dlužné částky 173.000 Kč.
  3. DP města ČB připravil návrh smlouvy a jízdního řádu na rok 2001. Předběžná cena na rok 2001 je 1.080.000 Kč. Starosta vyzývá OZ k podávání připomínek k JŘ – do 10.9.2000!
  4. starosta informoval o probíhajících úklidech okolí obce – cca 1–2x za měsíc, naposledy po připomínce pana Mikšovského z minulého zasedání. Pan Mikšovský upozorňuje na ještě další neodstraněný odpad v lese.
  5. starosta zhodnotil průběh Sportovního dne 5.8.2000. Organizace a příprava areálu kvalitní, účast závodníků rekordní. Vysoce hodnoceno.
  6. starosta informoval o obecní podpoře výstavby jímky na měření vody pro kropení hřiště SK. Stavba jímky samotné byla provedena vlastními silami SK a sponzorskými dary. Náklady na technologie celkem cca 22.000 Kč, z toho materiál 20.000 Kč. Návrh obecní podpory: 22.000 Kč, z čehož se uhradí 8.000 Kč darem VaKu "za poskytování reklamy". OZ akceptuje.
  7. starosta informoval o své žádosti na Kat. úřad, aby případné (spekulativní) převody vlastnictví k majetku paní M. Hessové, jejímž je OÚ opatrovníkem pro jednání o zbavení způsobilosti k právním úkonům, byly pozastaveny až do vyřízení záležitosti zbavení způsobilosti.
  8. starosta informoval o stavu nemovitosti paní Schwarzové, Jiráskova čp. 87, a o připravovaných opatřeních ve spolupráci i s OkÚ, ref. soc. věcí. Většinu obsahu domu a části zahrady (odpadky) je třeba vyklidit do kontejneru a odvézt.
  9. starosta informoval o stavu nemovitosti čp. 56 pana Hoška a paní Kudryové, kam se nastěhovala početná rodina Romů (stabilně cca 13 lidí). Starosta vedl jednání s paní Kudryovou o nápravě věci. Problém je v tom, že spoluvlastník p. Hošek nechce dát souhlas k jakýmkoli stavebním úpravám.
  10. starosta informoval o zamýšlené výstavbě ZTV firmou VHS mezi tř. 5. května a Čeprem. Obec nebude bránit výstavbě, ale nemůže přislíbit vykupování pozemků na komunikace.
  11. starosta informoval o stavu výstavby ZTV (řadu plynu, vody) v ulici Luční: z 11 parcel se 5 stavebníků chce podílet společnými silami na výstavbě. Investorem by však měla být obec Včelná po obdržení podílů od jednotlivých stavebníků. OZ celkem akceptuje.
  12. za ŠKK informuje o plánovaných akcích v KD v roce 2000 mgr. Braumová:
   16.9. zájezd do ZOO, 21.10. svěcení obecní praporu, setkání s důchodci, 2.12. jarmark s rozsvícením stromu, 8.12. mikulášská nadílka.
  13. stanovení způsobu výpočtu výše stočného firmou VaK na rok 2001: VaK podal písemný návrh řešení. Tento bod zatím odložen.
  14. starosta informoval o způsobené škodě na VO při drobné automobilové nehodě dne 9.8.2000. Náhrada škody se požaduje na pojišťovně, z povinného ručení automobilu.
  15. Starosta podal informace o semináři o zemědělském dotačním programu SAPARD.
  16. starosta informoval o problematice parkování kolem restaurace U Kaštanu a nájezdu do ulice Družstevní nákladními automobily. Pan Mikšovský navrhuje nějaký způsob pronájmu parkoviště před restaurací. Starosta navrhuje úpravu parkoviště k jeho efektivnějšímu využití. Dále navrhována dopravní značka zřejmě Zákaz vjezdu nákladní automobilů do ulice Družstevní.
  17. starosta informoval o stavu civilní služby u obce: k 1.9.2000 nastupují p. Čížek a p. Hřebejk. CS skončila p. Vejčíkovi.
  18. pan Hanetšleger chce vědět, kdo naváží zeminu na louku v průseku lesa na hraničkách. Starosta odpovídá, že je to věc na zodpovědnosti lesního správce p. Stejskala.
  19. paní Braumová navrhuje prořezat ve výšce duby naproti řadovky v Lesní kolonii, neboť ze stromů padají suché větve.
 9. Návrh usnesení čte starosta obce, schváleno 8 hlasy pro, 1 (p. Mikšovský) byl proti.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: J. Hanetšleger, J. Petrová