Zápis z XIX. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 9.4.2001

Zápis z XIX. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomni K. Šandera st., Vl. Pinter a J. Stejskal st. ze Včelné a zapisovatel.
V úvodu starosta seznamuje s několika dalšími body jednání do "různého".
 1. Volba návrhové komise: P. Rožboud, ing. J. Mandžuková, P. Průša
  Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, J. Hanetšleger.
 2. Plnění usnesení č. 19 z XVIII. zasedání OZ: Úkoly IV. 1.a), b) i c) splněny. Úkol finančního výboru IV. 2. trvá.
 3. Plnění rozpočtu obce za 1.- 3.2001: Starosta komentuje tabulky plnění rozpočtu, především naplňování letos nově koncipovaných daňových příjmů. Celkem příjmy plněny na 25 %. Výdaje plněny na 33 %, vše dle očekávání.
 4. Starosta informoval o dopisu primátora o (ne)projednání žádosti obce Včelná o navrácení lesních pozemků v zastupitelstvu města ČB a o svém dopisu primátorovi města ČB.

  JUDr. Vavroch uvádí, že je na zvážení, zda obnovit soudní při s městem, ačkoli soudní výrok byl již dříve vysloven, což je problém. Nemůže se vyjádřit o šancích na úspěch, i když nynější právní úprava dává za pravdu jasně obci Včelná.

  Přítomný lesní správce p. Stejskal uvádí, že ani při původním znění zákona č. 172/1991 Sb., ani při současném vyjasněném novelizovaném znění zákona nebylo možno Včelnou z právního nástupnictví vyloučit. Je dle něho třeba podat žalobu na nedodržení slibu města ČB o navrácení lesních pozemků, s čímž se obec dostane opět do soudního sporu, v němž by dle něho měla značnou šanci na úspěch.

  Pan Marhoun konstatuje, že ze strany města ČB není jakákoli vůle k dohodě a žaloba je jediná možnost pokračování kauzy "lesy".

  Přítomný pan Pinter potvrzuje, že politická vůle ze strany města k dohodě není. Dle jeho informací pouze dva členové rady města, zvolení za KSČM, hlasovali pro projednání žádosti Včelné, kdežto zástupci ostatních politických stran zúčastněných v radě i přes příslib podpory hlasovali proti. Vidí možnost v prosazení projednání kauzy "lesy" v zastupitelstvu prostřednictvím navržení na program jednání "opozičními" poslanci za ODS, kteří nejsou v radě města.

  V. Marhoun uvádí, že při jednání s některými členy zastupitelského klubu ODS se mu dostalo ujištění o souhlasu s případným návrhem na zpětný odprodej vysouzených lesů Včelné za symbolickou cenu, pokud by se tato otázka v zastupitelstvu projednávala. Včelenské lesy nebudou pro město ekonomicky zajímavé. Pro podání takového návrhu přímo na zastupitelstvu však nemá ODS jako opozice potřebné podklady.

  Přítomný p. Šandera se ptá, zda by nešlo požádat ministra spravedlnosti o obnovu soudního řízení pro porušení zákona, namísto nového řízení u okresního soudu. Odpovídá JUDr. Vavroch, že tento institut funguje pouze v trestních záležitostech.

  OZ souhlasí s podáním žaloby na město Č. Budějovice.

  Starosta na tomto místě informuje OZ o dopisu náměstka primátora města ČB p. Kostky o provedení studie proveditelnosti záměru smíšeného provozu letiště v Plané.

 5. Starosta seznámil OZ s protokolem o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2001 s výrokem: "Bez výhrad".
 6. Starosta informoval o potřebě přesunů některých položek v rozpočtu obce podle novely rozpočtové skladby platné od roku 2001. Přesuny nemají vliv na celkové příjmy a výdaje.

  Starosta na tomto místě seznamuje OZ s vyúčtováním obecního plesu. Výtěžek celkem 10.896 Kč. Starosta navrhuje poskytnout nějakou částku výtěžku z tomboly na dětské centrum Arpida. OZ se celkem shoduje na 2.000 Kč.

  Starosta dále informuje o podané žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2002 na úhradu úroků z úvěru na komunikace. Žádost podána o 365 tis. Kč.

  Z. Mikšovský se dotazuje, zda nemohla obec Včelná žádat o dotaci z titulu "nenaplnění rozpočtu." Starosta uvádí, že o takovou dotaci mohou obce žádat, pokud nemají na provoz sociálních ústavů.

 7. Starosta představil OZ návrh smlouvy s novým nájemcem části MŠ.
 8. Starosta informoval o činnosti sdružení obcí "Blanský les - podhůří":

  2.4.2001 se konalo shromáždění starostů členských obcí v KD ve Včelné. Shromáždění schválilo dodatek k zakládací smlouvě a nové stanovy, které vycházejí z podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Zároveň shromáždění schválilo uzavření smluv na vypracování Programu rozvoje svazku obcí s firmou RERA, a.s. ČB a na dodávku výpočetní techniky pro 11 členských obcí s firmou AutoCont, a.s. ČB dle výsledků výběrových řízení. Na oba tyto projekty přislíbilo MMR v lednu letošního roku dotaci.

  V odpolední části tohoto shromáždění se konalo setkání starostů okresu Č. Budějovice s některými poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a dalšími hosty na téma reforma veřejné správy, zákon o určení daní, školství a dopravní obslužnost. Setkání se zúčastnili poslanci M. Beneš a M. Máče, dále krajský hejtman J. Zahradník, zástupce přednostky OkÚ M. Procházka, starosta obce Zlatá Koruna a člen finančního výboru Svazu měst a obcí ČR De Carli a asi 70 zástupců obcí okresu ČB.

  Dle starosty je výsledkem pocit, že další postup reformy veřejné správy není ještě vyjasněný a je obava, že financování nových krajů půjde opět na úkor obcí.

  Z. Mikšovský uvádí, že je škoda, že starostové nejsou většinou začleněni v politických stranách, a nemají proto přímý kontakt s poslaneckými kluby, ačkoli by měli do politiky co říci.

  K proběhlému setkání starostů pokračuje kratší diskuze.

 9. Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na stavbu propojení plynovodu a vodovodu v ulici Luční dle jednání výběrové komise ve složení: D. Uhlíř, J. Šebor, P. Rožboud, J. Mandžuková a V. Marhoun. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Jihogaz s.r.o. Rudolfov. Nabídková cena činí 479.807 Kč s DPH. Starosta doporučuje schválení smlouvy o dílo s firmou Jihogaz s.r.o. OZ souhlasí.
 10. Vlastníci sousedních nemovitostí navrhují vybrat u ulice p.p.č. 69/11 z názvů (v pořadí dle největší podpory): Krátká, Spojovací, Propojovací. Starosta doporučuje název "Krátká". OZ souhlasí.
 11. Různé:
  1. Schválena smlouva na prodej p.p.č. 612/2 (148 m2) a 612/7 (33 m2) manželům Hromadovým za cenu znaleckého posudku, cca 230 Kč/m2.
  2. Schválena smlouva na odprodej p.p.č. 111/4 (cca 2 metrový pruh zahrady mezi domky) manželům Hořejšovým za cenu 11.780 Kč.
  3. Schválena nájemní smlouva s p. Morávkem - sklad potravin v prostorách MŠ o výměře 64 m2 za cenu 250 Kč/m2 a rok + úhrada služeb. OZ souhlasí.
  4. Přítomný K. Šandera krátce představuje svůj projekt ZTV pro výstavbu několika RD na p.p.č. 529/1,7,6 a žádá o souhlasné stanovisko obce. Investorem inženýrských sítí by byl on sám.

   Další komentář starosta: Dne 23.4.1999 bylo na ZTV v této části obce vydáno územní rozhodnutí, které stanoví podmínky výstavby. Starostova představa řešení pro případ přistoupení obce na návrh: Obec vykoupí potřebné pozemky pro komunikaci, vlastníci st. pozemků složí obci příspěvek na realizaci sítí a obec je investorem staveb.

   V. Marhoun připomíná, že souhlas s výstavbou ZTV obdržel již p. Novotný z VHS, který by se k věci měl předně vyjádřit. Pan Šandera informuje o stanovisku p. Novotného, který věc prý nepouští ze zřetele, ale nemá na ni momentálně čas. Proto chce část tohoto ZTV zainvestovat p. Šandera.

   Pan Mikšovský se diví, že obec uvažuje o dalších investicích, ačkoli její priority výstavby jsou ve starší části obce. Starosta odpovídá, že OZ projednává žádost p. Šandery, přičemž zná své priority výstavby a nemůže do dané lokality investovat vlastní prostředky.

   Pan Marhoun a Průša upozorňují též na problém svodu dešťové vody z uvažovaného území, kde má pan Šandera představu pouze o přirozeném vsakování a upotřebení vody na zalévání.

   Starosta doporučuje vzhledem k možným druhotným nákladům obce doložit žadatelem projekt - investiční záměr s finančním propočtem.

   Další problém odkanalizování je úzké místo kanalizace u areálu OSIVA Boršov.

   Pan Šandera dále představuje možnost výměny vybudovaných komunikací za obecní pozemky.

  5. Úhrada školného městu ČB za rok 2000: Celkové fakturované náklady 613 tis. Kč za 127 dětí. V přepočtu na celý rok 112 dětí, tzn. průměr 5.474 Kč na žáka + státní dotace.

   Starosta uvádí příklady výše neinv. nákladů několika škol v rozpětí od 3.589 Kč do 13.474 Kč. V ZŠ Rožnov 6.828 Kč.

   Za rok 1999 byla úhrada 624.528 Kč na 121 přepočtených celoročních žáků, což představovalo průměr 5.161 Kč na žáka. Minimální náklady byly 4.697 Kč a maximální 8.748 Kč. V ZŠ Rožnov byly neinv. náklady 6.815 Kč.

   Starosta doporučuje požádat školy v Rožnově a Kubatově ul., aby předložily zástupcům obce Včelná účetní doklady. Pan Marhoun upozorňuje na naprostou nesystémovost hospodaření či vykazování hospodaření škol v ČB.

   OZ navrhuje zaplatit pouze celostátní průměr neinv. nákladů škol, dokud město ČB nezlepší hospodaření a evidenci, jak bylo původně dojednáno již pro úhradu za rok 1999.

  6. Starosta informoval o usnesení vlády č. 270 "Ke Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě" a tento Kodex předložil zastupitelům k nahlédnutí.
  7. Starosta doporučuje výměnu pozemku p.č. 42/82 dnešní ulice V Sídlišti, který je soukromého majitele, za část pozemků p.č. 428 a 419 v nejvyšší části obce "za Šanderů". OZ souhlasí zveřejnit záměr obce směny na úřední desce.
  8. Starosta komentuje záměr svolání informativní schůzky s vlastníky zemědělských pozemků a vedoucími zemědělských družstev obhospodařujících pozemky v obci.
  9. Pan Mikšovský uvádí, že jsou zčásti propadlé překopy v nových komunikacích, které je třeba vyspravit lepším materiálem než recykláží, kterou se připravují vyspravit nejhorší ulice. Starosta uvádí, že se vyzkouší zároveň i speciální výspravní pytlovaná směs.
  10. Pan Marhoun navrhuje, aby u staveb nových RD byl na obci nahlášen stavební dozor či zodpovědná osoba pro jednání v případě poškození obecního majetku stavbou (obrubníky, komunikace, chodníky) a stavebník by se měl obci zavázat, že škody napraví či uhradí jejich nápravu.
 12. Návrh usnesení čte starosta obce, doplňuje P. Průša. Schváleno jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: J. Petrová, J. Hanetšleger