Zápis z XV. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 19.10.2000

Zápis z XV. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Hlavní body programu:

  • Kontrola usnesení č. 15 ze dne 28.8.2000
  • Kontrola hospodaření obce za 1.- 9.2000
  • Zpráva o výsledku jednání s primátorem města Č. Budějovice
  • Projednání nabídky připojení obce k městu Č. Budějovice
  • Ukončení činnosti knihovnice
  • Žádost o změnu usnesení č. 15 v bodě III. odst. 5 ve smyslu možnosti splácení podílů vlastníky jednotlivých stavebních pozemků
  • Znovuprojednání členství obce v systému EKO-KOM
  • Informace o podání žádosti Okresnímu úřadu na krytí nákladů za odstranění škod způsobených přívalovými dešti z 6. na 7. srpna 2000
  • Návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodávku prací k odstranění škod způsobených přívalovými dešti z 6. na 7. srpna 2000
  • Návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodávku prací položení vodovodního řadu a STP plynovodu v ulici Luční
  • Příprava oslav svěcení praporu obce pomníku obětem válek
  • Návrh na prodej pásového dopravníku

ZÁPIS:

Přítomno 8 zastupitelů z 9, p. Hanetšleger omluven. Dále přítomen p. K. Miesbauer st. a zapisovatel.

Do různého navrženo starostou několik dalších bodů, které komentuje: řešení kanalizace v Lesní kolonii, ukončení nájmu zahrádek u "Čepra" ve Čtyřech Chalupách, smlouvy s Dopravním podnikem ČB. Dále starosta informuje o zamýšlené informativní schůzce zastupitelstva v 2. polovině listopadu k novému zákonu o obcích.

Pan Mikšovský má výhrady k zápisu z minulého zasedání - projednání dáno jako bod do různého.

 1. Volba návrhové komise: P. Rožboud, Ing. J. Mandžuková, Mgr. Vl. Braumová
  Ověřovateli zápisu jmenováni: P. Průša, JUDr. F. Vavroch
 2. Kontrola usnesení č. 15 ze XIV. zasedání OZ: Bod IV a) - trvá, b) - splněno, c) - trvá.
 3. Plnění rozpočtu za 1.- 9.2000 komentuje p. Marhoun. Plnění rozpočtu momentálně s 175.000 Kč přebytkem. Obci nehrozí do konce roku dle p. Marhouna problém financování.
 4. Starosta podal zprávu o výsledku jednání s primátorem města Č. Budějovice. Zúčastnili se: starosta, p. Marhoun, JUDr. Vavroch a odborník přes lesy p. J. Stejskal. Za město: primátor p. Tetter, poslanec Parlamentu ČR a zastupitel města p. Talíř a zastupitel města p. Vodička.
  V kauze "lesy" bude obcí připravena žádost o navrácení lesů obci k projednání v zastupitelstvu města ČB. Projednání přichází v úvahu v lednu 2001.
  Ve věci "školného" město v nejbližší době oznámí termín projednání plateb. Pan Marhoun se zmiňuje o zjištěných účetních přestupcích, kterých se město ČB zřejmě dopouští při stanovování úhrad z obcí.
 5. Starosta nedoporučuje připojení obce Včelná k městu ČB. Pan Mikšovský říká, že nemá informace o nabízených podmínkách. Starosta odpovídá, že město ČB nepodalo nabídku, ale ptalo se, zda se obce nechtějí připojit.
 6. Starosta informuje, že paní Drtinová oznámila (pravděpodobné) ukončení činnosti knihovnice. V případě odchodu p. Drtinové nabízí vedení obecní knihovny paní Márová.
 7. Starosta navrhuje změnu usnesení č. 15 ve smyslu umožnění splátkování příspěvků vlastníků parcel na delší období, do konce roku 2001. Někteří vlastníci pozemků mají platit příspěvek ve výši až 150.000 Kč do konce roku 2000.
  Starosta komentuje situaci v Luční ulici: výstavba inž. sítí pro 9 parcel 6 vlastníků (starosta konkrétně jmenuje), náklady na akci maximálně 1/2 mil. Kč, na 1 parcelu se předpokládá náklad a přispívá se 50.000 Kč.
  Pan Marhoun upozorňuje na zákon o obecních daních, který by měl po 1. lednu 2001 platit. Starosta konstatuje, že dotyčný zákon nebyl schválen.
 8. Znovu se projednává přistoupení obce na dotovaný systém sběru separovaného odpadu firmy EKO-KOM. Pan Marhoun je proti možným sankcím obci při nepodání dat EKO-KOMu. Hlasování o připojení k EKO-KOMu: Pro 1 (p. Mikšovský), proti 1 (p. Marhoun), ostatní (6) se zdrželi hlasování.
  Pan Miesbauer u tohoto bodu upozorňuje, že u obecních hospod stojí kontejnery s nápisem "Nebezpečný odpad", které svozová firma vysypává do běžného sběrného vozu.
 9. Žádost na OkÚ na finance k likvidaci škod a opravě cesty přes trať podána. Přidělení účelových financí obci ve výši 1.260.000 Kč schváleno.
 10. Starosta navrhuje ustanovit výběrovou komisi na dodávku prací k odstranění škod způsobených přívalovými dešti z 6. na 7. srpna 2000. Dohodnuto, že složení komise bude upřesněno později.
 11. Pro návrh na výběrovou komisi na dodávku prací položení vodovodního řadu a STP plynovodu v ulici Luční starosta doporučuje komisi doplnit i o přispívající. Složení komise bude upřesněno později.
 12. Starosta komentuje průběh nadcházejících oslav svěcení praporu obce a pomníku obětem válek dne 21.10.2000 a zmiňuje se o finančních nákladech na zhotovení slavnostního praporu (např.látka 2.500 Kč), na hudbu a folklórní soubor. Přislíbena účast několika senátorů a poslanců, přednostky Okresního úřadu, starostů z okolních obcí, aj. Pravděpodobná je i sponzorská podpora.
  Pan Mikšovský uvádí, že neměl možnost se dříve k programu vyjádřit, je to dle něho příliš náboženská a katolická záležitost. Provedl by oslavu jinak. Starosta odpovídá, že starosta s komisí ŠKK věc již dlouho připravuje a připomínky se měly podat dříve. Starosta připravil oslavu dle svých zkušeností s podobnými akcemi. Svěcení bez přítomnosti církve si neumí představit.
 13. Přítomný pan Miesbauer uvádí, že ve věci přílišné náboženskosti by se dalo souhlasit s názorem p. Mikšovského.

  Starosta informuje o připravované změně v obsluze výčepu KD - personálem hostince U Petrů, o tanečních zábavách pořádaných v KD v poslední době nezávislou agenturou a akcích v KD připravovaných obcí.

  Pan Marhoun upozorňuje, že provozovatel výčepu měl dle původního záměru zastupitelstva doplnit inventář KD, pokud neplatí nájem. Starosta uvádí, že toto ještě není vyřešeno.
  Pan Vavroch upozorňuje, že provozovatel výčepu by měl mít jakési výhradní právo k užívání zařízení, aby nebylo ev. poškozováno jinými uživateli.

 14. Starosta doporučuje prodej pásového dopravníku za nejvyšší nabídku. Nabídka k prodeji bude zveřejněna v obecním letáku či podobným způsobem.
 15. Různé:
  1. Starosta navrhuje způsob ukončení nájemních smluv s majiteli zahrádek ve Čtyřech Chalupách u Čepra.
   Pan Vavroch uvádí, že obec nemusí ukončovat nájem, neboť již není vlastníkem. Stačí dle něho pouze oznámení nájemcům o změně vlastníka rozhodnutím Pozemkového úřadu.
   (pan Vavroch nadále z jednání omluven)
  2. Starosta seznamuje zastupitele s havarijním stavem kanalizace v Lesní kolonii (část navazující na ulici Nová). Doporučuje řešení položením kanalizace za vilami čp. 249 - 251, se třemi šachtami. Předpokládané náklady 200 až 215 tis. Kč. Výběrové řízení není do nákladu 500 tis. Kč potřeba. Pan Marhoun upozorňuje, že obec by měla stavbu každopádně dozorovat. Stavbu bude financovat obec, jednání o finančním příspěvku vlastníků dotčených nemovitostí nebylo ještě zahájeno.
  3. Dnes byly starostovi předloženy ke schválení smlouvy s Dopravním podnikem na zajištění dopravní obslužnosti rok 2001. Navrhovaná cena: 1.080.000 Kč. Požadavky obce akceptovány, kromě vedení trasy přes centrum.
  4. Starosta informuje o valném shromáždění sdružení obcí "Blanský les - podhůří" konaném 16.10.2000. Zúčastnilo se množství hostů, např. poslanci M. Beneš a J. Talíř, přednostka OkÚ, zástupci agentur RERA a NEBE. Roční příspěvek obcí byl snížen s 20 na 15 Kč na obyvatele, na 2.000 Kč byla stanovena úhrada obci Včelná za provoz sídla sdružení. Spotřební materiál a poštovné hradí sdružení. Možno nahlédnout do evidence sdružení na OÚ Včelná. Sdružení se zabývalo např. též zaváděním výpočetní techniky do obcí a využitím internetu.
   Pan Marhoun vítá snížení ročního poplatku a úhradu obci Včelné za sídlo 2.000 Kč a požaduje, aby bylo zastupitelstvo seznámeno s rozpočtem sdružení.
  5. Starosta informuje o přípravě listopadových voleb, o sestavení 9-členné volební komise. Tři politické strany delegovaly své zástupce, ostatní byli dojmenováni starostou.
  6. Starosta informuje o žádosti paní Gogolicynové na odkoupení části obecního pozemku - cesty dole na tř.5.května za domy čp. 260, 261.
  7. Pan Mikšovský uvádí konkrétní příklady nedostatků zápisů. Některé věci nejsou uvedeny, některé jsou, a nebyly řečeny, některé věci jsou nepřesné. V zápise není uvedeno, kdo jak hlasoval. (Dle p. Mikšovského též obec zaplatila fakturu za vodu SK již před projednáním v OZ. K této záležitosti se starosta nechce vracet.) Pan Marhoun navrhuje doporučit kontrolu zápisu všem zastupitelům do několika dnů. Pan Průša a starosta souhlasí.
   Pan Mikšovský ještě upozorňuje, že ověřovatel zápisu by měl být přítomen do konce zasedání. Dále diskuze o významu hlasování pro celé usnesení a pro jednotlivé jeho body.
  8. Pan Miesbauer se ptá, zda se OZ zabývalo návrhem VaKu na způsob zpoplatnění stočného. Dle p. Miesbauera je návrh nesmysl. S názorem souhlasí i p. Marhoun. OZ ještě oficiálně nerozhodlo.
   Dále jsou dle něho třeba kontroly dodržování např. čistoty v obci, vození odpadu do lesa, pálení listí, o čemž se pouze píše v letáku, ale spousta spoluobčanů znečišťování lesa atd. provádí. Po lidech nelze dle p. Miesbauera chtít, aby "udávali" své sousedy sami.
   Dále komentuje problém návaznosti autobusů MHD při přestupování a ptá se, zda je únosné zrušit 9 autobusů na rok 2001. Starosta odpovídá, že zrušení spojů nebude problémem, byl proveden průzkum obsazení autobusů. Problém čekání autobusů na sebe DP neumí zatím dobře řešit, protože zastávky nejsou dimenzované na stání více autobusů.
   Dále se p. Miesbauer ptá, jaké přínosy by obec měla ze sloučení s ČB. Pan Marhoun odpovídá, že jako část města by obec neměla tolik rozpočtových prostředků jako nyní.
   Starosta odpovídá na otázku skládek v lese. Obec nemá obecní Policii, a proto je problém kontroly. Pan Mikšovský uvádí, že dle nového zákona o obcích bude možno pověřit zaměstnance OÚ k činnosti podobné obecního policisty.
  9. Paní Braumová se ptá na zajištění fotografa na svěcení praporu a navrhuje možnost focení panem Braumem digitální technikou. Možnost uvítána.
  10. Pan Marhoun komentuje zjištěné skutečnosti kolem vysokého průtoku vody kanalizací v ulici Dlouhá po provedeném měření průtoku firmou VaK. Není zcela jisté, nakolik se na spotřebě vody podílí porušené potrubí. Dle posledního měření se nezdá, že by ztráty byly nadprůměrné.
   Starosta se na tomto místě též zmiňuje o stavu kolaudačního řízení stavby výměny vodovodního řadu.
 16. Návrh usnesení čte starosta obce. Pan Marhoun doplňuje znění usnesení o schválení výstavby kanalizace v Lesní kolonii o fin. limit. Doplněn limit nákladů 220 tis. Kč. Usnesení schváleno hlasy všech 7 přítomných zastupitelů.
  OZ na závěr seznámeno starostou s rozpočtem sdružení BL–P, viz bod 14 d) tohoto zápisu.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: P. Průša, JUDr. Fr. Vavroch