Zápis z XVI. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 20.11.2000

Zápis z XVI. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
  1. Schválení programu jednání
  2. Volba návrhové komise
  3. Kontrola usnesení č. 16 ze dne 19.10.2000
  4. Projednání a schválení změn vyplývajících z nového zákona o obcích
  5. Informace o plnění rozpočtu za 1.- 10.2000
  6. Projednání a schválení rozpočtové změny č. 2/2000
  7. Příprava rozpočtu obce na rok 2001
  8. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby
   "Vyčištění stok a oprava cest v části k.ú. Včelná a Roudné"
  9. Projednání návrhu změn způsobu úhrady za svoz KO
  10. Projednání návrhu vyhlášky obce o odpadech
  11. Projednání nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
  12. Projednání usnesení vlády č. 1048 o Státním programu environmentálního vzdělávání
   a č. 1045 o Národní strategii protidrogové politiky na období let 2001-2004
  13. Zrušení vyhlášky obce o chovu zvířectva.
  14. Stanovisko obce k II. fázi reformy veřejné správy
  15. Projednání protokolu o výsledku kontroly ve školní jídelně při MŠ Včelná
  16. Zpráva o kontrole dodržení podmínek využití investičních výdajů státního rozpočtu na stavbu "Vodovod Včelná"
  17. Projednání žádosti agentury DaJ o úlevu z poplatku ze vstupného
  18. Projednání a schválení Dodatku č. 1/2001 provozovatelské smlouvy vodovodu a kanalizace
  19. Informace starosty obce
  20. Různé
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomen p. Miesbauer st., p. Vl. Pinter ze Včelné a zapisovatel.
 1. Pan Mikšovský komentuje stav obecních vyhlášek a říká, že je třeba je víceméně všechny novelizovat a vypracovat některé zcela nové. Proto by bod 13 jednání rozšířil na projednání celé vyhláškové problematiky. Odpovědí je, že dnešním zasedání OZ může alespoň uložit, kdo jaké změny vyhlášek připraví, ale není možno vše projednat bez přípravy. Navržený program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, V. Marhoun, J. Hanetšleger
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Mgr. Vl. Braumová, J. Petrová
 3. Kontrola usnesení č. 16 ze XV. zasedání OZ - splněno. Je však třeba stanovit cenu prodávaných
  kousků pozemků, podle usnesení č. 14. Jedná se o parc. č. 219/5 (ul. Lesní/ Tyršova), posudek zní na 180,- Kč/m2, a parc. č. 111/4 (ul. Dlouhá) o výměře 62 m2, s posudkem 186,- Kč/m2.
  Jednomyslně odsouhlasen návrh 190,- Kč/m2 v obou případech.
 4. Starosta seznamuje OZ s některými důsledky nového zákona o obcích platného od 12.11.2000. Umožněno je např. sankcionování majitelů zanedbaných nemovitostí, celkově se pravomoc obce posiluje. Starosta doporučuje utvořit finanční a kontrolní výbory, podřízené zastupitelstvu, jak i zákon o obcích ukládá, a to ve stejném složení, jako fungovaly komise finanční a kontrolní.
  Starosta dává na vědomí, že ruší své poradní orgány - komise finanční a kontrolní. Komise stavební a školská a kulturní budou ponechány v činnosti.
  Pan Marhoun doporučuje uložit starostovi vyhotovit seznam platných vyhlášek obce a návrh na vyhotovení případných potřebných nových.
  Pan Mikšovský navrhuje pověřit pracovníka obecního úřadu úkoly k zabezpečení obecního pořádku, jak to zákon o obcích umožňuje v § 86, např. p. Mareše. Daňoví poplatníci mají dle něho nárok požadovat za své peníze vynakládané na zastupitelské orgány a místní správu v obci pořádek. Starosta odpovídá, že přestupky se musejí projednávat v přestupkovém řízení, ukládání blokových pokut je problematické. Nejdříve je dle něho potřeba pokusit se vypracovat jakýsi "statut" tohoto pověřeného člověka, a někoho pověřit těmito přesně stanovenými činnostmi, což může být případně i jiná osoba, než současní pracovníci OÚ. Pan Vavroch navrhuje nenabírat na OÚ další agendu správního řízení, což může být pro obec spíše zátěží. Namísto represí vidí pozitivní spíše vliv dobrého příkladu a informací zprostředkovanými např. v obecním letáku. Členové OZ se však shodují na tom, že kontrolu dodržování pravidel je třeba nějakým způsobem provádět.
 5. Plnění rozpočtu za 1.- 10.2000 komentuje p. Marhoun. Plnění příjmů na 80 % nenasvědčuje tomu, že by se obec ocitla ve finanční tísni, i přes další větší výdaje očekávané do konce roku (1,1 mil. Kč).
 6. Návrh rozpočtové změny č. 2/2000 komentuje p. Marhoun. Příjmy se oproti schválenému rozpočtu navyšují o 132 % na 21.105 tis. Kč především díly půjčce na komunikace 6 mil. Kč a dotaci na opravu komunikace v dolní části kat.území. Výdaje (opět především díky výstavbě komunikací) se navyšují o 147% na 22.527 tis. Kč. Změny rozpočtu vyvolal též odvod daně za obec, která se sice obci vrátí, ale je ji třeba zaúčtovat do příjmů i výdajů.
  K rozpočtové změně má několik drobnějších připomínek p. Mikšovský. Např. proč se objevuje 17 tis. Kč navíc na kulturních akcích. Starosta cituje konkrétní položky nákupu služeb na této kapitole. Konkrétní dotazy uspokojivě zodpovězeny.
  OZ požaduje též předložení vyhodnocení výše příspěvků občanů na zhotovení obecního praporu.
 7. Příprava rozpočtu obce na rok 2001: Starosta vypracoval základní návrh rozpočtu, který byl OZ rozeslán předem, a komentuje východiska tohoto návrhu (státní rozpočet, zákon o rozpočtovém určení daní).
  Pan Mikšovský uvádí, že se by dle něho dalo ušetřit na energiích, např. na OÚ se dle něho někdy zbytečně topí. Starosta odpovídá, že je nastaven automatický úsporný systém, který po pracovní době přestává topit a udržuje pouze nějakou základní teplotu.
  OZ se seznámilo s předběžným návrhem rozpočtu, který počítá s celkovými příjmy ve výši 7.239 tis. Kč a výdaji ve výši 7.765 tis. Kč.
  Konkrétní položky komentuje též pan Marhoun. Např. je dle něho správné navýšení příjmů z nájemného na zařízení MŠ, neboť obec platí velké částky za energie. V MŠ je též třeba provést úsporné energetické řešení.
  Dále komentovány p. Marhounem výdaje s tím, že na údržbu jde minimum, což bude však na příští rok nezbytné. Navrhovaný rozpočet je schodkový o 0,5 mil. Kč. Pan Mikšovský vidí možnosti rozpočtových 10-tisícových úspor, např. na kulturních zájezdech či sportu, neboť v SK dle něho probíhá rozdělování prostředků nepříliš účelně. Dále uvádí u tohoto bodu jednání, že všichni občané mají stejné právo na lepší komunikace, ne jenom nějaká část (např. asfalt k areálu SK) na úkor druhé. Starosta na první část odpovídá, že se nemůže zabývat vnitřními způsoby rozdělování financí SK. Prostředky poukázané obcí byly Sportovním klubem řádně vyúčtovány.
 8. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby "Vyčištění stok a oprava cest v části k.ú. Včelná a Roudné" zvítězila firma BUILDING ČB, která práce již provádí. Třeba je též schválit smlouvu o dílo s technickým dozorem ing. Říhou.
 9. Starosta představuje různé možnosti vybírání úhrad za likvidaci KO od občanů. Je např. možná úhrada na 1 obyvatele. OZ předložena jako podklad k jednání sumarizace počtu domů, poplatníků a počtu obyvatel v domech. Starosta pro dnešní zasedání navrhuje stanovit alespoň výše "dotace" obce do odpadového hospodářství nad rámec poplatků vybíraných od občanů. Konkrétní propočet úhrady občany může být stanoven až na prosincovém zasedání.
  Pan Hanetšleger uvádí, že fixní úhrada na obyvatele by dle něho byla neúnosně vysoká pro početnější rodiny. Dle něho je důležitější, kdo kolik a jakého odpadu produkuje (např. systém topení), a ne počet lidí v rodině.
  Pan Marhoun uvádí, že možná je i fixní úhrada za rodinu s tím, že důchodci platí např. polovic, děti od 1 roku věku též.
  Svozová firma van Gansewinkel navyšuje cenu služeb. Pan Vavroch navrhuje zvýšení hradit zčásti obcí a zčásti občany, aby občané nebyli tlačeni vysokými cenami k nelegální likvidaci odpadů.
  Podobný problém návrhu zvýšení poplatků vyvstane i u vodného a stočného, upozorňuje p. Marhoun.
 10. OZ byl předem rozeslán starostův návrh novely vyhlášky obce o nakládání s odpadem. Schválení vyhlášky ponecháno na příští zasedání.
 11. Pan Marhoun seznamuje s novým nařízením vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Uvolnění zastupitelé (starosta) mají odměnu ze zákona fixní. OZ stanovuje pouze výši neuvolněným zastupitelům. Pan Marhoun navrhuje, aby z důvodu schodkového rozpočtu v roce 2001 byly vypláceny pouze základní tarify bez příplatků za počty obyvatel - člen zastupitelstva 210,- Kč měsíčně, předseda výboru či komise 700,- Kč (zde o 130,- Kč méně než základní tarif, stávající výše), místostarosta 4800,- základ + 4150,- = 8950,- Kč. Pan Mikšovský uvádí, že je ochoten se i své případné odměny vzdát. Paní Mandžuková navrhuje nepočítat místostarostce příplatek za počet obyvatel, jak tomu bylo i doposud. Pan Vavroch navrhuje vyplácet odměny v maximální možné výši vzhledem k nevelkým částkám, též nejsou možné další odměny. OZ souhlasí se 12 platy ročně, bez dalších odměn.
  Ing. Mandžuková navrhuje odměny členům OZ ve výši 310,- Kč, předsedům komisí a výborů 930,- Kč, místostarostovi 4800,- Kč. Hlasování. 3 proti (p. Vavroch, p. Mikšovský, p. Marhoun), 6 hlasů pro (p. Rožboud, Průša, Mandžuková, Braumová, Petrová, Hanetšleger).
 12. Starosta seznamuje OZ s usnesením vlády č. 1048 o Státním programu environmentálního vzdělávání (životní prostředí) a č. 1045 o Národní strategii protidrogové politiky na období let 2001-2004.
 13. Starosta navrhuje zrušit vyhlášku obce o podmínkách chovu hospodářského zvířectva, vzhledem k neústavnosti většiny omezení zjištěné Ústavním soudem u vyhlášky podobného znění, a připravit od roku 2001 vyhlášku novou. Bez větší diskuze.
 14. Na OÚ Včelná byl doručen požadavek Ministerstva vnitra na stanovisko zastupitelstva obce "k první věcné a časové představě obcí III. typu". Jedná se o odsouhlasení příslušnosti obce k pověřenému úřadu města ČB. OZ souhlasí.
 15. Starosta seznamuje OZ s protokolem o provedené kontrole ve školní jídelně při MŠ Včelná. Nebyly zjištěny závady, kromě doporučení k nižší celkové spotřebě cukrů.
 16. Starosta seznamuje OZ se závěry kontroly dodržení podmínek využití investičních výdajů státního rozpočtu na stavbu "Vodovod Včelná" provedené Finančním úřadem v ČB. Byl zjištěn rozdíl ve splátkovém kalendáři a skutečným profinancováním obecních vlastních zdrojů spočívající v tom, že vlastní zdroje byly profinancovány v jednom roce v částce vyšší a v druhém nižší, než bylo dohodnuto v protokolu o přiznání dotace. Celková výše použitých prostředků byla obcí dodržena. Ministerstvo financí však naopak ve svém vyjádření uvádí, že tento rozdíl nepovažuje za porušení pravidel a dotaci přiznává. Pan Vavroch navrhuje toto vyjádření MF ihned doručit FÚ v ČB.
 17. Starosta představuje žádost agentury DaJ o úlevu z poplatku ze vstupného za 3 zábavné akce pořádané v KD Včelná. Poplatek ze vstupného dle vyhlášky činí 10 %. Za první akci např. 1.119 Kč. Starosta navrhuje vyjít agentuře vstříc, neboť přinesla do obce jiný druh kultury, a poskytnout nějakou slevu. Pan Marhoun navrhuje nesnižovat, úhrada to není velká. OZ souhlasí s nesnížením.
 18. Návrh Dodatku č. 1/2001 provozovatelské smlouvy vodovodu a kanalizace byl OZ rozeslán předem. Zůstává k projednání do prosincového zasedání.
 19. Informace starosty obce:
  1. Starosta informuje o průběhu semináře Den malých obcí a komentuje budoucí dotační možnosti ze státního rozpočtu do obce při připravované reorganizaci státní správy.
  2. Starosta informuje o podání žádosti o dotaci na úroky z úvěru na rok 2001 (roční úrok ve výši 598.930 Kč).
  3. Starosta informuje o průběhu voleb do zastupitelstva Budějovického kraje.
  4. Starosta informuje o jednáních s firmou VHS, která chystá výstavbu ZTV v obci. Obec nemá dle p. Marhouna na výkup pozemků na obecní komunikace, jak firma VHS žádá. Pan Vavroch požaduje od OZ jasné vyjádření obce, že se do výkupu pozemků nepouští, neboť má spoustu starých nevyřešených věcí.
 20. Různé
  1. Pan Hanetšleger upozorňuje, že děti rozbily kameny 5 světel VO na cestě ke Čtyřem Chalupám. Ve Čtyřech Chalupách v lese nad čp. 195 se schází 15-20 asi 14-letých dětí denně a pravděpodobně fetují. Starosta uvádí, že upozornil Policii ČR, která má snad nějakou stopu. Jde dle zkušeností o místní mládež. Pan Marhoun se ptá, zde nelze VO pojistit.
   K tomu starosta uvádí, že byla provedena revize obecní pojistky, kde dojde k úspoře 9 tis. Kč ročně. Na žádost obce pojišťovna připraví návrh pojistného na VO.
  2. Pan Mikšovský uvádí, že obec pronajímá zahrádky za OÚ za cenu 1,- Kč/m2 a úhrada za užívání obecní vody je pouze 50 Kč za rok. Zahrádkáři užívají též elektřinu. Tyto úhrady jsou neúměrně malé. Starosta souhlasí, že nájemní smlouvy je třeba zrevidovat. Podle jeho posledního propočtu vychází za vodu již asi 320 Kč na zahrádku a rok. Pan Marhoun navrhuje dojednat s VaKem, aby se z této vody neplatilo stočné.
  3. Pan Pinter má připomínku k vystupování starosty ve smyslu nevhodné předvolební agitace pro sdružení nezávislých kandidátů. Nemělo by se politikařit. Pan Pinter žádá, aby starosta zvážil každé své slovo, které před volbami v tomto smyslu pronese (např. při slavnosti svěcení praporu, která byla prý naplánována schválně před volbami, či v obecním letáku).
   Starosta uvádí, že slavnost svěcení nebyla politická. Váží si účasti poslanců Parlamentu ČR ing. Talíře, ing. Beneše, senátora Dr. Pospíšila a řady ostatních hostů při této pro obec významné společenské události. V letáku nebyla propagace žádné strany či sdružení. Při setkání s důchodci bylo již po volbách, a starosta poděkoval za hlasy předané sdružení nezávislých kandidátů. Pan Mikšovský potvrzuje názor pana Pintera (ke kterému se přidává i p. Miesbauer), že by znění posledního letáku mohlo být považováno za předvolební agitaci.
   Starosta si nemyslí, že by porušil volební ani jiný zákon či že by politikařil.
   Pan Vavroch upozorňuje, že slavnost svěcení se připravovala v několikaměsíčním předstihu a není možno tuto událost považovat za účelově spojenou s volbami.
 21. Návrh usnesení čte starosta obce. Znění doplněno p. Marhounem. Schváleno jednomyslně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: P. Průša, JUDr. Fr. Vavroch