Zápis ze XVII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 18.12.2000

Zápis ze XVII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
  1. Schválení programu jednání
  2. Volba návrhové komise
  3. Kontrola usnesení č. 17 ze dne 20.11.2000
  4. Informace o plnění rozpočtu za 1.- 11.2000
  5. Informace k přípravě rozpočtu obce na rok 2001
  6. Schválení výše úhrady za svoz komunálního odpadu a výše vodného a stočného pro rok 2001
  7. Schválení vyhlášky obce o nakládání s komunálním odpadem
  8. Schválení dodatku ke smlouvě o odvozu a zneškodňování komunálního odpadu
  9. Schválení smlouvy s JČP na propojení plynovodní sítě v ulici Luční
  10. Informace starosty obce
  11. Kontrola nájemních smluv
  12. Různé
ZÁPIS:

Přítomno 8 zastupitelů z 9. JUDr. Vavroch omluven. Dále přítomen p. Miesbauer st., p. Nováček a p. Loberšíner ze Včelné a zapisovatel.
 1. Navržený program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, Ing. J. Mandžuková, J. Petrová.
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Mgr. Vl. Braumová, J. Hanetšleger.
 3. Kontrola usnesení č. 17 z XVI. zasedání OZ - plní se. K bodu IV.a) minulého usnesení:
  Vyhlášku o zimní údržbě komunikací doporučuje starosta ponechat, vyhlášku o místních poplatcích ponechat až do schválení zákona o místních daních.
 4. Plnění rozpočtu za 1.- 11.2000 komentuje starosta. Plnění daní na 91 %. Do konce roku ještě nenaplněny příjmy z daní o 1.154.000 Kč. Celkově příjmy naplněny na 91,2 %. Plnění výdajů: 91,4 % upraveného rozpočtu. Dále starosta dodává, že firma Building bude fakturovat za opravu cest v dolní části k.ú. až na počátku roku 2001, takže na obecním termínovaném účtu přes měsíc prosinec zůstává 1,2 mil. Kč účelově přidělených od Okresního úřadu.
 5. K návrhu rozpočtu obce na rok 2001: Školení k tvorbě rozpočtu se uskuteční namísto v prosinci v lednu 2001. Starosta doporučuje schválit rozpočet na lednovém zasedání OZ. Zastupitelstvo souhlasí.
  Zde starosta uvádí, že jednání o výši školného s městem ČB se ještě přes přísliby neuskutečnilo. Mělo by proběhnout do konce roku. Kalkulace nákladů na školství k úhradě obcí v roce 2001 ještě z města ČB nepřišla.
  Též informuje, že Okresní úřad nebude přispívat na dopravní obslužnost a chybějících cca 6 mil. Kč musejí společně zafinancovat obce okresu. Obce (Včelná) navíc nedostanou dotaci na MHD. Starosta uvádí propočty výše příspěvku obcí na dopravní obslužnost (linkové autobusy) pro příští rok. Musejí však probíhat jednání především mezi obcemi o tom, která kolik zaplatí. Starosta při této příležitosti rekapituluje obecní rozhodnutí ve věci provozu MHD a zvažování jejích alternativ.
 6. Starosta doporučuje ceny za svoz KO ve výši 850 Kč ročního paušálu + 15 Kč za jeden igelitový pytel na PET lahve, či jej poskytovat zdarma ke známce na popelnice. Pro podnikatele ponechat paušál 1.000 Kč. Svozová firma obdrží úhradu od obce ve výši 848 Kč na popelnici a rok, t.j. další náklady na hromadné sběry by se hradily z obecního rozpočtu.
  Pan Hanetšleger navrhuje pro jednotlivce, kteří nechtějí platit paušál, menší poplatek na hlavu místo jednotlivých známek.
  Pan Marhoun navrhuje, aby pytel na PET lahve hradili jen ti, kdo kupují jednotlivé vývozy.

  Přítomný pan Loberšíner uvádí svůj názor na úhradu za odpady. Podporuje systém 850 Kč paušálu a poloviční poplatek pro jednotlivce.
  Přítomný pan Nováček připomíná, že svozová firma popelnice promačkává. Starosta uvádí, že firma nabízí popelnice z pevnějšího plechu. Jejich vozy nejsou upraveny na kulaté popelnice a firma doporučuje pořízení nádoby umělohmotné.
  Pan Mikšovský se vrací k otázce ponechání možnosti zakoupení jednorázových známek na odvoz odpadu a uvádí, že dle statistiky si jednotlivé odvozy kupují skutečně jenom rodiny s jedním či dvěma lidmi, čili tento způsob není zneužíván.
  Přítomný pan Miesbauer doporučuje zavést systém malých a velkých popelnic s celým a polovičním poplatkem.
  Odsouhlaseno, že jeden pytel na PET lahve bude obcí poskytnut zdarma, další za cenu od dodavatele. Cena jednotlivé známky 60 Kč a ročního paušálu 850 Kč schválena jednohlasně.

  Vodné a stočné: Proběhlo jednání starosty a pana Marhouna s firmou VaK JČ a dohodlo se odstranění rozdílných cen pro domácnosti a podnikatele pro zjednodušení administrativy i úspory na obecních, sportovních ap. zařízeních.
  Cena vodné + stočné v roce 2000 byla bez 5 % DPH pro domácnosti 35,39 Kč, po dotaci 31,85 Kč, pro ostatní 37,60 Kč.
  Na rok 2001 navrhováno bez DPH: 33,50 Kč za 1 m3, t.j. domácnosti nárůst o 1,65 Kč, podnikatelé snížení o 4,10 Kč. Vodné činí 21,95 Kč, stočné 11,55 Kč bez DPH za 1 m3.
  Nájem vodovodní a kanalizační soustavy provozovatelem přinese obci cca 97.000 Kč.
  Pan Marhoun komentuje podrobněji cenové aspekty vodného a stočného. Zvýšení představuje cca 300 Kč na dům a je dle p. Marhouna únosné.
  Starosta informoval o probíhajících jednáních s JVS o oddělení části kanalizačního řadu ve spodní části obce z majetku JVS a zahrnutí do majetku obce.
  Pan Loberšíner uvádí, že na otevřené stoky v dolní části obce jsou napojené odpady několika domů. Je třeba tento stav řešit. Starosta uvádí, že celá kanalizace na tř.5.května bude technicky problematická, avšak s výstavbou kanalizace je počítáno, projekt "stoka B" proveden.
  Výše vodného a stočného celkem 33,50 Kč bez DPH odsouhlasena jednohlasně.
 7. Navrhované změny ve vyhlášce o nakládání s komunálním odpadem komentuje starosta. Změny odráží např. zavedení nového sběru PET lahví a další skutečnosti.
  Pan Mikšovský uvádí, že by se mělo výslovně uvést, že hromadné sběry odpadu slouží k ukládání domovního odpadu. S tím OZ souhlasí. Dále pan Mikšovský uvádí, že ustanovení "kontrolu nad dodržováním vyhlášky provádí členové zastupitelstva" je příliš neadresné. Avšak jiné znění nenavrženo.
  Návrh vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem schválen jednohlasně.
 8. Schválen Dodatek ke smlouvě o odvozu a zneškodňování komunálního odpadu s firmou van Gansewinkel.
 9. Schválení smlouvy s JČP na propojení plynovodní sítě v ulici Luční. Celkové náklady jsou 270.000 Kč, z čehož náklady na materiál uhradí zpětně odkoupením řadu JČP. Na zemní práce bude provedeno výběrové řízení.
  Pan Mikšovský uvádí, že minulá zasedání OZ stanovila způsob financování prostřednictvím vlastníků parcel. Ptá se, zda je toto již smluvně podloženo. Starosta uvádí, že uzavření smluv je třeba schválit nejdříve v OZ. To je na programu v různém dnes. Starosta podrobně seznamuje se zněním smlouvy o příspěvku s vlastníky nemovitostí. Celkové náklady na stavbu plynovodu a vodovodu v této ulici hrazené vlastníky okolních nemovitostí budou cca 0,5 mil. Kč.
  Smlouva s JČP schválena jednohlasně.
 10. Starosta podal informace o:
  1. závěru Finančního úřadu v ČB k čerpání půjčky z Mze ve smyslu neuplatňování sankcí za "porušení rozpočtových pravidel" po obdržení stanoviska Ministerstva financí, že k porušení nedošlo.
  2. stavbě rekonstrukce kanalizace v Lesní kolonii, s ukončením leden 2001.
  3. novém železničním jízdním řádu H. Dvořiště - ČB, který se oproti minulému roku prakticky nemění.
  4. OZ schvaluje uzavření smluv o příspěvku s Ing. Rožboudem (záloha ve výši 150.000 Kč), manžely Mrázovými (záloha 50.000 Kč) a manžely Dudáčkovými (záloha 50.000 Kč).
  5. OZ schvaluje uzavření smluv o prodeji pozemků p.p.č. 111/4 manželům Hořejšovým a 219/5 v k.ú.Včelná panu Petru Kalinovi.
  6. starosta navrhuje zrušení funkce skladníka CO po ukončení financování této funkce Okresním úřadem. OZ souhlasí.
  7. nabídce Českých drah na prezentaci obce v rámci výstavy k minulosti (i koněspřežní) železniční dráhy v Jihočeském muzeu v ČB. OZ s prezentací obce souhlasí.
  8. nákladech na zhotovení slavnostního obecního praporu ve výši 4.427 Kč, když dobrovolné příspěvky občanů činily celkem 2.690 Kč. Dále starosta uvádí náklady na slavnost svěcení pomníku a symbolů obce ve výši celkem 7.180 Kč.
  9. vyplacení odměn členům komisí obce zhruba v objemu minulého roku.
 11. Kontrola nájemních smluv: p. Hanetšleger navrhuje tanečním školám ID Dance a STYL zvýšit nájem KD z 25 Kč za hodinu na 35 Kč. Nájem trafiky 200 Kč/m2 a rok navrhuje ponechat.
  U bytu domovníka MŠ navrhuje navýšit současných 200 Kč měsíční úhrady za plyn. U sklenáře v MŠ nájem 250 m2 navrhuje nezvyšovat. Taktéž v Domě služeb ponechat 150 Kč/m2.
  Nájem posilovny v suterénu budovy OÚ též ponechat. Ergodent v budově MŠ platí zatím 250 Kč/m2 nájmu, po zmenšení počtu pracovníků budou zřejmě požadovat menší plochu. Návrh pana Hanetšlegera nájem nezvyšovat.
  Firma DaJ chce pokračovat v kulturních akcích v KD. Návrh pana Hanetšlegera je požadovat na firmě DaJ obsluhu výčepu místní firmou - p. Vavrochem. Starosta navrhuje odložit rozhodování o této věci na příští zasedání po projednání užívání zařízení KD s p. Vavrochem, což uloženo finančnímu výboru.
  Nájem KD 500 Kč za první 2 hodiny + 200 Kč za další hodinu navrhuje pan Hanetšleger nezvyšovat.
  Starosta zvažuje jiný výpočet poplatku ze vstupného než 10 % ze vstupného, což se problematicky kontroluje. OZ schvaluje agentuře DaJ paušální poplatek ve výši 1.000 Kč na akci.
  Dále starosta uvádí, že výše vodného pro zahrádkáře za budovou OÚ bude za rok 2000 ještě doúčtována pravděpodobně ve výši 300 Kč za zahrádku. Přístup ke zdroji elektřiny možno zabezpečit proti neoprávněnému užívání.
 12. Různé:
  1. Pan Mikšovský se ptá, jaký je stav civilní služby je u obce. Starosta odpovídá, že momentálně 4. Po kratší diskuzi souhlas s tím, že zaměstnávání CS je finančně výhodné, pokud budou pracovníci vytíženi, což starosta potvrzuje.
   Pan Marhoun navrhuje pokosit obecními silami (pomocí CS) neobdělávaná pole soukromých vlastníků ve Včelné. Starosta uvádí, že by se to muselo s těmito vlastníky projednat.
  2. Starosta navrhuje složení inventarizační komise jako v minulém roce. Návrh likvidační komise ve složení P. Rožboud, F. Mareš, J. Medová, ing. J. Mandžuková.
  3. Starosta rámcově představuje návrh projektu "Průvodce". Bude rozesláno zastupitelům.
  4. Opětovné projednání odkoupení pozemku u odkalovací nádrže od Pozemkového fondu:
   je třeba v usnesení uvést schválení žádosti o odkoupení.
  5. Starosta informuje o činnosti sdružení obcí "Blanský les - podhůří" a záměru podat žádost o dotaci na vybavení obcí výpočetní technikou (možná dotace na výpočetní techniku do 70 % nákladů) a vypracování Programu rozvoje mikroregionu. OZ by mělo vyjádřit souhlas s tímto společným postupem obcí.
  6. Pan Mikšovský se ptá, zda je obec povinna zřizovat požární jednotky. V požárním řádu je třeba provést některé změny (např. kdo kontroluje plnění vyhlášky).
   Dále dotaz, proč není napuštěna vodní nádrž pod vodárnou. Starosta uvádí, že pan J. Stejskal mu uváděl konkrétní důvody. S napuštěním nádrže se počítá.
  7. Paní Petrová vyřizuje zastupitelům poděkování občanů umístěných v domovech důchodců navštěvovaných zástupci obce.
  8. Starosta děkuje Ing. Mandžukové a komisi sociální za jejich akce (zájezdy, získání sponzorských darů od cestovních kanceláří) a činnost.
  9. Starosta zve zastupitele na společný večer ve středu 27.12.2000
  10. Paní Mgr. Braumová připomíná, že ubrusy v KD jsou v neutěšeném stavu. Starosta uvádí náklad na jejich obnovu: cca 6.000 Kč.
 13. Návrh usnesení čte starosta obce. Schváleno jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: J. Hanetšleger, Mgr. Vl. Braumová