Zápis z XVIII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 29.1.2001

Zápis z XVIII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
  1. Schválení programu jednání
  2. Volba návrhové komise
  3. Kontrola usnesení č. 18 ze dne 18.12.2000
  4. Rozbor hospodaření obce za rok 2000
  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2001
  6. Žádost o navrácení pozemků určených k plnění funkcí lesa
  7. Zabezpečení budovy OÚ bezpečnostním zařízením
  8. Informace starosty obce
  9. Různé
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomni p. Nováček st. ze Včelné a zapisovatel.
 1. Starosta navrhuje rozšířit program jednání o schválení výsledku inventarizace majetku obce. Pan Mikšovský navrhuje projednat zaměstnávání civilní služby u obce. Navržený program jednání s dodatky schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, V. Marhoun, J. Hanetšleger.
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Mgr. Vl. Braumová, P. Průša.
 3. Kontrola usnesení č. 18 ze XVII. zasedání OZ: K bodu 5. a) - Inventarizace provedena.

  K bodu 5. b) - pronájem restauračního zařízení KD. Pan Marhoun podává zprávu z jednání s majiteli restaurace "U Petrů" p. Vavrochovými: Z propočtu vychází, že provoz KD rámcově pokrývá svou provozní režii. Původně finanční výbor uvažoval požadovat roční nájemné kolem 5.000 Kč, na což se dá vydělat při akcích nad 70 účastníků. Avšak takových akcí je do roka jedna či dvě. Proto finanční výbor navrhuje na rok 2001 nájemné nepožadovat s tím, že provoz restauračního zařízení bude smluvně zajištěn na všechny akce a bude zajištěna srovnatelnost cen a služeb s běžnou restaurací. OZ souhlasí.

 4. K rozboru hospodaření za rok 2000: OZ rozeslány předem tabulky plnění rozpočtu za 1.-12.2000 a starostův průvodní text. Pan Mikšovský se ptá na nízkou výši vybraných poplatků z ubytovací kapacity. Odpověď: soukromníků provozujících ubytování je opravdu málo, prakticky jen Pension Victoria. Též dotaz na poplatek z reklamy. Odpověď: poplatek z reklamy byl před několika lety zrušen bez náhrady.

  Pan Marhoun vyzdvihuje, že účetnictví je vedeno velmi přehledně a za finanční výbor konstatuje, že rozpočet byl dodržen, až na kapitolu komunikace, kde se přesunula platba do dalšího roku, na stravné v MŠ a opravy VO. Upravený rozpočet příjmů 14,2 mil. Kč byl překročen především zvýšenými daňovými příjmy o cca 0,5 mil. Kč.

  Přítomný pan Nováček se ptá na skutečný stav volných prostředků na účtě k tomuto dni. Odpovědí je, že s ohledem na lednovou úhradu 1,2 mil. Kč zbývá na účtě obce reálně cca 2 mil. Kč.

 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2001 rozeslán OZ předem s průvodním textem starosty. Starosta upozorňuje, že skutečná výše obdržených neinvestičních dotací ze SR je 60 tis. Kč, nikoli původně uvažovaných 70 tis. Kč, a že do navrhovaných výdajů v kapitole silnice je třeba uvést úhradu stavby "Vyčištění stok a opravy cest" ve spodní části k.ú. ve výši 1.227 tis. Kč.

  To představuje 8.169 tis. Kč celkových výdajů. Celkové příjmy navrhovány 7.678 tis. Kč. "Schodek" rozpočtu 1.756 tis. Kč bude kryt z výsledku hospodaření roku 2000.

  Předseda finančního výboru p. Marhoun a starosta komentují především vysoké plánované částky výdajů na školství (neinvestiční výdaje ZŠ) a dopravní obslužnost k úhradě městu ČB, resp. DP města ČB, k čemuž se rozvíjí další diskuze.

  Starosta informuje o stavu projednávání výše dotací požadovaných na obcích za provoz autobusové dopravy (ČSAD). Obce, v nichž jezdí MHD, platit tuto dotaci dle posledního jednání nemají. Dále starosta informuje, že poslal dotazy na ministerstva dopravy a financí k otázce nemožnosti čerpat státní dotaci na dopravní obslužnost obcemi, pokud do nich jezdí MHD.

  Pan Marhoun konstatuje, že pokud obec za rok 2000 měla daňové příjmy 8,03 mil. Kč, a letos má mít příjem sdílených daní pouze 5,83 mil. Kč, pak stát občany obce letos "okrade" o 2,2 mil. Kč. Zároveň požaduje vyvíjet tlak na poslance a senátora ke změně současného legislativního stavu a též do usnesení uvést nesouhlas obce se systémem přerozdělování prostředků. Na konec jednání upřesněno, že dopis bude poslán i předsedovi dolní komory parlamentu.

  Pan Mikšovský požaduje vysvětlení výše příspěvků na investice ve výši 300 tis. Kč. Ozřejmil starosta.

  Pan Marhoun doporučuje na místní správě položku 5166 navýšit na 35 tis. Kč vzhledem ke zvýšeným výdajům na daňové poradenství. Nakonec souhlas ponechat položku, jak je, a navyšovat ji až podle skutečných potřeb.

  Otevřena krátce otázka úhrad za civilní službu bez konkrétních výsledků.

  Přítomný pan Nováček se ptá, zda by nešel redukovat nárůst výdajů na správu a zastupitele. Odpovídá pan Marhoun, že zvýšení vychází ze zákonných zvýšení mezd. Dále se pan Nováček přiklání k oficiálnímu vyjádření nesouhlasu obce se systémem přerozdělování daní.

  Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2001 ve výši příjmů 7.678 tis. Kč a výdajů 8.169 tis. Kč: 8 pro, 1 se zdržel (p. Mikšovský, vzhledem k výši náhrad CS).

 6. Žádost o navrácení lesních pozemků původně sestavená p. Stejskalem a zkonzultovaná JUDr. Vavrochem byla upravena a starostou předána primátorovi města ČB doc. Tetterovi a poslancům za KDU-ČSL a ODS. Žádost bude pravděpodobně projednána v zastupitelstvu města začátkem dubna.

  Pan Marhoun informuje, že též zahájil jednání o této otázce s poslanci města ČB za ODS. Dle jeho názoru bude v městském zastupitelstvu těžko průchodné prosté navrácení celého vysouzeného lesa pouze z morálního hlediska, a proto promýšlí možnost jakési ekonomické dohody.

 7. Starosta doporučuje provést zabezpečení budovy OÚ elektronickým alarmem, především kvůli riziku krádeže výpočetní techniky. Předběžné nabídky firem se pohybují kolem 18.000 Kč.

  V diskuzi zaznívají návrhy na napojení na pult centrální ochrany. Pro další jednání s dodavateli zabezpečovacích systémů a pořízení zařízení je všech 9 zastupitelů.

 8. Starosta informoval o:
  1. jednání o přípravě výstavby rychlostní silnice 1/3.
  2. konečném přiznání dotace na úroky z úvěru na komunikace z MZe po určitých zmatcích ministerských úředníků.
  3. novém zákonu o Požární ochraně, u něhož však zatím chybí vyhlášky a prováděcí předpisy.
  4. převzetí stavby "Vyčištění stok a oprava cest" od fy Building. Starosta komentuje průběh stavby a vysoce hodnotí kvalitu prací. Firmou byly provedeny některé práce navíc, přesto nebyla požadována vyšší úhrada. Dále starosta informuje o jednání s městem Č. Budějovice o možné finanční účasti města na této akci za práce provedené na budějovickém katastru.
  5. poděkování České katolické charity Boršov n. Vlt. včelenským občanům za přispění a za organizační pomoc při konání lednové Tříkrálové sbírky.
 9. Různé:
  1. Schválení inventarizace majetku: OZ předložena závěrečná zpráva o inventarizaci majetku zároveň s likvidačním zápisem z 11.12.2000 s odepisovanou částkou 2.300 Kč.
  2. Dále starosta informuje OZ o tom, že žádost o dotaci na vybavení 11 obcí sdružení "Blanský les-podhůří" výpočetní technikou a na vypracování plánu rozvoje mikroregionu musela být nakonec podána nikoli jménem sdružení, ale obce Včelná, a žádá proto o změnu znění usnesení č. 18 v bodě 13. v tomto smyslu. Možná výše dotace je 70 % z 890 tis. Kč. OZ akceptuje.
  3. Civilní služba u obce: Panu Mikšovskému se zdá, že stav CS by měl být dva, maximálně tři. Pan Marhoun považuje za vypovídající k rozhodnutí o vhodném počtu pouze finanční rozvahu, kolik práce bylo CS odvedeno, a kolik to stálo. S tím JUDr. Vavroch souhlasí.

   Pan Marhoun navrhuje uložit finančnímu výboru sledovat v nějakém časovém období vykonané práce a efektivnost CS.

  4. Starosta informuje o nové pojistné smlouvě na obecní majetek, včetně veřejného osvětlení, přičemž došlo ještě k úspoře oproti loňskému pojistnému.

   Při této příležitosti starosta informuje o vandalství na tř.5.května a dalších podobných případech.

  5. Starosta informoval o dalším postupu ve věci vykoupení ulice V Sídlišti od soukromého majitele. Rýsuje se možnost výměny pozemků získaných obcí od Pozemkového fondu v horní části Včelné. OZ takový případný postup akceptuje.
  6. Starosta informoval o průběhu přípravy XI. obecního plesu. Vstupenky jsou vyprodané, příprava prakticky hotová.
  7. Pan Vavroch informuje o budoucím vyhlášení nejlepšího sportovce SK Včelná roku 2000 v rámci sportovního plesu a žádá starostu o účast. Starosta účast přislíbil a považuje věc za prospěšnou.
 10. Návrh usnesení čte starosta obce. Schváleno jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: Mgr. Vl. Braumová, P. Průša