Zápis z XX. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 9.5.2001

Zápis z XX. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomni K. Šandera st., p. Karel Miesbauer st. a p. Jiří Stejskal st. ze Včelné, paní Pravdová ze společnosti EKO-KOM, a.s. a zapisovatel.

Záležitost EKO-KOMu předjednávána: Paní Pravdová představuje celý systém EKO-KOMu a povinnosti obce se systémem spojené, t.j. výkaznictví. V krátkosti, systém přispívá obcím na separaci obalového odpadu.
 1. Volba návrhové komise: V. Marhoun, J. Hanetšleger, P. Rožboud
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Mgr. Vl. Braumová, JUDr. F. Vavroch.
 2. Plnění usnesení č. 20 z XIX. zasedání OZ - komentuje starosta. Plní se v rámci možností.

  Pan Marhoun na tomto místě urguje uklízení bláta z komunikace kolem novostaveb v ulici Luční stavebními firmami ihned po zanesení komunikace. Navrhuje přijmout jako usnesení, aby neodstraní-li firma týž den nános na silnici, odstraní jej obec a nafakturuje to stavební firmě.

  Starosta informuje o jednání starostů Včelné a Homol jakožto zástupců svazku obcí Blanský les - podhůří s primátorem města Č. Budějovice, též za účasti V. Marhouna z OZ Včelná dne 7.5.2001, o způsobu a výši úhrady "školného" obcemi městu Č.B. Pan primátor přislíbil promptní projednání návrhu dohody o úhradě "školného" na odboru školství města s tím, že bude-li dohoda včas připravena, může ji projednat zastupitelstvo města v červnu tohoto roku.

 3. Plnění rozpočtu obce za 1.- 4.2001 je dle očekávání. Daňové příjmy plněny na 30,8 %. Celkem příjmy na 35,95 %, výdaje 44,20 %.
 4. V. Marhoun představuje hlavní body zprávy finančního výboru k úhradě neinvestičních nákladů na žáky ZŠ plnící školní docházku v Č. Budějovicích. Především uvádí, že vzájemná dohoda obcí je v zákoně nadřazena dalším způsobům úhrady neinvestičních nákladů, a též proto je třeba vést další jednání s městem Č.B. Dle zjištění výboru by neinvestiční náklady neměly přesahovat 4.500 Kč, což je celostátní průměr (od toho by byl ještě obcím odečten státní příspěvek). Finanční výbor navrhuje při jednání s městem Č.B. prosazovat paušální náhradu "školného" pouze dle počtu žáků, bez rozdílu jednotlivých škol, ve výši celostátního průměru. Jednání s městem Č.B. by mělo probíhat jménem sdružení obcí Blanský les - podhůří.
 5. Návrh způsobu pokračování sporu o lesní pozemky s městem Č. Budějovice přednáší JUDr. Vavroch. Navrhována je soudní žaloba na "vydání nemovitostí" mimo jiné pro zmatečnost právního stavu, který nastal, pro nedodržení veřejného příslibu města, aj.

  Přítomný p. Stejskal doplňuje návrh, především z právního hlediska. Navrhuje též, aby se žaloba podala u jiného soudu, nežli u Okresního soudu v Č.B., a to z důvodu podjatosti soudu.

 6. OZ se vrací k návrhu p. Šandery k vybudování ZTV v místě budoucí zástavby (nad Šlinců).

  Pan Šandera dopracoval k dnešnímu jednání rozpis nákladů na akci, a ocenění pozemků, které bude třeba vykoupit na komunikace (332.160 Kč). S těmito materiály seznamuje OZ starosta.

  Dle propočtů starosty dosáhnou celkové náklady potřebné na vybudování ZTV 3 mil. Kč. Přibude např. řešení zásobování elektřinou, plynem, komunikace a další. K tomu není ze strany obce finanční krytí. Starosta nedoporučuje navrhované částečné etapové řešení ZTV, u něhož není známo, jaké další náklady pro obec ze stavby a v jakém časovém horizontu poplynou. Starosta dále srovnává toto ZTV s probíhající výstavbou ZTV v Luční ulici.

  Přítomný pan Šandera podotýká, že stavebníci v dotčené části obce by si ZTV v navrhovaném rozsahu hradili sami. Stavebníci potřebují od obce pouze souhlas s napojením na kanalizaci a vodovod.

  Pan JUDr. Vavroch a V. Marhoun uvádí svůj názor na věc, že obec bude dříve či později vtažena do financování v dané oblasti.

  Starosta shrnuje, že hodnota ZTV je cca 3 mil. Kč. To, že kanalizace, vodovod a VO bude postavena panem Šanderou, neznamená, že je věc pro obec finančně vyřešena. JUDr. Vavroch podotýká, že dokud není dořešena stará zástavba v obci, neměla by obec rozjíždět nové stavby.

  Pan Šandera upřesňuje znění žádosti na OZ, co se týče ZTV: žádá pouze o souhlas s připojením na vodovod a kanalizaci obce. Odpovědí je, že kromě nejasností finančních je též problémem předání budoucí kanalizace a vodovodu obci.

  Další žádostí p. Šandery je výměna několika pozemků v jeho vlastnictví (v místě komunikací budoucího ZTV) za část obecních pozemků "za Šanderů" v nejhornější části obce, p.p.č. 418, 419. Starosta nevidí důvod, proč by obec měla pozemky v místě nejisté budoucí výstavby ZTV měnit za své pozemky 418, 419. Hlasování pro směnu pozemků: 0 pro, 3 proti, 6 se zdrželi.

  Starosta dále uvádí stav projednávání převodu pozemků u vlečky do Čepra ze správy Okresního úřadu na obec.

 7. Směnná smlouva na p.p.č. 86/9 - projednání odloženo pro zdržení s vypracováním geometrického plánu.
 8. OZ byl předem doručen návrh na odkoupení akcií ČS spořitelny firmou EPIC Securities, a.s. Dle V. Marhouna a je navrhovaná cena nízká a není dobré zatím prodávat. JUDr. Vavroch a starosta s tímto souhlasí.
 9. Starosta představuje žádost o provedení opatření ke snížení rychlosti vozidel na komunikaci do Čtyř Chalup. Starosta informoval žadatele o tom, že místo není obytná zóna a půjde těžko budovat retardéry - zpomalovací prahy pod nákladní automobily, což způsobuje značný hluk. Starosta navrhuje maximálně další dopravní značku - pozor děti. Pan Hanetšleger upozorňuje, že nebezpečnost v daném místě zvyšuje také stání automobilů vlastníků sousedních domů - samotných žadatelů.
 10. Různé:
  1. Starosta informuje o plánované změně jízdního řádu MHD na prázdniny.
  2. Starosta informoval o krocích, které učinil ke zlepšení stavu obdělávání zemědělských pozemků v obci.
  3. Starosta informoval o nákladech na stavbu veřejného osvětlení v ulici Luční (11 tis. Kč) a žádá OZ o souhlas se stavbou.
  4. Starosta informoval o zbavení způsobilosti paní M.H. Touto záležitostí se OZ již zabývalo.
  5. Starosta informoval o havárii na studni (3 - 4 m stěny se zbortily do studně) u domu čp. 87 v Jiráskově ulici s nebezpečím pro děti v sousedství. OÚ zamezil přístupu ke studni a připravuje se 25 m hlubokou studni postupně zavést.
  6. Starosta děkuje komisím sociální a ŠKK za aktivní práci a přípravu akcí - především zájezd důchodců a víkend pro zdraví.
  7. Pan Mikšovský se ptá na řešení havárie kanalizace v domě čp. 56. Starosta sděluje, že obyvateli bylo přislíbeno promptní vyřešení výkopem v průjezdu. Starosta uvádí, že zítra uživatele nemovitosti zaurguje.
  8. Přítomný pan Miesbauer připomíná, že v lese přibývá nepořádek a psi se dále toulají po ulicích, a proto by chtělo výzvy v letáku k pořádku následovat dalšími opatřeními. Starosta odpovídá, že nelze např. nařídit náhubek pro psy. Pan Miesbauer dále upozorňuje, že děti vlézají do nebezpečné nemovitosti čp. 130 a po lesních zpevněných cestách běhají koně, čímž se cesty poškozují. Přítomný pan Stejskal odpovídá, že v lese včelenského typu je ze zákona provoz koní na lesních cestách povolen.

   Pan Miesbauer dále dodává, že také není vyřešen majetkoprávní stav předzahrádek na tř.5.května. Starosta odpovídá, že obyvatelé neplatí z této části pozemků daň, ale pravda je, že pozemky nejsou vypořádány.

  9. Paní Braumová žádá o ošetření dubů před řadovkami v Lesní kolonii, které jsou značně proschlé a obtěžují padajícími větvemi okolí.
  10. Před čtením usnesení hlasováno o předjednaném bodu jednání - připojení obce Včelná k systému EKO-KOM: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
 11. Návrh usnesení čte starosta obce. Schváleno jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: Mgr. Vl. Braumová, JUDr. F. Vavroch