Zápis z XXI. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 11.6.2001

Zápis z XXI. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomni K. Šandera st., p. Vl. Pinter st. ze Včelné a zapisovatel.
Starosta seznamuje OZ s několika body jednání do Různého. OZ s projednáním souhlasí.
 1. Volba návrhové komise: P. Rožboud, Z. Mikšovský, P. Průša
  Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hanetšleger, V. Marhoun
 2. Plnění usnesení č. 21 z XX. zasedání OZ - komentuje starosta:
  Žaloba na město ČB ve věci vydání lesních pozemků byla podána po precizaci JUDr. Vavrochem dnes. Společnost EKO-KOM dosud na souhlas obce s připojením k systému nezareagovala.
 3. Plnění rozpočtu obce za 1.- 5.2001 komentuje starosta. Daňové příjmy plněny na 33,4 %. Celkem příjmy na 39,5 %, celkem výdaje 47,3 %. Starosta i p. Marhoun vyjadřují naději, že v rozpočtu se vytvoří rezerva pro další investice - např. na řešení veřejných ploch "U Kaštnu".
 4. O průběhu jednání zástupců obcí a městem ČB informuje starosta. Zápis z jednání byl rozeslán zastupitelům. Do vyřešení celé záležitosti splatnost "školného" pozastavena. Prvním návrhem ze strany města bylo vypustit velké opravy škol z kalkulace neinvestičních nákladů. Návrhem obcí bylo stanovit způsob platby, termíny a maximální výši. Není jasné, jak město na žádost obcí oficiálně zareaguje.

  Negativní informací je též to, že schválené zvýšení státní dotace na neinvestiční náklady na žáka z 900 na 1.200 Kč se pravděpodobně nedá z legislativních důvodů realizovat.

  Další velkou částku na 1 žáka požaduje ZŠ v Litvínovicích. Starosta s účetní vedl jednání se starostkou Litvínovic. Vysoké náklady zdůvodňovány malým počtem žáků školy v roce 2000 a její modernizací školy (malování tříd, nový nábytek).

 5. Informace starosty obce:
  1. 4.6.2001 se starosta zúčastnil semináře Ministerstva pro místní rozvoj o "Projektech EU". Pro OZ se připravuje písemný přehled dostupných informací a možných dotačních titulů.
  2. 7.6.2001 se starosta zúčastnil slavnostního uvedení do provozu elektrifikované trati ČB - Horní Dvořiště.
  3. Starosta informoval o pozvánce na seminář "IV. tranzitní železniční koridor" (spojení Švédsko-Itálie, tzn. v ČR především Praha-ČB) na 14.6.2001.
  4. Starosta informoval o svém jednání na Finančním referátu Okresního úřadu ohledně možnosti získání pozemku p.č. 143/1 (ukončení prozatímní správy). Z jednání vyplynul návrh dalšího postupu: Učinit dotaz na PF ČR, popř. na Min. zemědělství v Praze.
  5. Starosta informoval o svém jednání na Referátu dopravy Okresního úřadu ohledně způsobu vydávání rozhodnutí (za úplatu) o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - překopy, podvrty, připojení sousedních nemovitostí apod. - podle zák. č. 13/1997, o pozemních komunikacích. OÚ vypracovává formuláře žádostí a příslušných rozhodnutí.
   Dále byl s Referátem dopravy OkÚ konzultován návrh vyhlášky obce o udržování čistoty a ochraně životního prostředí, která by měla stanovit i podmínky užívání místních komunikací a veřejných prostranství. Návrh textu bude rozeslán zastupitelům tak, aby mohla být tato vyhláška projednána na příštím zasedání OZ.
  6. 31.5.2001 proběhla porada starostů svolaná okresním úřadem. Byly podány informace k zákonům o silniční dopravě, diskutována byla údržba veřejné zeleně kolem komunikací v obcích, financování školství, rozpočtové změny, aj.
  7. 1.6.2001 se uskutečnilo jednání obce se zástupci ČSOB, při němž oznámila banka snížení sazby úroku z úvěru od 5.2001 o 0,9 % (z 8,1 na 7,2 %). Dále obec souhlasila s použitím projektu "Místní komunikace Včelná" pro poskytnutí dotace od Evropské banky, které by mělo přinést další snížení úroků.
  8. 26.6.2001 se bude konat valná hromada sdružení JVS.
  9. od 22.6.2001 bude probíhat na OÚ Boršov a na OkÚ veřejné připomínkování Územního plánu obce Boršov nad Vltavou.
 6. Různé:
  1. Starosta seznámil OZ se svým příkazem k používání veřejného rozhlasu reagujícím na požadavek OSA na náhradu autorských poplatků ve výši cca 3.500 Kč na rok. Příkaz zakazuje reprodukci autorských děl ve veřejném rozhlase.
  2. Starosta představuje žádost manželů Šrůmových na odkoupení části pozemku p.č. 347 a doporučuje věc připravit k projednání na příštím zasedání OZ.
  3. Starosta informoval o postupu svazku obcí Blanský les - podhůří v realizaci vybavení členských obcí výpočetní technikou a vypracování programu rozvoje.
  4. Starosta představil žádost obce baráčníků Vitoraz o prominutí poplatku za použití sálu KD při slavnosti 65. výročí založení dne 26.5.2001.
  5. Starosta poděkoval školské a kulturní komisi obce za organizaci zájezdu pro děti a dětského dne.
  6. Z. Mikšovský urguje úpravu na ovládání veřejného osvětlení v ulici Družstevní, aby světla nesvítila příliš brzo. Starosta přislíbil zajištění úpravy.
  7. Starosta informoval o připravované úpravě pozemku p.č. 538/5 v ulici K.H.Borovského
  8. Starosta představil ve stručnosti dnes došlou žádost p. K. Šandery st. na vypořádání budoucího vodovodu (p. Šandera jej zamýšlí vystavět svým vlastním nákladem na vlastním pozemku k zásobování 7 budoucích RD vodou) "u Šlinců" u tř.5.května formou bezplatné zápůjčky obci za účelem provozování. Starosta navrhuje zabývat se žádostí na příštím zasedání OZ.

   Pan Marhoun vidí výpůjčku jako jednu z možností. Upozorňuje však na problém darovací daně. JUDr. Vavroch uvádí, že výpůjčka by byla logická přímo mezi vlastníkem vodovodu a jeho provozovatelem (VaKem JČ), neboť obec může těžko úplatně pronajímat bezúplatně pronajatý majetek. Vede se další diskuze o možnostech převodů sítí z vlastníků-investorů na obec.

   Dle starosty znamená výstavba vodovodu a vydání stavebního povolení na RD následné finanční závazky pro obec. Předpokládané náklady na vybudování ZTV by činily cca 3 mil. Kč, a k tomu je třeba přičíst náklady na získání pozemku. Obec nemůže v dohledné době tyto závazky na sebe převzít. Jedním z řešení by bylo získání pozemku pro ZTV do majetku obce, stanovení výše příspěvku na 1 stavební parcelu, který by vlastníci parcel převedli na obec, jež by byla investorem a vlastníkem ZTV. Starosta nedoporučuje zahajovat výstavbu tohoto ZTV stavbou vodovodu bez výhledu na konečné řešení.

   JUDr. Vavroch a p. Marhoun navrhují vypracovat zásady či návod na řešení tohoto i dalších budoucích ZTV v obci především z hlediska převodů majetku na obec.

  9. Starosta informoval o žádosti KSČM o umístění vývěsních skříněk. Dle informací starosty by např. osazení 5 ks nových hliníkových skříněk na tř.5.května záměnou za dřevěné v ulici Witthanova stálo 60 - 70.000 Kč (skříňky využívají ODS, KSČM, DŽJ, SK a OÚ - smuteční).

   Projednání odloženo do dalšího zasedání.

  10. Pan Marhoun uvádí, že na červencovém zasedání předloží propočet finanční efektivity pracovníků civilní služby.
 7. Návrh usnesení čte P. Průša. Schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: J. Hanetšleger, V. Marhoun