Zápis z XXII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 2.7.2001

Zápis z XXII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
ZÁPIS:

Přítomno 8 zastupitelů z 9. Omluvena ing. J. Mandžuková. Dále přítomni: K. Šandera st., Vl. Pinter st., K. Miesbauer st. ze Včelné a zapisovatel.
Starosta seznamuje OZ s několika body jednání do Různého. OZ s projednáním souhlasí.
 1. Volba návrhové komise: P. Rožboud, JUDr. F. Vavroch, J. Hanetšleger
  Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, V. Marhoun
 2. Úkoly uložené usnesením č. 22 z XXI. zasedání OZ splněny.
  Vyhláška o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci připravena.
  Výpůjčka vodovodu je zařazena jako samostatný bod jednání.
 3. Plnění rozpočtu obce za 1.- 6.2001 komentuje a se svou finanční prognózu do konce roku seznamuje OZ starosta:
  Daňové příjmy plněny na 43 % objemem 2.594 tis. Kč.
  Očekávané daňové příjmy do konce roku: 3.433 tis. Kč, ostatní příjmy: 300 tis. Kč.
  Stav na účtě 1.966 tis. Kč.
  Reálné příjmy se stavem na účtě celkem 5.710 tis. Kč.
  Hrubý odhad výdajů do konce roku: 4.645 tis. Kč, včetně splátek úvěrů.
  Z toho se jeví, že ke konci roku zůstane cca 1.065 tis. Kč.
 4. Vyhlášku obce na základě připomínek starosta navrhuje doplnit o:
  § 1 bod 5:

  "Vlastníci a nájemci pozemků, budov a ostatních staveb jsou povinni udržovat čistotu a pořádek na svém nebo pronajatém pozemku, řádně se starat o budovy a ostatní stavby tak, aby nebyl narušen vzhled obce.
  Je zakázáno spalování domovního odpadu, jako např. potravinových obalů, obalů spotřebních předmětů, plasty, listí a travních porostů na otevřených ohništích a v lokálních topidlech."

  Z. Mikšovský navrhuje, aby ve vyhlášce objevila zodpovědná osoba za dodržování vyhlášky. Starosta odpovídá, že za její dodržování jsme zodpovědni všichni jako občané i zastupitelé.

  V. Marhoun nepodporuje myšlenku "zodpovědné osoby" čili jakéhosi "policajta", jakož i JUDr. Vavroch. Občané by se měli pokusit sami mezi sebou dohodnout, případně nahlásit přestupek obecnímu úřadu.

  Z. Mikšovský navrhuje, aby někdo z obecního úřadu zkontroloval jednou za čas alespoň obecní veřejné plochy, v jakém jsou stavu. Starosta odpovídá, že obec objíždí minimálně 3x týdně.

  Hlasování pro upravené znění vyhlášky: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.

  Starosta zde rámcově seznamuje se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, který nabude platnosti 1.1.2002, zvláště s mezní výší poplatku vybíraného na osobu. Též informuje, že je připravena k podpisu smlouva o spolupráci s firmou EKO-KOM a dohoda s firmou van Gansewinkel o vedení odpadového výkaznictví.

 5. Žádost p. Šandery: Starosta nedoporučuje schválit smlouvu o výpůjčce vodovodního zařízení, jak byla předem rozeslána OZ.

  JUDr. Vavroch poukazuje na některé sporné body navrhované smlouvy. V. Marhoun smlouvu o výpůjčce nedoporučuje schválit.

  Hlasování 0 pro, 3 proti, 5 se zdrželi.

  Starosta seznamuje OZ s dnešního dne obci Včelná došlými dvěma žádostmi vlastníků pozemků o souhlas k realizaci ZTV na p.p.č. 529/22 a 529/6.

  Připomínkou starosty především je, že projektová dokumentace vypracovaná projektovou kanceláří Pavel Berka neobsahuje dokladovou část, nákladovou část ani výkaz výměr, kromě jiných faktických nedostatků a nejasností, např. co se týče šíře zelených pásů kolem komunikace, uložení sítí na stavebních parcelách mimo komunikaci (?) ap.

  Starosta představuje svůj názor k výstavbě tohoto a podobných ZTV: Předně je třeba vykoupit do vlastnictví obce pozemek na budoucí komunikaci, dále zjistit řádnou projektovou dokumentací celkovou cenu ZTV a následně uzavřít smlouvy o příspěvku s jednotlivými vlastníky nemovitostí do výše celkových nákladů, a pokud budou souhlasit s výší příspěvku, po jeho složení na účet obce stavbu zahájit. Dle informací starosty se tato záležitost týká sedmi vlastníků nemovitostí. Starosta navrhuje svolat tyto vlastníky ke společnému jednání s obcí.

  Pan Šandera poukazuje na to, že nikdo z OZ zatím nepodal k řešení této výstavby ZTV pomocnou ruku. OZ odpovídá, že nebyl předložen celkový rozpočet a projekt stavby a nejsou patrné následné náklady obce.

 6. Různé:
  1. Schválena zřizovací listina mateřské školy jako organizační složky obce. Jde pouze o formální záležitost.
  2. Předseda finančního výboru p. Marhoun podává zprávu o šetření ve věci ekonomiky využívání občanů k výkonu civilní služby. K rozvaze použity podklady o práci za 6 měsíců. Výkony CS rozděleny na zhodnocování obecního majetku, údržba majetku, sociální služby, úřední výkony, služby občanům a úpravy veřejných ploch s určením podílu těchto prací na celkovém výkonu. Největší čas zabírá úprava veřejných ploch. Pololetní náklady na CS činí 75 tis. Kč. Hodinové náklady na CS činí cca 21 Kč, což je výhodné.
  3. Starosta představuje návrh KSČM na revizi vyhlášky obce o výši "školného" v MŠ Včelná ve smyslu zrušení "školného". K tomu uvádí obecní výdaje a příjmy na předškolním zařízení a počty dětí s výsledkem, že na jedno dítě obec vynakládá 9.497 Kč ročně. Věc dána OZ ke zvážení.
  4. Starosta představuje požadavek na přemístění vývěsních skříněk spolků a stran na tř.5.května.
  5. Starosta představuje cenovou nabídku na konečnou úpravu ulice Družstevní (od Nádražní po ulici Na Vyhlídce, 2.400 m2 živičné vrstvy): 902 tis. Kč + 5 % DPH. Nabídka na řešení parkoviště před restaurací "U Kaštanu" činí 165 tis. Kč. Starosta doporučuje schválit zahájení prací na úpravě chodníku u restaurace U Kaštanu a instalaci vývěsních skříněk s co největším podílem svépomocné práce.
  6. Vl. Braumová upozorňuje na zhoršující se stav silnice v Lesní kolonii od ul. V Sídlišti po Nová. Starosta se pokusí zajistit recyklážní směs na opravu.
  7. Starosta seznamuje OZ s usnesením Okresního soudu v ČB ve věci nesvéprávné p. Hessové.
  8. Starosta seznamuje OZ se studií využití vojenského letiště v Plané u ČB.
  9. Starosta informuje o nové vyhlášce Min. zdravotnictví "O hygienických požadavcích na stravovací služby..." s požadavky na investice do kuchyně v MŠ.
  10. Starosta informuje o tom, že dle nového zákona o matrikách může oddávat starosta či jeho zástupce v každé obci, pokud jsou k tomu odpovídající prostory.
  11. Starosta informuje o podání dotazu na Min. pro místní rozvoj o možnosti uhrazení faktur dodavateli prací ještě před uzavřením smluv o dotaci, a o podání dotazu na PF ČR na možnost ukončení prozatímní správy OkÚ ČB pozemku p.p.č. 143/1 v k.ú. Včelná.
 7. Návrh usnesení čte starosta. Schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: J. Petrová, V. Marhoun