Zápis z XXIII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 10.9.2001

Zápis z XXIII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o plnění usnesení č. 23 ze dne 2.7.2001
 4. Projednání a schválení rozboru hospodaření obce za 1. pololetí 2001
 5. Schválení rozsahu prací oprav ulice Družstevní a prostranství před restaurací "U Kaštanu"
 6. Návrh na prodej akcií České spořitelny, a.s.
 7. Zpráva o hospodaření MŠ v r. 2000 a projednání vyhlášky obce o příspěvku rodičů za dítě umístěné v MŠ
 8. Projednání převodu pozemku p.č. 529/22 a 529/6 pro vybudování místní komunikace
 9. Projednání smlouvy na provoz MHD v roce 2002
 10. Informace starosty obce
 11. Schválení protokolu o výsledku revize čerpání návratné finanční výpomoci provedené Finančním ředitelstvím dne 23.7.2001
 12. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 7 zastupitelů z 9. Omluven P. Rožboud a Mgr. Vl. Braumová.
Dále přítomni: K. Miesbauer st., p. Chaloupka, p. Lustová a p. Koktavá ze Včelné, vlastníci pozemků k bodu 8 jednání: p. K. Šandera st. ze Včelné, pan David, p. Sahan, p. Beránek a p. ing. Povišer z ČB a zapisovatel.
 1. Zástupkyně starosty seznamuje OZ se dvěma body jednání do Různého. Pan Marhoun navrhuje seznámit OZ s hospodařením obce za 1. - 8. 2001 a projednat možnosti sankcionování stavebníků při poškozování obecního majetku. OZ s projednáním souhlasí.
 2. Volba návrhové komise: P. Průša, V. Marhoun, J. Petrová.
  Ověřovateli zápisu jmenováni: JUDr. F. Vavroch, Z. Mikšovský
 3. Úkoly uložené usnesením č. 23 z XXII. zasedání OZ splněny, resp. řešení plochy před restaurací bude ještě projednáváno na tomto zasedání OZ.
  1. Na žádost přítomného p. Šandery se předjednává jeho žádost o schválení zahájení výstavby ZTV pro 7 RD v lokalitě "u Šlinců". Pan Šandera předkládá obci návrh rámcové smlouvy na způsob sdružení prostředků a majetkoprávní vypořádání budoucího ZTV a žádá OZ o její schválení.

   Pan Marhoun připomíná dosavadní průběh jednání ve věci a nutnost provedení projektu s výkazem výměr a nutnost řešení převodu pozemku pro vybudování místní komunikace (bude projednáno jako samostatný bod 9 jednání). Dále se ptá, čí pozemky se budou vlastně na komunikaci do majetku obce převádět, bude-li se komunikace po jednáních na stavebním úřadě rozšiřovat na úkor stavebních parcel? Odpovědí pana Šandery je, že celá převáděná komunikace bude na jeho pozemku. Později však totéž popírá a uvádí, že bude třeba odkupovat pruhy pozemků od stavebníků.

   Pan Průša se domnívá, že OZ může pouze vzít předložený návrh smlouvy na vědomí, nikoliv již jej schválit.

   Pan Vavroch připomíná závěry z proběhlého společného jednání, z nichž vlastníci nesplnili především dohodu o vypracování projektu.

   OZ ukládá starostovi, aby do 28. září svolal jednání vlastníků dotčených pozemků ze zástupci obce, při němž bude stavebníky předložen především projekt s výkazem výměr a bude navržen společný způsob mejetkoprávního vypořádání komunikace k odsouhlasení v OZ.

  2. Předjednán požadavek paní Koktavé a Lustové o obnovení dopravního značení přechodu pro chodce přes tř.5.května u restaurace "U Kaštanu." OZ ukládá zástupkyni starosty urgovat SÚS o provedení značení.

   Dále výše jmenované upozorňují na to, že jistý motocyklista jezdí po obci ohromnou rychlostí. Pan Hanetšleger uvádí, že postih může přijít pouze od Policie ČR, která však takto rychle jezdícího motocyklistu (údajně p. Smrž) těžko změří a dostihne.

 4. Rozbor hospodaření obce za 1. pololetí 2001 vypracován starostou a rozeslán zastupitelům předem. Příjmy plněny celkem na 56,32%, výdaje na 66,4 %. Stav na BÚ k 30.6.2001 je 1,966 mil. Kč.

  Předseda finančního výboru p. Marhoun doplňuje zprávou o stavu financí ke konci 8. měsíce: na BÚ je 2.476 tis. Kč, očekávané do konce roku 1.722 tis. Kč, na investice je tedy 4.190 tis. Kč. Z toho 2.190 tis. Kč bude třeba uhradit ke splnění výdajové části rozpočtu a 900 tis. Kč jako splátky půjček. Ke konci roku by tedy mělo teoreticky zbývat 1.200 až 1.290 tis. Kč.

  500 tis. Kč p. Marhoun doporučuje ponechat na BÚ do začátku roku 2002. Do konce roku 2001 tedy dle něho zbývá k proinvestování 600-700 tis. Kč.

  Pan Mikšovský se dotazuje na uzavření smluv o příspěvku na akci ZTV v Luční ulici. Při 6 stavebnících OZ schválilo zatím pouze 3 smlouvy o příspěvku. Přítomný pracovník OÚ p. Mareš odpovídá, že všech 6 smluv již bylo podepsáno.

 5. Ke stanovení rozsahu prací oprav ulice Družstevní a prostranství před restaurací "U Kaštanu":

  Pan Marhoun uvádí, že předběžná nabídková cena na konečnou úpravu ulice Družstevní činila cca 1 mil. Kč. Následně se však ukázal problém u vjezdu do Družstevní ulice z Nádražní, kde majitel přilehlého pozemku žádá o nezvyšování nivelety komunikace, a proto další práce na skrytí stávající komunikace mohou stát cca 150 tis. Kč navíc. Lze tedy uvažovat minimální náklady 1.150 - 1.200 tis. Kč.

  Návrhy řešení prostranství u restaurace uvádí pan Marhoun s uvažovanými náklady 100 tis. Kč za vydláždění chodníku před restaurací a 160 tis. Kč za případné vyasfaltování parkoviště.

  Pan Vavroch připomíná, že vlastník restaurace je pravděpodobně dle nějaké stavební normy povinen zřídit u restaurace určitý počet parkovacích míst, které by si měl zajistit např. nájmem od obce. Stavební komise do příštího zasedání zjistí tyto počty potřebných parkovacích míst pro restauraci k jednání o možném pronájmu.

  OZ se přiklání k názoru, že prostranství u restaurace by mělo být především z finančních důvodů provedeno příští rok. Taktéž konkrétní podoba řešení parkoviště potřebuje čas k dopracování.

  Přítomný p. Chaloupka připomíná, že komunikaci (nejen) v Družstevní ulici, pokud se upraví, by bylo třeba chránit před těžkými nákladními automobily a dalším poškozováním - skládáním materiálu a jiným znečišťováním. Též upozorňuje, že spád z ulice Úzké bude do rekonstruované komunikace přinášet bahno.

  OZ též informováno, že do Družstevní ulice se budou pravděpodobně v dohledné době napojovat dva stavebníci s inženýrskými sítěmi.

 6. Návrh na "prodej" akcií České spořitelny, a.s. byl již jednou v OZ projednáván. Tehdy nebyl schválen v očekávání vyšší ceny. Nyní jsou obci předloženy dvě nabídky za cenu 122 až 137 Kč, resp. 130 Kč. Pan Marhoun uvádí, že radou finančních analytiků je prodat, neboť cena již nebude vyšší. Při 1.500 akciích v ceně 130 Kč činí celková hodnota akciií ve vlastnictví obce 195.000 Kč.

  Hlasování o odprodeji akcií: Jednomyslně pro prodej za cenu minimálně 130 Kč/ks.

 7. Zpráva o hospodaření MŠ v r. 2000 a projednání vyhlášky obce o příspěvku rodičů za dítě umístěné v MŠ: Roční výdaje čistě z obecního rozpočtu do MŠ činí 332.410 Kč, což při průměrném počtu 35 dětí činí 9.497 Kč na rok a dítě.

  Předseda finačního výboru navrhuje nesnižovat "školné" (jak před minulým zasedáním OZ navrhovala KSČM) ve výši 10 Kč na dítě a den, které sociálně slabé rodiny neplatí a jehož výše je koneckonců stanovena již 8 let starou vyhláškou. OZ ponechává vyhlášku o příspěvku na dítě v MŠ v nezměněné podobě.

 8. Převod pozemku p.č. 529/22 a 529/6 pro vybudování místní komunikace pro zamýšlené ZTV pro 7 RD do majetku obce. Pan Vavroch uvádí, že do ceny ZTV hrazené vlastníky by měla být zahrnuta i cena za výkup komunikace, jak je dnes již standardní postup. Obec si nemůže v současné době dovolit výdaje z rozpočtu na řešení nových ZTV. OZ s tímto souhlasí.
 9. Projednání smlouvy na provoz MHD v roce 2002: Smlouva nebyla ještě DP předložena. Přítomný pan Miesbauer má připomínku ke spoji MHD v 12,53 do ČB, který byl v letních měsících zaveden, nyní však již z jízdního řádu vypadl, i když byl vhodný. Ptá se, zda by se tento spoj nedal obnovit. Požadavek bude zohledněn při jednáních s DP o jízdních řádech.
 10. Informace starosty obce:
  1. OZ představena odpověď Pozemkového fondu ČR ve věci převodu pozemku v k.ú. Včelná p.č. dle PK 143/1 ve smyslu ukončení pprozatímní správy OkÚ ČB a převodu pozemku na PF ČR, odkud může být převeden na obec Včelnou.
  2. OZ informováno o tom, že zastupitelstvo města Č. Budějovice nepřijalo usnesení ve věci návrhu na změnu způsobu a výše úhrady školného. Město tedy požaduje úhradu v plné výši.

   Obec zatím uhradila 427 tis. Kč z celkově požadovaných 604 tis. Kč. Uhrazená částka odpovídá trojnásobku státního příspěvku, tj. 3.660 Kč na žáka a rok. Probíhá delší diskuze bez konkrétních závěrů.

   Pan Hanetšleger připomíná svůj názor na školné, že by obec měla zaplatit pouze 3-násobek státního příspěvku, a ne více. V témže smyslu hovoří JUDr. Vavroch.

  3. Město Č. Budějovice podalo vyjádření k žalobě obce Včelná na vydání lesních pozemků. Zprávu podává JUDr. Vavroch: Město ČB podalo stanovisko tom v smyslu, že věc je již jednou rozsouzená. Soud chtěl rozhodnout bez nařízení jednání, avšak advokátní kancelář JUDr. Vavrocha za obec požaduje kompletní projednání s výslechy svědků, atd.
  4. OZ předložena žádost o vyjádření k vydání licence na autobusovou linku Smržov-Kaplice vedoucí přes Včelnou. OZ s vedením linky souhlasí.
  5. OZ informováno o projektu na likvidaci chladících zařízení "Recyklace". Podklady předány odpadové firmě van Gansewinkel Boršov n. Vlt.
  6. K neobdělávaným pozemkům: Předchozí jednání s ředitelem družstva a některými vlastníky nevedou ke zjednání nápravy. Při jednání s ředitelem ZD Planá ing. Kašparem dne 27.8.2001 bylo starostovi sděleno, že ZD Planá nemá již žádnou povinnost k vlastníkům těchto pozemků a že daň z nemovitosti ZD zaplatilo naposledy v roce 2000.

   V druhé polovině září chce starosta iniciovat další jednání.

  7. OZ informováno o tom, že správní řízení ve věci zjednání nápravy zanedbaných nemovitostí na tř.5.května, čp. 3, zahájené dne 22.8.2001 bylo přerušeno z důvodu zahájení úklidových prací před termínem ústního jednání.
  8. OZ informováno o provedené přeregistraci zájmového sdružení právnických osob Blanský les - podhůří na svazek obcí s týmž názvem.
 11. OZ schválilo protokol o výsledku revize čerpání návratné finanční výpomoci na stavbu vodovodu provedené Finančním ředitelstvím dne 23.7.2001, v němž nebyly shledány závady bránící definitivnímu přiznání dotace.
 12. Různé:
  1. Předseda finančního výboru podává zprávu ze semináře o možnostech financování investičních akcí obcí či sdružení obcí nad 6.000 obyvatel formou dlouhodobých úvěrů konaného dne 23.8.2001 v Praze.
  2. Zástupkyně starosty informuje o definitivním přiznání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vypracování programu rozvoje svazku obcí Blanský les - podhůří ve výši 133 tis Kč, o niž z administrativních důvodů žádala obec Včelná.
  3. Pan Marhoun navrhuje např. ve vyhlášce obce o udržování čistoty stanovit pravidla pro stavebníky nových rodinných domků, aby nepoškozovali obecní majetek provozem extrémně těžké techniky na místních komunikacích, skládáním materiálu na nich, poškozováním obrubníků, zanášením kanalizace atd. Též požaduje nahlásit na OÚ stavební dozor jednotlivých staveb.

   Předseda stavební komise pan Průša v reakci odpovídá, že užívání obecních pozemků na skládky materiálu podléhá schválení obecního úřadu a tamtéž jsou k dispozici i stavební povolení k jednotlivým stavbám, na nichž se uvádí stavební firma stavbu provádějící. Stavební dozor u autorizovaných stavebních firem zpravidla nebývá. Zákaz užívání extrémně těžké dopravní techniky by mohla obec požadovat jako účastník při stavebním řízení, přičemž by toto omezení bylo uvedeno ve stavebním povolení. S tímto pan Marhoun souhlasí. K poškozování obecního majetku pokračuje diskuze bez konkrétních závěrů.

  4. OZ schvaluje kupní a darovací smlouvu na majetkoprávní vypořádání nákladem stavebníků nově vybudovaného plynovodu v ulici Luční. Kupní smlouvou prodává obec Jč plynárenské část rozvodů za 70.644 Kč.
 13. Návrh usnesení čte zástupce starosty. Schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: JUDr. F. Vavrocch, Z. Mikšovský