Zápis z XXIV. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 8.10.2001

Zápis z XXIV. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o plnění usnesení č. 24 ze dne 10.9. 2001
 4. Zpráva o hospodaření obce za 1.- 9.2001
 5. Projednání a schválení smlouvy na provoz MHD v roce 2002
 6. Projednání a schválení smluv k převodu akcií České spořitelny, a.s.
 7. Schválení výstavby ZTV na pozemcích parc. č. 529/22 a 529/6.
 8. Schválení darovací smlouvy, kterou se převádí vodojem Včelná s přilehlou plochou (128 m2+792 m2) z JVS na obec Včelná
 9. Informace starosty obce
 10. Různé
 11. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 8 zastupitelů z 9. Omluven P. Průša.
Dále přítomni: K. Šandera st., K. Miesbauer st., p. Loberšíner ze Včelné a zapisovatel.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, V. Marhoun, J. Hanetšleger.
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. J. Mandžuková, JUDr. F. Vavroch.
 3. Úkoly uložené usnesením č. 24 z XXIII. zasedání OZ:
  1. Vodorovné značení přechodu pro chodce dvakrát urgováno. Provedení opětovně SÚS ČB přislíbeno.
  2. Jednání vlastníků st. parcel u zamýšleného ZTV proběhlo. Z jednání učiněn zápis rozeslaný všem zastupitelům. Starosta se na tomto místě dotazuje přítomného p. Šandery, zda trvá jeho požadavek na směnu pozemků pro budoucí komunikaci (cca 1.400 m2) za obecní stavební parcelu o rozloze cca 800 m2. Starosta dává hlasovat o možné směně: 0 pro, 1 proti, 7 se zdrželi.

   Další hlasování o možné koupi pozemku potřebného na komunikaci do majetku obce. Vlastník p. Šandera se vyjádřil k požadované ceně ve výši znaleckého posudku, což starosta odhaduje na 150 Kč/m2. Hlasování o koupi za cenu znaleckého posudku: 6 pro, 2 se zdrželi.

  3. Úprava ploch "U Kaštanu": Dlouhodobější úkol stavební komise.
 4. Starosta komentuje hospodaření obce za 1.- 9.2001. Daňové rozpočtové příjmy plněny uspokojivě, celkem na 92 %, což však přesně neodpovídá skutečným příjmům vzhledem k transferům prostředků svazku obcí Blanský les - podhůří skrze obecní rozpočet. Výdaje nejsou přeplňovány, zatím 87 %, též však ovlivněných transfery svazku obcí.
 5. Smlouvy na provoz MHD v roce 2002 s výší úhrady 1,114 mil. Kč OZ schvaluje.

  Přítomný pan Šandera se ptá, zda by nešla výhledově zřídit zastávka na znamení linkových autobusů na Hraničkách.

  Přítomný pan Miesbauer se dotazuje na možnost zavedení integrované dopravy na Včelnou, aby majitelé síťových jízdenek mohli jet i jiným prostředkem než MHD. Starosta uvádí, že integrovaná doprava zdražuje dopravní systém a její zavedení se nejenom z tohoto důvodu stále oddaluje.

 6. Se smlouvami na prodej práv k akciím České spořitelny OZ souhlasí.
 7. Schválení výstavby ZTV na pozemcích parc. č. 529/22 a 529/6: předjednáno v bodě 3 b).
 8. Starosta představuje OZ darovací smlouvu na vodojem Včelná, jíž přechází vodojem z JVS na obec Včelnou. OZ smlouvu schvaluje 8 hlasy pro, avšak požaduje specifikaci celkové převáděné hodnoty majetku ve smyslu rozdělení na majetek movitý a nemovitý.
 9. Informace starosty obce:
  1. Starosta upřesňuje svůj postup při uzavírání smluv o příspěvku na ZTV "Luční" Včelná, na což byl dotaz při minulém zasedání, kde nebyl přítomen.
  2. Úhrada "školného" městu Č. Budějovice. Obec Včelná dosud neuhradila 176.811 Kč, zaplaceno je 427.647 Kč. Upomínka města z 20.9.2001 upozorňuje na možnost soudního vymáhání.

   Starosta představuje postup připravovaný svazkem obcí "BL-P", tj. vytvořit společnou komisi se zastoupením ekonoma, účetního a stavebního technika, která by provedla kontrolu u vybraných škol. Na základě výsledků kontroly by obce znovu zvážily, zda připustit soudní spor. Jmenování komise projedná rada svazku dne 11.10.2001. OZ s tímto postupem souhlasí.

  3. Neobdělávané zemědělské pozemky v obci: Starosta informoval o proběhlém jednání v této věci na Okresním úřadě a seznámil OZ se zápisem z tohoto jednání. ZD Planá především nemá již nájemní vztah s žádnými vlastníky pozemků a nemá zájem o využívání včelenské lokality. Dle starosty by bylo řešením 2x ročně pozemky zmulčovat s poměrnou úhradou vlastníky jednotlivých pozemků.
  4. Starosta seznamuje se současným stavem zabezpečení civilní obrany v obci. U OÚ je vedena dokumentace CO: havarijní plán, plán ukrytí, ochrana vodních zdrojů, přijetí a umístění evakuovaného obyvatelstva. K 31.12.2000 byla zrušena funkce skladníka CO. 3.5.2001 byly veškeré protichemické prostředky z obce odvezeny pro jejich zastaralost. Poslední kontrola spisů CO byla povedena v roce 1999.

   Zákonem č. 338/2000 Sb., o požární ochraně, a 339/2000 Sb., o integrovaném záchranném sboru přechází CO pod Krajský hasičský záchranný sbor. Tyto zákony, upravené nařízeními vlády, ukládají povinnosti obcím na úseku PO a CO. V současné době krajské a okresní záchranné sbory připravují materiály pro naplnění výše uvedených norem.

   Starosta též informuje o stavu zásahového družstva PO u obce a o výhledu jeho fungování a financování.

   Přítomný pan Šandera připomíná, že v územním plánu stojí, že polovina nově stavěných domů by měla být podsklepená, což není plněno. Odpovědí starosty je, že stavební úřad dokáže těžko nařídit právě tomu či onomu stavebníkovi, aby dům podsklepil, a druhý ne.

  5. Starosta informuje o čerpání dotace na Program rozvoje mikroregionu a vybavení obcí svazku "BL-P" výpočetní technikou.
  6. Starosta připomíná pořad známých kulturních akcí:
   • 26.- 28. října výstava obrazů spojená s dnem otevřených dveří OÚ
   • Státní svátek Den vzniku samostatného ČSL státu 1918: Starosta navrhuje od 17 hodin 27.10. položení květin u pomníků obětem válek na tř.5.května.
   • Setkání s důchodci 24.11.2001, zájezdy do Bad Füssingu a Regensburgu.
   • Starosta seznamuje OZ s plesy v KD ohlášenými na počátek roku 2002.
  7. Starosta uvádí, že skříňky pro strany a sdružení v obci budou stát max. 40 tis. Kč. Starosta navrhuje skříňky usadit a nabídnout zájemcům k prodeji za cca 5.000 Kč.

   Někteří zastupitelé se spíše přiklánějí k pronájmu. Ponecháno ke zvážení.

   Přítomný pan Loberšíner připomíná, že skříňky je třeba instalovat především v době předvolební kampaně.

 10. Různé:
  1. Přítomný pan Miesbauer se dotazuje na černou skládku stavebního materiálu u cesty do Roudného u Rožnova. Dle slov starosty se nachází na katastru města ČB.
  2. Pan Mikšovský připomíná, že stavební komise měla zjistit, kolik parkovacích míst má mít zřízených restaurace U Kaštanu. Starosta uvádí, že nepřítomný p. Průša žádné materiály k dnešnímu zasedání nepředal.
  3. Pan Hanetšleger připomíná nevhodné trvalé parkování dodávky v zatáčce ve Čtyřech Chalupách. Starosta uvádí, že parkování v zatáčce je proti vyhlášce o podmínkách silničního provozu a měla by je řešit Policie ČR.
 11. Návrh na usnesení č. 26 čte starosta obce, schválen jednohlasně. Též jednohlasně schváleno usnesení č. 25 k převodu práv k akciím ČS spořitelny.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: Ing. J. Mandžuková, JUDr. F. Vavroch