Zápis z XXIX. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 11.3.2002

Zápis z XXIX. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 30 z XXVIII. zasedání OZ
 4. Zpráva o plnění rozpočtu obce za 1. - 2. 2002
 5. Schválení smlouvy o prodeji pozemku p.č. 546/5 o výměře 183 m2
 6. Schválení darovací smlouvy na robot v kuchyni mateřské školy
 7. Schválení smlouvy na vypracování projektu III. etapa obnovy místních komunikací
 8. Schválení smlouvy na úpravu prostranství před restaurací "U Kaštanu"
 9. Různé
 10. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále se v průběhu zasedání dostavil pan ing. Pučegl.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: Pavel Rožboud, Josef Hanetšleger, Petr Průša
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Mgr. V. Braumová, J. Petrová
 3. Kontrola usnesení č. 30 z XXVIII. zasedání OZ - všechny body splněny
 4. K plnění rozpočtu obce za 1.- 2. 2002 starosta v položce příjmů sděluje, že na daních bylo vybráno 795tis.Kč, navíc bylo OÚ přiděleno 1 450 tis.Kč od plátců, kteří byli v prodlení ( z toho vyplyne rozpočtová změna), na poplatcích za komunální odpad bylo vybráno 359 900 Kč, poplatek ze psů je téměř 100%, ostatní příjmy jsou v relaci.

  Ve výdajích je splněno 13% nasmlouvaných částek.

 5. Převedení pozemku p.č.546/5 o výměře 183 m2 na komunikaci nelze realizovat směnou, proto k odkoupení dojde dohodou za částku 5 tis. Kč. Všichni zastupitelé souhlasí.
 6. Starosta seznámil zastupitele s darovací smlouvou na bezúplatný převod robotu pro kuchyni MŠ od OÚ. Všichni zastupitelé souhlasí.
 7. Starosta seznámil zastupitele s obsahem smlouvy na vypracování projektu III. etapy obnovy místních komunikaci a přítomný projektant pan ing, Pučegl jednotlivé body zdůvodnil . Pan Průša požádal o doplnění bodu 2c smlouvy - bylo akceptováno. Zastupitele jednohlasně schvalují smlouvu na vypracování projektu za 120 tis. Kč + DPH.
 8. Starosta předložil ke schválení návrh smlouvy na I. etapu úpravy prostranství před restaurací "U Kaštanu". Zastupitelé souhlasí s rozpočtem ve výši 97 233Kč včetně DPH. Návrh úpravy ostatní plochy ve II. etapě ještě není konečný.
 9. Různé:
  1. starosta informoval o jednání v Plané se zástupci dopravců o výši příspěvku, jednáním na OÚ o možnosti dotací byli pověření Pavel Rožboud a starosta obce Roudné ing. Jaroslav Chmelař
  2. dále zastupitele seznámil s předběžným harmonogramem sběru velkoobjemového odpadu, který zatím nebyl firmou potvrzen
  3. informoval o přijetí na vojenskou civilní službu p. Čalouna
  4. předal k nahlédnutí informaci policie o bezpečnostní situaci a trestné činnosti v obci
  5. navrhl brigádu na vyčištění lesa společně s mladými sportovci za příspěvek na sportovní vybavení
  6. informoval o výhledech letiště a v rámci programu rozvoje kraje
  7. informoval o podání odvolání u Krajského soudu a otázce lesů
  8. informoval o přípravě výstavy akad. malíře Peterky a dr. Vydrové v květnu 2002
  9. informoval o přípravě účetního auditu spolu s pí. Medovou
  10. informoval o možnostech získání dalších dotací pro obec z různých programu
  11. pí. Mgr. Braumová upozornila na nedodržování zákazu průjezdu části Úzké ulice a o posunu značky zákazu vjezdu na viditelnější místo a na problematiku znečisťování veřejných míst psími výkaly
  12. pan Mikšovský upozornil na nedodržování rychlosti vozidel v Družstevní ulici
  13. pí. Ing. Mandžuková upozornila na neustálé volné pobíhání psů po obci
 10. Návrh na usnesení obce čte starosta obce. Schváleno jednomyslně.


Zapsala: Ing. J. Mandžuková
Ověřili: J. Petrová, Mgr.V.Braumová