Zápis z XXV. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 12.11.2001

Zápis z XXV. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
ZÁPIS:

Přítomno všech 9. Dále přítomen zapisovatel.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, V. Marhoun, Ing. J. Mandžuková
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Z. Mikšovský, JUDr. F. Vavroch
 3. Kontrola usnesení č. 25 a 26 z XXIV. zasedání OZ:
  Usnesení č. 25 - prodej akcií ČS spořitelny - realizováno.
  Bod 4 "ukládá" usnesení č. 26 splněn - primátor města Č. Budějovice požádán prostřednictvím rady svazku obcí Blanský les - podhůří o možnost provedení kontroly obci účtovaných neinvestičních nákladů na žáky.
 4. Předseda finančního výboru V. Marhoun komentuje hospodaření obce za 1.- 10.2001 a zároveň představuje rozpočtovou změnu č. 1/2001, kterou doporučuje za finanční výbor přijmout. V rozpočtové změně dochází především k navýšení příjmů, např. na DPH o 700 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet stává přebytkovým oproti deficitnímu rozpočtu schválenému.

  Dalšími změnami jsou např. navýšení výdajů za energie a údržba v Kulturním domě.

  V. Marhoun zde požaduje od starosty upřesnit tok finančních prostředků svazku obcí Blanský les - podhůří skrze obecní rozpočet, což se do rozpočtové změny velice promítá. Dotazy zodpovězeny.

  Dále p. Marhoun uvádí předpoklad zůstatku na účtu obce ke konci roku ve výši 1,7 mil. Kč, což umožní opravu komunikace v ulici Družstevní s náklady cca 1,4 mil. Kč.

  Starosta uvádí, že s největší pravděpodobností obec ještě letos obdrží dotaci na úroky z úvěru z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 200 tis. Kč.

 5. Návrh rozpočtové změny č. 1/2001 byl rozeslán zastupitelům předem. OZ s rozpočtovou změnou souhlasí.
 6. Starosta informuje, že ve věci způsobu úhrady za odvoz a likvidaci komunálního odpadu jsou možné dvě varianty: buď ponechat stávající stav s ročním paušálem na 1 popelnici, nebo schválit vyhlášku o poplatku na osobu.

  V. Marhoun uvádí výsledky šetření finančního výboru, kdy byly zváženy obě možnosti zpoplatnění vzhledem k celkovým výdajům na odpadové hospodářství, výše obecní dotace do "odpadů", složitosti jednotlivých systémů a doporučuje ponechat v roce 2002 systém platby za popelnici jako v roce 2001. Jednohlasně pro ponechání stávajícího systému.

 7. Starosta představuje dohodu na provedení stavebních prací v ulici Družstevní mezi obcí Včelná a firmou Swietelsky. Původní představa o cca milionové úhradě se vzhledem k navýšení objemu prací zvýšila na 1,4 mil. Kč. Cenu za dílo považuje starosta a předseda finanční komise adekvátní požadovaným pracem.
 8. 8. Starosta doporučuje schválit dodatek č. 1 k darovací smlouvě o bezúplatném převodu infrastrukturního vodohospodářského majetku z JVS Č.B. na obec Včelná. OZ souhlasí.

  V. Marhoun uvádí, že je třeba vstoupit do jednání s provozovatelem VaK JČ o odpovídajícím zvýšení nájemného z obecního vodohospodářského majetku. Starosta uvádí, že tato jednání předběžně dohodnuta s ředitelem firmy.

  Starosta uvádí potřebu řešení kanalizace v Lesní kolonii přes pozemek u domu čp. 245, kde se pouští splašky do původního přepadu z vodojemu, který k tomu není uzpůsoben.

 9. 9. Dne 9.10.2001 byla obci podána ing. Slípkou žádost o odprodej části obecního pozemku parc. č. 83/6 o rozloze 3 m2 důvodu zastavění jeho garáží. Starosta doporučuje odprodej schválit a se stavební komisí projednat i možnost odprodeje ostatních částí pro zarovnání uliční čáry. OZ s odprodejem souhlasí.
 10. Starosta informoval o:
  1. průběhu semináře Den malých obcí v Praze, zejména podal informace o připravovaných daňových zákonech, výši státního rozpočtu na dopravní obslužnost a neinvestiční náklady škol, auditování obcí odbornými firmami za úplatu od roku 2002, průběhu podpůrných programů PHARE a SAPARD.
  2. dokončovacích pracech na Programu rozvoje svazku obcí Blanský les - podhůří, který bude 4.12.2001 odevzdán zadavateli v Kamenném Újezdě. Dotace na vybavení výpočetní technikou a vypracování Programu rozvoje byly již realizovány.
  3. své účasti na školení organizovaném Ministerstvem pro místní rozvoj dne 19.10.2001 s tématem ochrana krajiny, změny zemědělské politiky v EU, program obnovy venkova, program Sapard, změny v územním plánování.
  4. své účasti na školení prováděném Institutem evropských a regionálních studií (podle usnesení vlády č. 46/2000 Sb.) pro pracovníky veřejné správy v evropských záležitostech.
  5. postupném zveřejňování změn v záchranném systému - OÚ přebírá informace z internetu a od ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
  6. postupu obecního úřadu ve věci neobdělávaných pozemků v k.ú. Včelná. Jedním z navrhovaných způsobů financování zmulčování pozemků je získání dotace na neobdělávanou zemědělskou půdu z Ministerstva zemědělství (5.000 Kč/ha).
  7. jednání se ředitelem ZŠ Rožnov nejenom o kalkulaci neinvestičních nákladů, ale i o potřebě protidrogových opatření.
 11. Různé:
  1. Starosta informoval o poskytnutí sponzorského daru od Vak JČ na sportovní a školské účely ve výši 2.000 Kč
  2. Starosta poděkoval školské a kulturní komisi za zorganizované akce (poslední výstava obrazů na OÚ) a přípravu dalších (předvánoční jarmark, mikulášská nadílka s divadlem)
  3. Starosta informoval o návrhu pana Šandery na bezplatný převod vodovodu do majetku obce.
  4. Oprava chodníků na tř.5.května: jeden z bydlících odmítl výsprávku recykláží s tím, že tento materiál odplaví voda a požaduje asfaltovou výspravu. Starosta uvádí, že na asfaltové řešení nejsou finance.
  5. Vedoucí školní jídelny požaduje zvýšení stravného o cca 2 Kč na oběd, neboť ceny stravného jsou již 3 roky beze změny a došlo ke zdražení vstupů. Starosta navrhuje, aby kontrolní komise provedla prověrku nákladů v ŠJ.
  6. Starosta informoval o vlastní výrobě uchycení 5 vývěsních skříněk na tř.5.května.
  7. Starosta informoval o výsadbě stromové zeleně na ploše v ulici K.H.Borovského.
  8. Paní Braumová připomíná, že v areálu MŠ pobíhá často pes známého vlastníka, občané nemají jmenovky na domech a těžko se hledají, parkují auty na ulicích po obou stranách, načež se špatně projíždí, házejí odpady do lesa, a ptá se, kdy bude provedeno označení ulice Krátká.
   Starosta odpovídá, že odpadům v lese se dá zabránit kromě informacemi v letáku především kontejnerem na kompostovatelný odpad.
  9. Starosta předložil zamítavou odpověď primátora města ČB na dopis předsedy svazku obcí Blanský les - podhůří se žádostí o umožnění kontroly účetních podkladů ke kalkulaci výše neinvestičních nákladů ve vybraných školách v Č. Budějovicích. JUDr. Vavroch doporučuje řešit spor o výši "školného" soudně. OZ souhlasí.
  10. Návrh na usnesení č. 27 čte starosta obce, schválen jednohlasně.
 12. Návrh na usnesení č. 26 čte starosta obce, schválen jednohlasně. Též jednohlasně schváleno usnesení č. 25 k převodu práv k akciím ČS spořitelny.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: Z. Mikšovský, JUDr. F. Vavroch