Zápis z XXVI. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 10.12.2001

Zápis z XXVI. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 27 z XXV. zasedání OZ
 4. Zpráva o hospodaření obce za 1.- 11.2001
 5. Předložení návrhu rozpočtu na rok 2002
 6. Schválení úplaty za komunální odpad, vodného a stočného v roce 2002
 7. Zpráva kontrolního výboru
 8. Schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků pro výstavbu místní komunikace
 9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení "VTL plynovodu Litvínovice"
 10. Informace starosty obce - stanovisko Magistrátu města ČB ve věci "školného", návrh smlouvy o užívání vývěsních skříněk
 11. Různé
 12. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 7 zastupitelů z 9. Omluveni Ing. J. Mandžuková a Z. Mikšovský. Dále přítomen zapisovatel.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: V. Marhoun, J. Hanetšleger, P. Rožboud
  Ověřovateli zápisu jmenováni: P. Průša, Mgr. Vl. Braumová
 3. Kontrola usnesení č. 27 z XXV. zasedání OZ - splněno: Kontrolní výbor provedl kontrolu hospodaření ve školní jídelně při MŠ; starosta připravil návrh výše poplatku za komunální odpad a návrh rozpočtu obce na rok 2002 a zaslal sdělení primátorovi města ČB ve věci neúhrady části "školného".
 4. Starosta komentuje hospodaření obce za 1.- 11.2001. Příjmy i výdaje se vyvíjejí víceméně dle předpokladů upraveného rozpočtu.
 5. Návrh rozpočtu na rok 2002, rozeslaný OZ předem, komentuje starosta obce. Příjmy i výdaje navrženy ve výši 8.224.000 Kč.
 6. Starosta uvádí, že oproti minulému roku došlo z moci úřední ke zvýšení ceny za uložení 1 t odpadu na skládce o 190 Kč. Náklady na jednu popelnici fakturovány svozovou firmou 1.022 Kč. Cenu jednorázového vývozu stanovila svozová firma na 60 Kč a vybere od obce jen za skutečně prodané jednorázové známky. Pan Marhoun navrhuje nevybírat od lidí více než 1.000 Kč ročního paušálu. Návrh starosty na celoroční paušál 980 Kč jednohlasně schválen.

  V. Marhoun uvádí výsledky jednání finančního výboru o možné výši vodného a stočného s firmou VaK JČ a navrhuje zvýšení z 33,50 na 33,72 Kč za 1 m3 bez 5 % DPH (vodné 21,96 Kč + stočné 11,75 Kč). Tento návrh jednohlasně schválen.

  Pan Marhoun zde připomíná, že opravy šoupat v křižovatkách ulic provedené v minulých letech snížily ztrátu vody v potrubí v obci z původních až 30 % na "pouhých" 16,5 %.

 7. J. Hanetšleger za kontrolní výbor předkládá zprávu o kontrole hospodaření ve školní jídelně při MŠ Včelná. Z ní vyplývá, že průměrná skutečná cena potravin za 1 oběd je 23,70 Kč, zatímco finanční norma byla prozatím průměrně 22,35 Kč. Provařuje se tedy 1,35 Kč na jeden oběd. Návrh zvýšení obědů děti +1 Kč na 15 Kč, +1 Kč důchodci na 32 Kč (z toho 6 Kč režijní náklady), +5 Kč zaměstnanci na 24 Kč schválen jednohlasně.
 8. Starosta předkládá návrh kupní a darovací smlouvy na převod pozemků pro budoucí komunikaci v lokalitě ZTV pro 7 RD do majetku obce. OZ souhlasí.
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení "VTL plynovodu Litvínovice" OZ schválena.
 10. Starosta informoval o:
  1. telefonickém oznámení magistrátu města ČB o vymáhání dlužné částky "školného" soudní cestou
  2. o dalším soudním stání v kauze lesy 17.12.2001
  3. vypracování návrhu nájemní smlouvy na užívání obecních vývěsních skříněk. Hlasováno o ročním nájemném na 1 skříňku: návrh 300 Kč schválen 6 hlasy pro, 1 se zdržel.
  4. průběhu jednání shromáždění starostů členských obcí svazku Blanský les - podhůří dne 4.12.2001
 11. Různé:
  1. Starosta jmenuje inventarizační komisi k provedení inventarizace k 31.12.2001 - viz jmenovací listina.
  2. Starosta informoval o proběhlém setkání s podnikateli v restauračních a ubytovacích službách
  3. Starosta představil žádost o podání návrhu na přísedící u soudu
  4. Starosta představil návrh p. Šandery na převzetí stavby vodovodu (lPe 121 m) darovací smlouvou. Hodnota díla je 95 tis. Kč. OZ souhlasí.
  5. Starosta informuje, že bude třeba stanovit cenu pozemku p.č. 546/5 dle GP č. 635-24/2001, jehož prodej OZ již dříve schválilo. Ponecháno k rozhodnutí po vypracování znaleckého posudku.
  6. Starosta informoval o zaměření pozemku p.č. 474 v k.ú. Včelná.
  7. Starosta informoval o žádosti manželů Píchových na osazení dopravního zrcadla na křižovatce ulic Witthanova a K.H.Borovského.

   Starosta navrhuje se svolením vlastníka živého plotu poblíž křižovatky část tohoto plotu odstranit a nahradit jej na obecní náklady pletivem. OZ souhlasí.

  8. Starosta informoval o ukončení prací na obnově komunikace v ulici Družstevní.
 12. Návrh na usnesení č. 28 čte starosta obce, schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: P. Průša, Mgr. Vl. Braumová