Zápis z XXVII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 28.1.2002

Zápis z XXVII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 28 z XXVI. zasedání OZ
 4. Zpráva o hospodaření obce v roce 2001
 5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2002
 6. Schválení výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2001
 7. Projednání návrhu rozpočtu svazku obcí Blanský les - podhůří
 8. Zpráva o plnění smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s.
 9. Plán zasedání zastupitelstva v roce 2002
 10. Informace starosty obce
 11. Různé
 12. Schvální usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomen zapisovatel.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud , P. Průša, V. Marhoun
  Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Petrová, Mgr. Braumová
 3. Kontrola usnesení č. 28 z XXVI. zasedání OZ - provedení inventarizace splněno.
 4. Předseda finančního výboru komentuje zprávu o hospodaření obce za rok 2001 vyhotovenou starostou a potvrzuje stav na účtě cca + 2 mil. Kč k použití do roku 2002.
 5. Návrh rozpočtu na rok 2002 byl rozeslán OZ předem. Starosta upřesňuje předpoklad mezd zaměstnanců o + 20 tis. Kč ve výdajích.

  Předseda finančního výboru čte zápis z jednání tohoto výboru z 24.1.2002. Z něho vyplývá, že navržený rozpočet je v souladu s předběžným návrhem rozpočtu finančního výboru z prosince 2001 a proti návrhu není námitek. Příjmy i výdaje navrženy ve výši 8.279 tis. Kč. Z přebytku hospodaření roku 2001 budou uhrazeny splátky úvěrů 1.418 tis. Kč. Navržená rezerva do dalšího roku 647 tis. Kč. Finanční výbor kladně hodnotí navržení 1,4 mil. Kč na výstavbu komunikací a 80 tis. Kč na rekonstrukci KD.

  Doporučením finančního výboru je učinění kroků ke snížení nákladů na energie v budově MŠ a zhodnocení efektivity způsobu výběru poplatků za odvoz odpadu podle počtu skutečně prodaných známek.

 6. Inventarizace k 31.12.2001 provedena. Celkový sumář majetku rozeslán OZ předem. Ze strany zastupitelstva bez připomínek.

  Zároveň starosta představuje protokol o likvidaci nepotřebných, opotřebovaných a zničených předmětů obce ze dne 12.12.2001. OZ s odpisem a likvidací předmětů souhlasí.

 7. OZ bere na vědomí rozpočet svazku obcí Blanský les - podhůří, jehož je obec Včelná členem, na rok 2002 a usnesení z 5. shromáždění starostů tohoto svazku.
 8. Starosta seznamuje s výkazem objemu vyseparovaných surovin v obci za rok 2001 - papír, sklo, PET lahve.
 9. Návrh 9 termínů zasedání OZ do listopadu 2002 rozeslán OZ předem, OZ souhlasí.
 10. Starosta informoval o:
  1. proběhlém soudní řízení v kauze "lesy" Včelná vers. Č. Budějovice ze dne 3.1.2002, kde bylo rozhodnuto v neprospěch obce Včelná. OZ souhlasí s odvoláním proti rozhodnutí, ačkoli ještě nepřišlo v písemné podobě.
  2. podání žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti. OZ s podáním žádosti souhlasí. Starosta též seznamuje OZ s negativním vyjádřením referátu dopravy Okresního úřadu k této žádosti. Starosta připravuje další jednání v této věci.
  3. přípravě obecního plesu - vše zajištěno včetně pozvánek, místenek, tomboly, hudby a volenek.
  4. ukončení výkonu civilní služby Čížek a Hřebejk (28.2.2002), Paluš (14.4.2002). Faktické ukončení bývá o cca 3 týdny dříve při dočerpání zbytku dovolené na závěr služby.

   Zároveň starosta dává OZ ke zvážení zaměstnání stálého pracovníka do údržby na hlavní pracovní poměr.

 11. Různé:
  1. Starosta informoval o návrhu smlouvy na převod pozemku parc. č. 143/1 z Pozemkového fondu ČR na obec Včelná a navrhuje s podpisem smlouvy počkat do 19.3.2002 na výsledek soudního projednání kauzy, kde je účastníkem p. Stejskal a též o předmětný pozemek usiluje jako o náhradní pozemek v restituci.

   J. Hanetšleger navrhuje podepsat smlouvu co nejdříve, aby o pozemek obec nepřišla.

   OZ s odložením podpisu smlouvy do 19.3.2002 souhlasí 8 hlasy pro, 1 se zdržel (J. Hanetšleger).

  2. Starosta informoval o možnosti zapojení obce Včelná do Euroregionu "Silva Nortica".
  3. Starosta informoval o prodloužení jednoho spoje linky č. 7 jako "školního autobusu" na žádost rodičů dětí dojíždějících do ZŠ Rožnov. Od 1. dubna tento spoj bude zaveden jako řádný spoj. Je v záměru na léto jeden jiný spoj MHD vypustit ke kompenzaci vícenákladů. OZ s postupem souhlasí.
  4. Starosta předložil OZ smlouvu o zajištění reklamy s firmou Ergodent s úhradou obci ve výši 2.000 Kč. OZ smlouvu schvaluje.
  5. Starosta informoval o výsledku obeslání poslanců zvolených v Jihočeském kraji žádostí o prosazování změn v legislativním řešení financování "školného" (neinvestiční výdaje škol) a financování obcí.
  6. Starosta předložil OZ žádost o změnu Vyhlášky o závazných částech územního plánu obce Včelná ve smyslu změny "Závazného limitu prostorového uspořádání pro obytné plochy, včetně hospodářského zázemí" z 20 % na 27 %. OZ souhlasí se změnou vyhlášky a zvýšením limitu až na 30 %.
 12. Návrh na usnesení č. 29 čte starosta obce, schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: J. Petrová, Mgr. Vl. Braumová