Zápis z XXVIII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 11.2.2002

Zápis z XXVIII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 29 z XXVII. zasedání OZ
 4. Projednání dohody mezi obcí Plav a obcí Včelná o způsobu provozování ZTV 20 RD "U vysílače"
 5. Plán kulturních akcí na 1. pololetí roku 2002
 6. Různé
 7. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 7 zastupitelů z 9. Omluven pan Marhoun, dále chybí J. Petrová. Dále přítomen zapisovatel.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud , ing. J. Mandžuková, Mgr. Braumová
  Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hanetšleger, Z. Mikšovský
 3. Kontrola usnesení č. 29 z XXVII. zasedání OZ:
  1. změna vyhlášky o závazných částech ÚP je v řízení
  2. odmítnutí stanoviska ref. dopravy OkÚ posláno, starosta jej čte zastupitelům. Starosta zde informuje o přípravě nového jízdního řádu na léto 2002, kde je navrhováno Dopravním podnikem více spojů než loni.
 4. Dohodu mezi obcí Plav a obcí Včelná o způsobu provozování ZTV 20 RD "U vysílače" zastupitelstvo obce Plav již schválilo. OZ Včelná též souhlasí.
 5. Kalendář kulturních akcí na 1. pololetí 2002 rozeslaný OZ předem komentuje předsedkyně kulturní komise p. Braumová.
 6. Různé:
  1. starosta informoval o výzvě státního stavebního dohledu ČD k odstranění svépomocí zbudovaného přechodu pro pěší přes trať v Lesní kolonii. Obec přechod (pěšinu) zlikvidovala.
  2. starosta informuje o plnění rozpočtu v začátku roku a navrhuje též vzhledem k mimořádnému daňovému příjmu 1,4 mil. Kč pokračování další projektové přípravy (navrhována UNIPROJEKTA ing. Pučegl) a provedení výstavby komunikací v ulici V Sídlišti a navazujících jižním směrem. Dále je třeba letos realizovat úpravu parkoviště U Kaštanu. OZ souhlasí.

   Starosta informuje též o možnostech čerpání prostředků z evropského programu Sapard skrze svazek obcí Blanský les - podhůří.

  3. starosta seznámil OZ s vyúčtováním obecního plesu z 2.2.2002 s čistým výtěžkem 9,5 tis. Kč a doporučuje odeslat 2000,- Kč na podporu dětského centra Arpida v ČB. OZ souhlasí. Nedobrá zkušenost byla tentokrát na plese s hudbou.
  4. starosta seznámil OZ s reakcí PhDr. Jiřího Vlacha, 1. zástupce hejtmana na výzvu poslancům k prosazení změn v legislativě kolem "školného" placeného obcemi a rozpočtového určení daní. Souhlasí, ale nemůže v současnosti mnoho vykonat.
  5. starosta seznámil OZ s dopisem p. Vlacha ze Šindlových Dvorů ve věci letiště v Plané.
 7. Návrh na usnesení č. 30 čte zástupce starosty, schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: J. Hanetšleger, Z. Mikšovský