Zápis z XXX. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 15.4.2002

Zápis z XXX. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 31 z XXIX. zasedání OZ
 4. Zpráva o plnění rozpočtu obce za 1.- 3. 2002
 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2001
 6. Zpráva o činnosti svazku obcí Blanský les - podhůří a přezkoumání hospodaření svazku za rok 2001
 7. Zpráva o projektové přípravě III. etapa obnovy místních komunikací
 8. Zpráva o postupu prací na stavbě "úprava chodníku před restaurací U Kaštanu"
 9. Zpráva o přípravě výstavby ZTV pro 7 RD a o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele prací
 10. Schválení vyhlášky obce o změně koeficientu k1 z 20 % na 30 % vyhlášky obce o závazných částech územního plánu obce
 11. Projednání žádosti p. Šandery o směně pozemků
 12. Projednání nařízení vlády o odměňování členů zastupitelstev obcí
 13. Informace starosty
 14. Různé
 15. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomni ředitelka MŠ Včelná p. Matějková, p. K. Šandera starší ze Včelné a zapisovatel.
 1. Do programu navrženo ještě p. Vavrochem projednání věcného břemena k vedení sítí kolem Kulturního domu (viz bod 14. f). K projednání ještě navrženo personálního obsazení MŠ Včelná. S těmito dodatky program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud , JUDr. F. Vavroch, ing. J. Mandžuková.
  Ověřovateli zápisu jmenováni: P. Průša, J. Hanetšleger

  Předjednání vloženého bodu jednání - personálního obsazení MŠ Včelná:

  Ze 42 přihlášených dětí se průměrně denně stravuje pouze 20-22 dětí!, k tomu zaměstnanci a důchodci. Na to Školský úřad zaměstnává: 1 kuchařku na celý úvazek, vedoucí školní jídelny na částečný úvazek (+částečný za domovnici MŠ) a uklizečku na částečný úvazek, celkem 2,25 úvazku. Vzhledem k malému počtu odebraných obědů (větší počet dětí z rodin s mateřskou dovolenou) požaduje Školský úřad snížení pracovních úvazků v kuchyni MŠ o 0,25 úvazku pomocné pracovnice. Dvě pracovnice by pak musely zvládnout práci vedoucí kuchyně, kuchařky, školnice a pomocné síly v kuchyni.

  Jedním z řešení je převzetí čtvrtinového úvazku pomocné síly na obec a zachovat tak současný stav, což by představovalo zatížení obecního rozpočtu roku 2002 o 26.682 Kč. OZ s převzetím části 0,25 úvazku souhlasí.

 3. Kontrola usnesení č. 31 z XXIX. zasedání OZ - splněno, smlouva na převod pozemku č. 143/1 podepsána
 4. Plnění rozpočtu za 1.- 3. 2002 komentuje starosta obce a navrhuje připravit rozpočtovou změnu č. 1
 5. OZ schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2001 s výrokem "Bez výhrad"
 6. Starosta obce a zároveň předseda svazku obcí Blanský les - podhůří podal zprávu o činnosti svazku za poslední období a o proběhlém účetním auditu se závěrem "Bez závad".
 7. Projekt ke stavebnímu řízení byl předán dle smlouvy. Stavební řízení zahájeno bez předchozích územního řízení. Problematické je uložení kabelů JČE v ulici Husova, kde zabíhají do komunikace až 2,55 m. Při případné překládce trvá zatím JČE na tom, že by se musela hradit z obecního a stála by 250 až 300 tis. Kč. OZ navrhuje přeložku, avšak vést jednání s JČE na vyšší úrovni k úhradě nákladů na přeložku chybně uloženého kabelu.
 8. Úprava chodníku "U Kaštanu" probíhá dle smlouvy s fou Norema ČB, dokončeny by měly být do 7.5.2002. Majitel restaurace přislíbil účast na financování a žádá o účast při řešení ostatní úpravy parkoviště.
 9. K tomuto bodu zpracována starostou písemná zpráva předaná OZ před zasedáním, v níž se rekapituluje postup stavebního řízení, uzavírání smluv na výkup pozemků na komunikaci a odmítnutí vkladu smluv do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem kvůli váznoucímu věcnému břemenu na části pozemku o rozloze 16 m2.

  Dále starosta informoval o začatých pracích na této stavbě, o smlouvách o příspěvku od stavebníků a o vypsaném výběrovém řízení na dodavatele stavby.

 10. Po uplynutí termínů zveřejnění projednání a vypracování potřebných vyjádření vydal Okresní úřad ČB souhlasné stanovisko ke změně koeficientu k1 z 20 % na 30 % vyhlášky o závazných částech územního plánu obce. Starosta doporučuje schválení konečné vyhlášky obce. OZ souhlasí.
 11. Žádost p.Šandery o směnu pozemků - obecní stavební parcelu za menší pozemky k uložení sítí či s uloženými sítěmi - rozeslanou OZ předem komentuje starosta obce. Vzhledem k tomu, že OZ již podobnou žádost pana Šandery zamítlo a že obec nepřipravuje realizaci dalších sítí k pozemkům 463/3,6,7,8, není dle něho důvod žádosti vyhovět.

  Vede se diskuze o tom, že pozemky, kde vedou v krajnici s uloženými sítěmi, by měly být obecní. Starosta však nedoporučuje směňovat nyní pouze s p. Šanderou, neboť takových úseků krajnic je více (téměř celá tř. 5. května a další) a je třeba stanovit všeobecná pravidla odkupů či směn, a navíc nejsou vyměřené přesné hranice pozemků, které by se měly odkupovat. JUDr. Vavroch navrhuje zpracovat všeobecně platné podmínky obecní podpory či ne-podpory výstavby nových ZTV, s nimiž budou stavebníci přicházet.

  Starosta dává hlasovat o přistoupení na směnu, jak ji navrhuje p. Šandera.

  Namísto toho rozpoutána další konfrontační diskuze s p. Šanderou o obecní podpoře či nepodpoře nové výstavby, prioritách obce. Dále p. Šandera neakceptuje odsunutí řešení výkupu či směn na neurčito. Pokud obec nebude věc do konce roku řešit, bude řešení prosazovat právní cestou.

  Starosta dává znovu hlasovat o přistoupení na směnu, jak ji navrhuje p. Šandera. Pro 0, proti 8, zdržel se 1 (JUDr. Vavroch).

  Z. Mikšovský se ptá, jak je možné, že obec povoluje další výstavbu ZTV, pokud není dořešena kanalizace u OSIVY. Ke kanalizaci u OSIVY další krátká diskuze.

 12. Od března 2002 vydány nové tabulky pro odměňování členů zastupitelstva zvyšující maximální částky o cca 8 %.

  Návrh p. Marhouna podpořený ing. Mandžukovou je neuvolněným zastupitelům odměny nyní před volbami do zastupitelstev nezvyšovat. Návrhem JUDr. Vavrocha je odměny neuvolněných zastupitelů valorizovat dle nových tabulek. Hlasování o návrhu odměny nezvyšovat:7 pro, 1 proti (JUDr. Vavroch) a 1 se zdržel (starosta).

 13. Informace starosty obce:
  1. Z pověření zástupců obcí dotčených provozem MHD se 5.4.2002 společně se starostou obce Roudné zúčastnil starosta jednání se zástupci Krajského úřadu ve věci zařazení příměstských obcí do systému dopravní obslužnosti prostřednictvím MHD.
  2. 13.3. se starosta účastnil na semináři v aule Jihočeské univerzity v ČB k programu SAPARD s následnými konzultacemi na regionálním pracovišti MMR.
  3. Starosta informoval o průběhu přípravy voleb 2002.
  4. Starosta navrhuje ponechat pro volby 2002 počet členů obecního zastupitelstva na stávajících 9. OZ souhlasí.
  5. Starosta informoval o dnešním školení ve věci koupě mobilních telefonů pro krizové řízení a požární ochranu v obci a doporučuje zakoupit k tomuto účelu 1 (povinný) mobilní telefon.
  6. Dále informuje o novém zákonu "o finanční kontrole", která by měla být prováděna nezávislým orgánem (nikoli zastupiteli a zaměstnanci), a o zákonné nutnosti vybavení a vyškolení zásahového (hasičského) družstva na náklady obce v horizontu 1 roku.
 14. Různé:
  1. Starosta informoval o výrobě propagačního letáčku obce á 15 Kč s finančním přispěním sponzorů - hostinských firem; a o výrobě propagačního letáčku svazku obcí Blanský les - podhůří.
  2. Starosta informoval o proběhlém šetření referátu životního prostředí Okresního úřadu o úklidu pozemku obce u odkalovací nádrže.
  3. Starosta představil žádost p. Vrbové na pronájem sálu KD na cvičení místních žen. Starosta uvádí, že KD je vytížen tanečními školami z ČB, a proto není možné žádosti vyhovět. Další informace podává JUDr. Vavroch o situaci v tělocvičně SK Včelná, odkud se cvičení žen chce přesunout z důvodů nedostatečného úklidu prostor SK.
  4. Starosta informoval o neomalené výpovědi obecní rozvodné skříně veřejného osvětlení v Lesní kolonii firmou JČE z důvodu rušení přípojného místa elektřiny.
  5. Starosta informoval o přípravné fázi budoucí výstavby pod Včelnou v kat. území Boršov nad Vltavou - řadovky 42 RD - a o vydaných stanoviscích obce k této výstavbě.
  6. Starosta představuje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o bezplatném zřízení věcného břemene na vedení inž. sítí u domu čp. 42 na tř.5.května.
  7. Starosta představuje vyúčtování obecního příspěvku 50 tis. Kč na podporu sportu vykázané Sportovním klubem Včelná.
 15. Návrh na usnesení č. 32 čte zástupce starosty, schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: P. Průša, J. Hanetšleger