Zápis z XXXI. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 13.5.2002

Zápis z XXXI. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 32 z XXX. zasedání OZ
 4. Zpráva o plnění rozpočtu obce za 1.- 4. 2002
 5. Projednání usnesení č. 6 ze VI. shromáždění starostů obcí svazku Blanský les - podhůří a projednání výsledků kontroly hospodaření svazku za rok 2001
 6. Schválení smlouvy o spolupráci s obcí Břehov v rámci svazku Blanský les - podhůří
 7. Zpráva o výsledku výběrového řízení na stavbu ZTV 7 RD - kanalizace a vodovod
 8. Projednání provedení přípravných prací pro stavbu III. etapa obnovy komunikací v části ulice Husova
 9. Příprava výběrového řízení na stavbu III. etapa obnovy místních komunikací
 10. Zpráva o dokončení stavby úprava chodníku před restaurací "U Kaštanu" a příprava úpravy parkoviště
 11. Různé
 12. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomen zapisovatel.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, J. Hanetšleger, P. Průša.
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Mgr. Vl. Braumová, J. Petrová.
 3. Kontrola usnesení č. 32 z XXX. zasedání OZ - bod IV. trvá
 4. Plnění rozpočtu za 1.- 4. 2002 komentuje starosta obce. Příjmy celkem plněny na 50 %, bez mimořádných daní 32 %. Plnění standardních daňových příjmů proti roku 2001 je vyšší o 70 tis. Kč. Výdaje celkem plněny na cca 30 %. Město ČB dosud nefakturovalo "školné" za rok 2001. Na rok 2002 přislíbena dotace z Programu obnovy venkova na úroky z úvěru na komunikace ve výši 200 tis. Kč. Zároveň starosta navrhuje podat žádost o stejnou dotaci na rok 2003. OZ souhlasí.
 5. Projednáno usnesení č. 6 ze VI. shromáždění starostů obcí svazku Blanský les - podhůří a výsledky kontroly hospodaření svazku za rok 2001.
 6. Starosta představuje návrh smlouvy o pověření obce Břehov obcí Včelná jako člena svazku BL-P k podání žádosti o dotaci na stavbu kanalizace v obci Břehov v rámci programu Sapard. Ze smlouvy obci neplynou žádné závazky. Hlasování o schválení smlouvy: 8 hlasů pro, 1 se zdržel (p. Mikšovský).
 7. Vítězem výběrového řízení na stavbu vodovod a kanalizace pro ZTV 7 RD s účastí 3 firem se stala firma Jindřicha Davida s nabídkovou cenou 850 tis. Kč bez DPH. Další účastníci soutěže byli Vodohospodářské stavby s.r.o. a Kašparů-Koller, s.r.o.
 8. Bylo provedeno připomínkování návrhu projektu III. etapy obnovy místních komunikací majiteli okolních nemovitostí. Projektová dokumentace k vyhlášení výběrového řízení bude předána projektantem dne 15.5.2002.

  Přeložka kabelů v ulici Husova bude smluvně provedena firmou ELSA Boršov n. Vlt. ve spolupráci s JČE. Obec bude hradit pouze zemní práce v hodnotě 35 tis. Kč. Je potřebné schválit smlouvu o dílo s firmou ELSA.

 9. Starosta doporučuje ihned po doručení projektové dokumentace zahájit výběrové řízení s oslovením firem Building, Swietelsky, EB Balcar, Stavby silnic a železnic, Dopravní stavby HP Bohemia a Uniko ČB. OZ schvaluje vyhlášení výběrového řízení na III. etapu obnovy komunikací.
 10. Úprava chodníku byla provedena v souladu se smlouvou o dílo.

  Úprava parkoviště: část pozemku před terasou restaurace navrhuje majitel restaurace k odkupu od obce za účelem zřízení parkoviště s vyhrazeným stáním vybudovaným na jeho náklady. Hlavní plocha parkoviště zůstane v majetku obce a je doporučeno řešit ji vyasfaltováním, popř. zámkovou dlažbou, která je však dražší.

  Do příštího zasedání OZ budou předsedou finančního výboru a starostou připraveny přesnější kalkulace nákladů a přesnější specifikace návrhu prodeje pozemku na soukromé parkoviště.

 11. Různé:
  1. Starosta poděkoval za aktivní účast některých zastupitelů a členů komisí při výstavě obrazů akademického malíře Milana Peterky a fotografií RNDr. Vydrové na OÚ Včelná.
  2. Starosta předložil přílohu č. 1 a 2 ke smlouvě s Dopravním podnikem města ČB o snížení smluvní částky za rok 2002 o cca 40 tis. Kč. OZ souhlasí.
  3. Starosta seznamuje OZ s návrhem poměrné výše úplaty za odvoz a likvidaci odpadu u nových původců odpadu vzniklých v průběhu roku, který byl předběžně odsouhlasen firmou van Gansewinkel.
  4. Starosta předložil OZ žádost majitelky trafiky o povolení výměny stávajícího stánku za větší, jehož fotografii předkládá. Uloženo stavební komisi k projednání.
  5. Starosta představuje návrh manželů Rozboudových na výměnu pozemků ve Čtyřech Chalupách. K žádosti je třeba doplnit přesný geometrický plán. Nepřijaty žádné závěry.
  6. Starosta představuje návrh na výměnu pozemků pod Včelnou - část bývalé obecní cesty v majetku obce za část současné cesty v soukromém vlastnictví.
  7. Starosta informuje o nutnosti přidání dalšího sloupu veřejného osvětlení do stavby ZTV 7 RD Včelná. K tomu je třeba schválit dodatky ke smlouvám o příspěvku se stavebníky. OZ souhlasí.
  8. Starosta informuje o stavu užívání domu čp. 56 na tř.5.května. Hygienické podmínky a stavební stav jsou kritické. Dochází k obtěžování okolí demontáží automobilů s únikem olejů před domem i na dvorku, spalováním odpadů, hlukem ap. Starosta navrhuje provedení místního šetření ke zjištění stavu věci jako podkladu pro další kroky. JUDr. Vavroch navrhuje provést v domě státní stavební dohled. K tomuto bodu pokračuje další diskuse.
  9. Starosta dále informuje o 2 odstavených automobilech v ulici Úzké. Majitel přislíbil jejich odvezení, jinak mu bude obec účtovat poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 5 Kč na 1 m2 a den.
 12. Návrh na usnesení č. 33 čte P. Průša, schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: Mgr. Vl. Braumová, J. Petrová