Zápis z XXXII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 10.6.2002

Zápis z XXXII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 33 z XXXI. zasedání OZ
 4. Zpráva o plnění rozpočtu obce za 1.- 5. 2002
 5. Projednání a schválení rozpočtové změny č. 1/2002
 6. Projednání a schválení nové smlouvy se společností EKO-KOM
 7. Projednání a schválení dodatku č. 2/2002 smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace v obci Včelná
 8. Zpráva starosty obce o činnosti od XXXI. zasedání OZ a o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 9. Různé
 10. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 8 zastupitelů z 9. Omluven J. Hanetšleger. Dále přítomen zapisovatel.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, V. Marhoun, ing. J. Mandžuková
  Ověřovateli zápisu jmenováni: P. Průša, J. Petrová
 3. Kontrola usnesení č. 32 z XXXI. zasedání OZ - bod III. a IV. splněno
  P. Průša zde referuje o projednání možnosti změny novinového stánku na hlavní silnici za jiný typ. Po dvou jednáních stavební komise doporučuje změnu stánku nájemcům povolit. OZ předběžně se změnou souhlasí a vyhrazuje si právo konečného posouzení stavby před povolením stavební komise.
 4. Plnění rozpočtu za 1.- 5.2002 komentuje starosta obce. Daňové příjmy naplňovány dle předpokladů.
 5. Návrh rozpočtové změny komentuje V. Marhoun. V rozpočtové změně zohledněny především mimořádné daňové příjmy 1.447 tis. Kč jako doplatek z minulých let. Změna příjmů i výdajů je ve stejné výši +1.429 tis. Kč. Celkové příjmy upravené 9.708 tis. Kč, výdaje upravené 9.708 tis. Kč. Ve výdajích je posílena především kapitola silnic - projekt a stavba III. etapa obnovy místních komunikací. OZ rozpočtovou změnu schvaluje.
  Starosta informuje, že z Programu obnovy venkova je na letošní rok přislíbena dotace na úroky z úvěrů ve výši 200 tis. Kč.
  Dále starosta informuje o fakturaci "školného" městem ČB za rok 2001. Účtováno v průměru pod 5 tis. Kč na žáka, tedy méně než loni, celkem 580 tis. Kč.
 6. Návrh nové smlouvy se společností EKO-KOM rozeslán OZ předem. Změnou byl zohledněn nový legislativní stav v oblasti odpadového hospodářství. OZ smlouvu schvaluje.
 7. Starosta komentuje Dodatek č. 2/2002 smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace v obci Včelná uzavřené s firmou VaK JČ.
  Dále starosta informuje OZ o společném jednání starostů svazku obcí Blanský les - podhůří s vedením a.s. VaK JČ o legislativním stavu v oblasti vodovodů a kanalizací, a představuje vyúčtování hospodaření na obecním vodohospodářském majetku za rok 2001. Oproti plánu byly o cca 5 % větší ztráty vody v soustavě, což představuje ztrátu cca 26 tis. Kč oproti předpokladu. OZ vyúčtování schvaluje.
  V. Marhoun navrhuje nechat provozovatele VaK JČ propočítat finanční náročnost převedení čištění odpadních vod namísto do Boršova z Č. Budějovic.
  Starosta navrhuje vypracovat vyhlášku o připojení pozemků na vodovod a kanalizaci obce za poplatek, který uhradí obecní výdaje s připojením nových odběrných míst, neboť obec bude povinně hradit práce na přípojce v obecní komunikaci. Další otázkou je zavedení dvousložkové ceny za vodné a stočné v podobě paušálu a ceny za m3. Dle názoru V. Marhouna lze dvousložkovou cenu poměrně dobře obhájit a zastupitelstvu bude připraven VaKem návrh kalkulace takových cen.
  1. Stavba III. etapy obnovy komunikací:
   dne 22.5.2002 byla vyhlášena soutěž na dodavatele prací výzvou 6 zájemcům: BUILDING, SWIETELSKY, UNIKO, BALCAR, DOPRAVNÍ STAVBY HP BOHEMIA, SSŽ. Předání nabídek je stanoveno na pondělí 17.6.2002 do 9 hodin. Otevírání obálek bude v 9,15 hodin. Zasedání komise výběrové proběhne 17.6. od 16 hodin.
   Rozsah nabídky: ul. V Sídlišti, část Dlouhá a Husova, bez panelové cesty kolem lesa. Překládka kabelu JČE v ulici Husova provedena dle předběžné dohody.
  2. 30.5. se konalo místní šetření ve věci úpravy kanalizační stoky vedené mostem tratě H. Dvořiště - Č. Budějovice v Lesní kolonii (součást kanalizace obce).
   Do otevřeného "vývařiště" odtéká v současné době splašková voda, kde splašky vyhnívají. Navrhované řešení je otevřenou část stoky pod mostem zatrubnit. Majitel sousední zahrady zajistí vypracování projektu. Obec Včelná zajistí realizaci po uvolnění finančních prostředků.
  3. Stavba ZTV 7 RD: Veřejné osvětlení je dokončeno, stavba vodovodu a kanalizace pokračuje. Kvalita provedení je dobrá. Příspěvky vlastníků stavebních pozemků na investici mají být odvedeny do konce června. Kupní a darovací smlouva na obecní komunikaci je byla průtazích zaregistrována.
  4. Úprava parkoviště:
   DI Policie ČR souhlasí s úpravou navrženou p. Marhounem. Vlastník restaurace navrhuje vybudovat po odkoupení části obecního pozemku před terasou nové parkoviště v šířce 8 m (224 m2) na své náklady. OZ předběžně souhlasí, avšak v šířce do 7 m.
   Vlastník restaurace uhradí příspěvek 10 tis. Kč na úpravu chodníku spolu s 10 tis. Kč příspěvku na tištěného "průvodce Včelnou".
  5. Průvodce obcí Včelnou vyrobila firma NEBE s.r.o. nákladem 3.000 ks á 7 Kč. Místní podnikatelé odkoupili již od obce 1.440 ks á 10 Kč.
   Průvodce mikroregionem Blanský les - podhůří v celkovém nákladu 2.000 ks vychází na 15 Kč/ks.
  6. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou ze strany OÚ připraveny.
  7. Proběhla kontrola využívání sběru domovního odpadu. Převážná většina domácností má zakoupen roční paušál. 35 domácnostem byla však zaslána výzva k připojení se k obecnímu způsobu likvidace komunálního odpadu, neboť nezakoupili paušál a maximálně 1 známku na jednotlivý odvoz. Ve třech zjištěných případech odkládání domovního odpadu do košů u zastávek MHD byla též zaslána výzva k zjednání nápravy.
  8. Starosta informoval o své účasti na semináři Ministerstva zemědělství dne 3.6. v Praze o možnostech čerpání dotací z EU.
 8. Různé:
  1. předsedkyně sociální komise a předsedkyně kulturní komise podaly zprávu o uskutečněných akcích - zájezdech s důchodci a dětmi, návštěvách jubilantů, vítání občánků a o Dni dětí s účastí 115 dětí.
  2. Starosta informoval o nabídce poskytnutí dotace na systém varování a vyrozumění do výše 50 % nákladů
  3. Starosta informoval o žádosti firmy Čepro o vydání stanoviska k umístění dopravní značky "Zákaz zastavení" na příjezdovou komunikaci k areálu Čepra. OZ souhlasí.
  4. Starosta představil OZ žádost p. Vopaleckého o odprodej části obecního lesního pozemku o výměře cca 18 m2 na propojení příjezdové cesty k samotě čp. 252 v Lesní kolonii. Dále informuje o průběhu přípravy směny pozemků na obecní cestě v Lesní kolonii a s manželi Rozboudovými ve Čtyřech Chalupách.
 9. Návrh na usnesení č. 34 čte starosta obce, schválen 7 hlasy pro, JUDr. Vavroch odešel před hlasováním.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: P. Průša, J. Petrová