Zápis z XXXIII. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 26.8.2002

Zápis z XXXIII. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 34 z XXXII. zasedání OZ
 4. Zpráva o následcích přívalových dešťů v obci a o činnosti OÚ od vyhlášení stavu nebezpečí.
 5. Zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí roku 2002
 6. Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona o státní správě a samosprávě ve školství (převedení MŠ do právní subjektivity)
 7. Informace starosty obce
 8. Různé
 9. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 8 zastupitelů z 9. Omluven JUDr. Vavroch. Dále přítomni p. Polanská a p. Rezek, p. Miesbauer st. ze Včelné a zapisovatel.
 1. Program jednání schválen.

  Přítomná paní Polanská s panem Rezkem představili na úvod svou žádost o řešení snížení rychlosti jízdy řidičů na komunikaci do Čtyř chalup. Navrhují několik způsobů včetně osazení zpomalovacích retardérů. Zastupitelstvo tento bod projedná v různém.

 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, V. Marhoun, P. Průša.
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. J. Mandžuková, J. Hanetšleger.
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ - splněno, pouze ke směně pozemků geodet nedodal podklady.
 4. Starosta podal podrobnou zprávu o průběhu přívalových dešťů 6.- 13. srpna 2002 a činnosti OÚ v této době a předložil OZ mapový zákres největších vodních proudů, které se při přívalových deštích tvoří.

  Při přívalových deštích docházelo k zaplavování sklepů, garáží a nízko položených RD zejména v ulici Družstevní. Nebyly poškozeny inženýrské sítě (telefon, plyn, voda, elektřina). Došlo k poškození kanalizační stoky na tř.5.května, nezpevněných místních komunikací a kanalizační přepadové stoky z dočišťovací nádrže hlavního kanalizačního sběrače obce Včelná. Předběžný odhad škod nahlášený Okresnímu úřadu je 300 tis. Kč.

  Na základě výsledku porady zastupitelů ze 7.8. byly zahájeny práce na čištění stoky na tř.5.května. Bylo zakoupeno 30 m umělohmotných rour průměru 40 cm na obnovení propustků - vjezdů přes stoku v ceně 23 tis. Kč.

  Úřad práce nabídl v souvislosti s povodněmi zaměstnat (nejen) na obnově po povodni nezaměstnané z obce, přičemž je schopen hradit mzdové náklady do výše 6.000 Kč hrubého měsíčně. Další zvýšení mzdy nad 6.000 Kč by však musela obec hradit se svého rozpočtu, na což momentálně nemá prostředky.

  Na základě veřejných výzev vyhlásil OÚ sbírku čisticích prostředků. Vzhledem k dobré situaci v zásobování čisticími prostředky byla sbírka 23.8. ukončena.

  Na OÚ se obracejí někteří občané se žádostí o uspořádání finanční sbírky na nejvíce poškozené obce prostřednictvím OÚ. Uspořádání takové sbírky podléhá schválení OZ a Krajským úřadem. Starosta proto navrhuje schválit uspořádání veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. v době od 28 srpna do 30. září 2002. OZ požaduje vybrat konkrétní obec, kam budou prostředky přímo poukázány, např. obec Plav na řece Malši.

  Starosta informoval o žádosti obce Roudné o využívání MŠ Včelná po roudenské děti do konce roku 2002 (vždy Po-Pá 8-15 hodin), neboť MŠ v Roudném byla poškozena povodní. Zároveň starosta předložil OZ návrh dohody, na základě které obec Včelná obci Roudné část MŠ poskytne. Obci Včelná nastalé či zvýšené náklady uhradí obec Roudné.

  Pan Mikšovský upozorňuje na to, že podnik SIGMA byl též při deštích silně zaplaven a musel přerušit výrobu, což se nikde v obecních zprávách o záplavách neobjevilo.

  Pan Marhoun informuje, že stát uhradí obcím provedení změny územních plánů, pokud se do nich zakomponují protipovodňová opatření. Bylo by dle něho dobré, kdyby odborná firma posoudila možná rizika a navrhla i případné stavební uzávěry v rizikových oblastech, anebo alespoň taková území označila.

 5. Plnění rozpočtu za 1.- 6. 2002 komentuje starosta obce. Rozbor hospodaření za 1. pololetí roku byl rozeslán OZ předem. Rozpočtové příjmy byly naplněny na 59,67 %, výdaje na 36,94 %.
 6. Od roku 2003 musí všechna školská i předškolní zařízení přejít do právní subjektivity. Pro MŠ Včelná jsou zvažovány možnosti vytvoření jednoho právního subjektu MŠ + jídelna, anebo odloučené pracoviště jiného školského zařízení.

  Bude třeba připravit příslušnou dokumentaci - zřizovací listinu, statut, vnitřní předpisy, inventární soupisy, nájemní smlouvu apod. V případě změny se ředitelka jmenuje po konkurzním řízení.

  Financování: příspěvek od státu na 1 žáka prostřednictvím obce (na mzdy zaměstnanců a školní pomůcky) + příspěvek na neinvestiční náklady na 1 žáka ze státního rozpočtu jako dosud.

  Starosta doporučuje převedení do právní subjektivity provést do 1.11.2002.

 7. Informace starosty:
  1. Stavba obnovy komunikací III. etapa: Při výběrovém řízená byla vypuštěna část kolem lesa, ale pak by nebyla provedena ani křižovatka ulic Husova a V Sídlišti. Starosta doporučuje provedení prací na křižovatce samostatnou objednávkou u stavební firmy. Cena těchto prací dle stejného ceníku jako při výběrovém řízení činí: 117.061 Kč bez DPH. OZ souhlasí.
  2. Stav výstavby ZTV 7 RD: Vodovod je před kolaudací, kanalizace se dokončuje, veřejné osvětlení před kolaudací.
  3. Spor o lesy s městem Č. Budějovice: Krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu - rozhodnutí nebylo zatím doručeno.
  4. Starosta informoval o jednání na Krajském úřadě o možnosti užití státní dotace na základní dopravní obslužnost na provoz městské hromadné dopravy do okolních obcí v roce 2003.
 8. Různé:
  1. Starosta představil žádost o pronájem části pozemku p.č. 100 za klubovnou hasičů vlastníkům sousedních nemovitostí. Doporučuje schválit pronájem za řádnou péči o pozemek bez možnosti provádění jakýchkoli staveb na pronajatém pozemku.
  2. Firma K. Šandera ml. nabízí bezplatné vybudování přístřešku u zastávky MHD s možností umístění bezplatné reklamy vlastní formy.
  3. Starosta předává žádost o poražení odumřelého javoru v ul. Nádražní ve Včelné k posouzení komisi výstavby a životního prostředí.
  4. Starosta představuje návrh stavebníků ZTV 7 RD na pojmenování nově vzniklé ulice "Návětrná". Název se OZ nezdá vhodný. Lépe by byl např. "Větrná". Usnesení nepřijato.
  5. Starosta informoval o objednání fotografování obce a provedení předběžného šetření o zájmu občanů o koupi snímků 30×40 cm pro objednání náležitého počtu fotografií.
  6. Diskuze k žádosti paní Polanské (viz bod 1) na řešení dopravní situace ve Čtyřech chalupách. Názory se nesjednotily na žádném řešení. Starosta a p. Hanetšleger nedoporučuje osazení příčných prahů. Pan Průša upozorňuje, že tato příjezdová cesta k Čepru je řádně označená dopravními značkami omezená rychlost na 30 km/h a obec může těžko zabránit řidičům v porušování dopravních předpisů. Pan Marhoun navrhuje dojít dalšími jednáními k uspokojivému řešení. Starosta navrhuje svolat jednání na místě za účasti Dopravního inspektorátu Policie ČR.
  7. Pan Mikšovský upozorňuje, že ačkoli byla provedena úprava povrchu v ulici Družstevní, dvě vpustě jsou na vyvýšeném místě a vodu nezachycují. Starosta odpovídá, že při obnově komunikace šlo pouze o položení nového koberce. Uložení šachet bylo provedeno již při původní stavbě této ulice.

   Pokračuje další diskuze k možnostem odvedení vody při přívalových deštích.

 9. Návrh na usnesení č. 35 čte p. Průša, schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: Ing. J. Mandžuková, J. Hanetšleger