Zápis z XXXIV. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 9.9.2002

Zápis z XXXIV. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 35 z XXXIII. zasedání OZ
 4. Zpráva o plnění rozpočtu obce za 1 - 8/2002
 5. Zpráva o hlášení povodňových škod
 6. Postup převedení MŠ do právní subjektivity
 7. Schválení vnitřních organizačních směrnic a účetních předpisů vypracovaných v souladu se zákonem o obcích a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 8. Informace starosty
 9. Různé
 10. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9. Dále přítomna ředitelka MŠ Včelná p. Matějková a zapisovatel.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, Mgr. Vl. Braumová, J. Hanetšleger.
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Z. Mikšovský, P. Průša

  Předjednán bod 6:

  Starosta informuje o získaných informacích a uskutečněných jednání ve věci právní subjektivity MŠ. Starosta navrhuje, aby MŠ Včelná byla zřízena jako samostatný subjekt, tzn. nesnažit se jednat o sloučení s okolními, ještě menšími školkami. OZ souhlasí.

  Starosta navrhuje do správy MŠ předat pouze pavilony využívané školkou, ostatní části budovy nechat pod správou obce. Navrhované vymezení majetku: celá budova 5,4 mil. Kč. Pavilony A a B pro potřeby MŠ tvoří 2/3 zastavěné plochy, a tak by se dala vymezit i účetní hodnota používané stavby jako 2/3 z 5,4 mil. Kč. Přilehlé pozemky: zahradu ponechat v plné péči obce se souhlasem užívání pro potřeby MŠ. Kat. úřad vede momentálně zahradu v majetku lesů ČR.

  JUDr. Vavroch upřednostňuje předání celého objektu mateřské škole i s energiemi a ostatním. Jiné řešení, kdy jsou z obecního rozpočtu přímo dotovány např. energie do budovy ve správě příspěvkové organizace, nepovažuje za právně čisté. Dle jeho názoru je třeba, aby ředitel školy byl zároveň manažer - správce 5-milionového majetku. Stávající ředitelka však říká, že je učitelka, a nemá žádné zkušenosti s takovouto činností.

  P. Průša, JUDr. Vavroch a J. Hanetšleger navrhují předat příspěvkové organizaci veškerý majetek, hospodaření s energiemi, atd.

  Starosta obce navrhuje, aby OZ přijalo rozhodnutí ve smyslu zrušení organizační složky obce Mateřská škola Včelná a Školní jídelna Včelná, vydání rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná, jejíž součástí se stane i školní jídelna Včelná. OZ s tímto souhlasí.

 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ:
  • stanovisko komise výstavby k vybudování přístřešku u zastávky MHD předkládá její předseda p. Průša: Místo na zastávku je velmi úzké a stávající návrh p. Šandery s bočnicemi se zdá nereálný finančně a bezpečnostně.
  • jednání s a.s. Čepro a Dopravním inspektorátem Policie ČR o regulování rychlosti dopravy na příjezdové komunikaci do firmy trvá
  • sbírka na povodně vyhlášena a zajištěna
 4. Plnění rozpočtu za 1.- 8. 2002 komentuje starosta obce. Plnění daňových příjmů je zatím oproti loňskému roku vyšší o více než 300 tis. Kč.
 5. Starosta představuje výčet povodňových škod v obci a jmenný seznam poškozených fyzických a právnických osob, které byly nahlášeny na krajský úřad k zaevidování pro případné následné žádosti o dotace. Celková výše hrubého odhadu škod je 4.181.000 Kč.

  Starosta navrhuje podání žádosti o dotaci na Fond životního prostředí na obnovu odtokové stoky z odkalovací nádrže v k.ú. Boršov n. Vlt..

 6. Bylo předjednáno po bodu 2
 7. Směrnice OZ schváleny bez připomínek.
 8. Starosta informuje o:
  1. o postupu stavby III. etapy obnovy komunikací.
  2. o postupu stavby ZTV pro 7 RD: všechny příspěvky zaplacené.
  3. připravovaných poradách (Den malých obcí)
  4. objednávce sirény s finanční úhradou firmou Čepro a.s.
 9. Různé:
  1. JUDr. Vavroch představuje rozhodnutí krajského soudu v kauze lesy ve smyslu potvrzení rozsudku soudu okresního ve prospěch města Č. Budějovice.
  2. starosta informuje o vypršení doby pronájmu firmy Ergodent v budově MŠ a navrhuje prodloužit ji na dobu neurčitou.
  3. starosta informuje o nutnosti registrace obecní knihovny do sítě knihoven, což bylo uloženo kulturní komisi
  4. pan Mikšovský se ptá, co se udělalo pro to, aby se povodňové škody neopakovaly.

   Starosta a pan Marhoun uvádí, že bude především třeba provést změnu územního plánu s ohledem na povodňové poměry, např. s provedením stavebních uzávěr.

   Pan Mikšovský se ptá, co udělat s odtokovými poměry u stávající výstavby. Odpovědí předsedy stavební komise a dalších je, že kanalizace stavěná na 20-letou vodu nemůže nikdy vzít vodu 100 či spíše 500-letou. Kapacita kanalizace byla spočítána ve své době odbornou firmou Hydroprojekt a počítala s 2.500 obyvateli sídliště (současně má obec obyvatel 1.500) a danou plochou území. Probíhá další poměrně rušná diskuze se závěrem, že z lesa a komunikací se valící povrchovou vodu na úrovni 100-leté (!) vody nelze kanalizací zregulovat a při takové (t.j. 100-leté) vodě budou vždy některé garáže a sklepy zaplavovány (nejen v ulici Družstevní, ale i Jiráskova, Witthanova a dalších).

   Pan Mikšovský upozorňuje na to, že při přívalových deštích je vodami z horní části obce vyplavován podnik Sigma a domky pod tímto závodem a navrhuje hledat řešení, jak tomuto zabránit svodem vody jinou trasou či jiným způsobem.

   Pan Hanetšleger připomíná, že je třeba dořešit kanalizaci přes areál Oseva.

   JUDr. Vavroch uvádí, že je třeba inicializovat jednání s orgány státní správy ve věci řešení vodohospodářských (odtokových) poměrů dle územního plánu vyššího územního celku - Boršov-Včelná.

 10. Návrh na usnesení č. 36 čte starosta, schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: Z. Mikšovský, P. Průša