Zápis z XXXV. zasedání OZ Včelná

Ve Včelné dne 14.10.2002

Zápis z XXXV. zasedání Obecního zastupitelstva Včelná

Program:
 1. Schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení č. 36 z XXXIV. zasedání OZ
 4. Schválení rozpočtové změny č. 2
 5. Dokončení převedení mateřské školy do právní subjektivity
 6. Zpráva o ukončení finanční sbírky pro obec Plav postiženou povodněmi
 7. Schválení prodeje části pozemku před restaurací "U Kaštanu"
 8. Schválení smlouvy na provedení prací na povoní poškozené kanalizační stoce firmou VaK JČ a.s. Č. Budějovice
 9. Schválení smlouvy na zabezpečení změny územního plánu obce s projektovou kanceláří UA Projekce
 10. Informace starosty
 11. Různé
 12. Schválení usnesení
ZÁPIS:

Přítomno 9 zastupitelů z 9.
 1. Program jednání schválen.
 2. Volba návrhové komise: P. Rožboud, JUDr. Vavroch, V. Marhoun.
  Ověřovateli zápisu jmenováni: Mgr. Vlasta Braumová, J. Hanetšleger
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ:
  • převedení MŠ do právní subjektivity: probíhá.
  • rozpočtová změna připravena k projednání
  • práce na změně ÚP probíhají. Ke změně ÚP se uskutečnila již jednání se zpracovatelem ing. arch. Ťukalovou z UA Projekce, ing. Škrovem, ing. Pokorným - za obec Včelná, obcí Boršov, VaK ČB a ředitelstvím silnic a dálnic.
  • k řešení situace na silnici k areálu Čepro proběhlo 30.9.2002 místní šetření. Starosta představuje závěr z tohoto jednání, t.j. že by měla být na příjezdové cestě k Čepru osazena před značku 30 km/h dopravní značka 50km/h.
 4. Návrh rozpočtové změny komentuje předseda finančního výboru V. Marhoun. Návrh bez námitek. OZ rozpočtovou změnu č. 2 s navýšením příjmů i výdajů o 1.137 tis. Kč schvaluje.
 5. O uskutečněných krocích v převedení MŠ do právní subjektivity informuje V. Marhoun. Budova MŠ nabude na novou příspěvkovou organizaci převedena, ale svěřena jí do péče, přičemž zůstává v majetku obce.
 6. Finanční sbírka ukončena k 30.9.2002 s výsledkem 91 tis. Kč, které byly poukázány z účtu obce Včelná na povodňové konto obce Plav. OZ schvaluje příspěvek z obecního rozpočtu 9 tis. Kč k dorovnání sbírky do 100 tis. Kč. Obec Včelná dále poskytla obci Plav v době záplav krátkodobě obecní traktor s vlekem a řidičem a 2 pracovníky civilní služby na krátkodobou výpomoc a prostory MŠ k dočasnému pobytu dětí z poškozené budovy MŠ Roudné.
 7. Bylo provedeno zaměření části p.p.č. 612/6 k oddělení části pozemku pro privátní parkoviště u restaurace U Kaštanu a vypracován znalecký posudek k uzavření kupní smlouvy. Stavební úřad s oddělením pozemku souhlasí. Oddělená část parc.č. 612/8 má výměru 199 m2. Navrhována cena znaleckého posudku, nejméně však 50 tis. Kč.
 8. Starosta doporučuje schválit smlouvu o dílo č. 36/2002 a č. 37/2002 na odstranění povodňových škod.
 9. Předjednáno v kontrole usnesení. Smlouva není dosud UA Projekcí připravená.
 10. Starosta informuje o:
  1. plánovaném dokončení stavby III. etapa místních komunikací. Nad rámec stavby byly starostou obce a stavebním dozorem odsouhlaseny vícepráce v objemu 60 tis. Kč. Další dosud neoceněné vícepráce se očekávají ve výši 40 tis. Kč.
  2. stavu stavby ZTV pro 7 RD: požádáno o kolaudaci veřejného osvětlení. Proběhla kolaudace vodovodu. Není dosud dokončena kanalizace.
  3. semináři Den malých obcí v Praze dne 26.9.2002 o reformě veřejné správy a státních financích v roce 2003
  4. poradě starostů svolané ředitelem Krajského úřadu, která však nepřinesla prakticky žádné nové informace. Ve věci dotací obcím na městkou dopravu nebylo ze strany Kraje stanovisko vstřícné.

   Dnes se konalo následné jednání starostů příměstských obcí s náměstkem primátora ing. Kostkou a Dopravním podnikem o dotacích do městské dopravy, na něž bude následovat další jednání s hejtmanem JČ kraje.

   Město ČB a DP ČB připravuje do budoucna, i přes nevoli zástupců Včelné, ukončení linky č. 7 ve směru do ČB v Rožnově s přestupem na trolejbus (tj. kyvadlová doprava Včelná - Bratří Čapků).

  5. zabezpečení voleb do zastupitelstva obce
 11. Různé:
  1. Starosta doporučuje schválit dodatek smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2003. Na lince č. 7 byly na žádost obce Boršov n. Vlt. podstatně omezeny spoje o víkendu. Ve všední den o jeden spoj posíleno. O všech školních prázdninách bude navíc platit prázdninový jízdní řád.
  2. 11.9.2002 provedl Finanční úřad v ČB kontrolu hospodaření obce s dotačními prostředky za období 1999-2002, přičemž nebyly zjištěny nedostatky.
  3. Návrhy smluv na stanovení výše vodného a stočného a úplaty za likvidaci odpadů nebyly dosud s příslušnými provozovateli projednány. Jejich projednání doporučuje starosta na prosincovém zasedání nového zastupitelstva obce, jakož i návrh rozpočtu obce na rok 2003.
  4. Starosta informuje o shromáždění starostů členských obcí svazku Blanský les - podhůří konaném dne 10.10.2002. Výše členského příspěvku je ponechána na 15 Kč na 1 obyvatele obce. Činnost svazku byla hodnocena kladně. Příští shromáždění starostů se uskuteční v prosinci 2002 po skončení funkčního období volených orgánů, t.j. po volbách do obecních zastupitelstev.
  5. předsedkyně Mgr. Braumová předkládá návrh zřizovací listiny a knihovního řádu obecní knihovny. OZ návrhy schvaluje.
  6. pan Hanetšleger se dotazuje na vývoj ve věci žádosti paní Šedové ze Čtyřech chalup o úpravu vodohospodářských poměrů v průseku produktovodu u svého pozemku. Starosta inicioval jednání se správcem produktovodu o nápravě stavu. Zároveň pan Hanetšleger žádá navezení drtě do vymletých cest ve Čtyřech chalupách k zamezení jejich dalšího poškození.
  7. Starosta poděkoval za dosavadní práci členům OZ, výborů a komisí a pozval na ustavující zasedání nového zastupitelstva.
 12. Návrh na usnesení č. 37 čte starosta, schválen jednohlasně.


Zapsal: F. Mareš
Ověřili: Mgr. Vlasta Braumová, J. Hanetšleger