Usnesení z 2. zasedání OZ Včelná 2010

Přijatá usnesení
na 2. zasedání obecního zastupitelstva
dne 20.12.2010


 • 1/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2011 s příjmy i výdaji ve výši 11.587.000 Kč. V části financování Splátky půjček ve výši 350.000 Kč.
 • 2/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích, včetně přílohy
 • 3/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje na rok 2011 pevnou složku vodného ve výši 360 Kč, stočného ve výši 240 Kč a pohyblivou složku ceny vodného ve výši 27,88 Kč/m3 a stočného ve výši 20,73 Kč/m3, vše bez DPH
 • 4/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje výši úhrady 856.197 Kč Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. za zajištění dopravní obslužnosti autobusy MHD na rok 2011
 • 5/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o poskytování služeb s firmou .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
 • 6/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Včelná
 • 7/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje příděl do Sociálního fondu obce Včelná ve výši 118.000 Kč a Rozpočet sociálního fondu s příjmy a výdaji ve výši 118.000 Kč
 • 8/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje Ing. Jana Brauma, Lesní kolonie 369, Včelná a Romana Zajíčka, Rybákova 96, Včelná jako členy finančního výboru obce
 • 9/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje Ing. Milenu Průšovou, Witthanova 222, Včelná a pana Josefa Hájka, Nádražní 498, Včelná jako členy kontrolního výboru obce
 • 10/2b/2010
  Zastupitelstvo pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v příjmech do 1 mil. Kč, ve výdajích do 200 tis. Kč a bez omezení výše v případě obdržení dotace z veřejných rozpočtů
 • 11/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje s platností od 1.1.2011 výši odměn členů zastupitelstva bez členství ve výboru nebo komisi na 500 Kč
 • 12/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o grant ve výši 65.590 Kč na "Včelenskou kulturu" na rok 2011
 • 13/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje ústřední inventarizační komisi k provedení inventury majetku obce k 31.12.2010 ve složení Zdeněk Petr, Ing. Jarmila Mandžuková, Jana Petrová, Jana Medová a Mgr. František Mareš a pověřuje starostu obce k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2010.
 • 14/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje odpis zničených a opotřebovaných předmětů obce ve výši 5.922,63 Kč a již neexistujících či kompletně zrekonstruovaných staveb v majetku obce ve výši 867.032 Kč dle návrhu z 25.10.2010
 • 15/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje odpis zničených a opotřebovaných předmětů z majetku Mateřské školy Včelná ve výši 58.696,51 Kč dle návrhu z 22.11.2010
 • 16/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje provozní příspěvek pro Mateřskou školu Včelná na rok 2011 ve výši 230.000 Kč
 • 17/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2012-2013
 • 18/2b/2010
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti v rámci programu firmy ČEZ 'Oranžové hřiště'