Zápis z ustavujícího zasedání ZO Včelná 2010Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 3.12.2010Program:
 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Složení slibu členů zastupitelstva
 3. Schválení programu jednání
 4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
 6. Volba starosty a místostarosty

  - určení způsob volby

  - volba starosty

  - volba místostarosty

 7. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru

  - určení počtu členů finančního výboru

  - určení počtu členů kontrolního výboru

  - volba předsedy finančního výboru

  - volba předsedy kontrolního výboru

 8. Informace o zřízení komisí a jmenování předsedů komisí
 9. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Zdeněk Mikšovský ze Včelné
 • Pavel Rožboud st. ze Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 19:02 hodin.
 1. Nejstarší člen zastupitelstva Josef Hanetšleger uvítal přítomné a zahájil ustavující zasedání, které nadále řídí. Předsedající jmenoval zapisovatele - pracovníka OÚ Mgr. Františka Mareše.
  Předsedající konstatuje, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a provedl kontrolu osvědčení o zvolení do zastupitelstva.
 2. Složení slibu zastupitelů:
  Předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Slib přečetl zapisovatel a nově zvolení zastupitelé postupně pronesli slovo "slibuji" a podepsali se na připravenou listinu.
 3. Schválení programu jednání: Program jednání dle předloženého programu schválen jednohlasně.
 4. Předsedající jmenoval ověřovatete zápisu: Josef Hájek a Ing. Karel Pokorný.
 5. Návrh nového jednacího řádu byl rozeslán novým zastupitelům předem. JUDr. Ivana Zálišová navrhuje projednat dílčí změny na příštím zasedání. S tím zastupitelstvo souhlasí, bod odložen.
 6. Volba starosty a místostarosty:

  Na místo uvolněného starosty navrhuje předsedající pana Zdeňka Petra a navrhuje veřejné hlasování. S veřejným hlasováním všeobecný souhlas, návrhy jiných kandidátů nejsou.

  Návrh usnesení č. 1/1b/2010: "Zastupitelstvo volí na místo uvolněného starosty pana Zdeňka Petra, nar. 25.4.1960, bytem Jiráskova 460, Včelná" schválen hlasováním 8-0-1 (zdržel se Z. Petr).

  Nově zvolený starosta se ujímá dalšího řízení zasedání. Na místo neuvolněné místostarostky navržena starostou Ing. Jarmila Mandžuková. Jiné návrhy nejsou, všeobecný souhlas s veřejným hlasováním.

  Návrh usnesení č. 2/1b/2010: "Zastupitelstvo volí na místo neuvolněné místostarostky paní Ing. Jarmilu Mandžukovou, nar. 23.6.1959, bytem Nová 462, Včelná" schválen hlasováním 8-0-1 (zdržela se Ing. J. Mandžuková).

 7. Starosta navrhuje zřídit tříčlenný finanční výbor a jako jeho předsedu zvolit Ing. Karla Pokorného.

  Návrh usnesení č. 3/1b/2010: "Zastupitelstvo zřizuje tříčlenný finanční výbor a jako jeho předsedu volí pana Ing. Karla Pokorného" schválen hlasováním 8-0-1 (zdržel se Ing. K. Pokorný).

  Na místo předsedkyně opět tříčlenného kontrolního výboru navržena starostou obce JUDr. Ivana Zálišová. Josef Hájek namítá, že post předsedy kontrolního výboru bývá obsazen opoziční stranou. Starosta odpovídá, že o obsazení rozhodnou zastupitelé a dává hlasovat o zvolení JUDr. Ivany Zálišové.

  Návrh usnesení č. 4/1b/2010: "Zastupitelstvo zřizuje tříčlenný kontrolní výbor a jako jeho předsedkyni volí paní JUDr. Ivanu Zálišovou" schválen veřejným hlasováním 7-1-1 (zdržela se JUDr. I. Zálišová, proti J. Hájek).

 8. Starosta informuje, že zřídil komisi životního prostředí a územního rozvoje s předsedou panem Petrem Průšou, dále komisi pro mládež a sport s předsedou panem Janem Voráčkem, komisi sociální s předsedkyní paní Janou Petrovou a komisi kulturní s předsedkyní Ing. Jarmilou Mandžukovou.
 9. Starosta předkládá návrh výše odměn neuvolněným zastupitelům.
  Návrh usnesení č. 5/1b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům ve výši: místostarostka 8.990 Kč, předseda výboru nebo komise 1.660 Kč, člen výboru nebo komise 1.240 Kč, člen zastupitelstva bez členství ve výboru nebo komisi 540 Kč, a to s platností od 1.12.2010. Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna poskytuje pouze za funkci, za niž náleží nejvyšší odměna." schválen hlasováním 9-0-0.
 10. Různé:
  1. Starosta představuje zastupitelům záležitost projednávání Zásad územního rozvoje kraje a informuje, že by bylo vhodné podat (jako to již udělala obec Roudné) námitku proti zřízení nadregionální podnikatelské zóny KP 27.
   Návrh usnesení č. 6/1b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje podání námitky k umístění plochy KP 27 v katastru obce Včelná v rámci projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje." schválen hlasováním 9-0-0.
  2. Starosta informuje, že v rámci zmocnění schválil rozpočtové opatření č. 13/2010 s navýšením příjmů p 951 tis. Kč, čímž je zohledněn především zvýšený výběr daně z příjmů FO ze závislé činnosti o 150 tis. Kč a DPH o 650 tis. Kč a prodej nepotřebného zimního sypače za 75 tis. Kč. Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 13/2010 na vědomí.
  3. Ing. Jarmila Mandžuková informuje o tom, že zpracovala a podala žádost o dotaci k Jihočeskému kraji na kurzy pro děti a mládež s celkovou možnou výší dotace 30.000 Kč.
   Návrh usnesení č. 7/1b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti k Jihočeskému kraji o grant na Tvořivé kurzy pro děti a semináře komunikačních stylů a dovedností ve výši 30.000 Kč." schválen hlasováním 9-0-0.
  4. Přítomný Pavel Rožboud blahopřeje ke svolení starostovi a místostarostce a děkuje minulému zastupitelstvu za kvalitní práci v uplynulém období.
  5. Přítomný Zdeněk Mikšovský též blahopřeje ke svolení starostovi a místostarostce a vyjadřuje naději, že podpora jeho aktivit ve sportu mládeže bude pokračovat i od nového zastupitelstva. Dále zve na letošní Mikulášský běh 6. prosince podporovaný obcí.


  Zasedání ukončeno v 19:40 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 3.12.2010

Ověřili: Josef Hájek, Ing. Karel Pokorný
Podepsán: starosta obce