Zápis z 2. zasedání ZO Včelná 2010Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 20.12.2010 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 49 z 11.10.2010 a č. 1 z 3.12.2010
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.11.2010
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.11.2010
 6. Schválení rozpočtu obce na rok 2011
 7. Schválení vyhlášky o místních poplatcích
 8. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2011
 9. Úhrada dopravní obslužnosti obce na rok 2011
 10. Dodatek ke smlouvě - firma A.S.A na rok 2011
 11. Zprávy starosty obce
 12. Zprávy předsedů výborů a komisí
 13. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:
 1. Jan Voráček

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Pavel Rožboud st.


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: P. Průša, J. Petrová
 3. Kontrola usnesení č. 49 z 11.10.2010: Prodej pozemku manželům Šáchovým byl realizován.
  Kontrola usnesení č. 1 z 3.12.2010: Námitka proti zóně KP 27 v k.ú. Včelná podána.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za listopad 2010: 941 tis. Kč. Loni to bylo za totéž období 1.030 tis. Kč. Celkové daňové příjmy k 1.12. ve výši 10.415 tis. Kč znamenají meziroční nárůst o 997 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.11.2010 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 13.263.037 Kč z 13.641.845 Kč (po konsolidaci). Výdaje naplněno 9.682.530 Kč z 12.536.636 Kč. Stav účtu k 30.11.2010 je 7.772.330 Kč.
 6. Návrh rozpočtu na rok 2011 byl před projednáním řádně zveřejněn na úřední desce. Starosta dává možnost diskuze. J. Hanetšleger se ptá, zda neměla být plánována menší dotace sportovnímu klubu, pokud mu obec letos koupila travní traktorovou sekačku. Starosta odpovídá, že obec traktor koupila pro sebe pouze s tím, že jej SK může také využívat. Dotace SK je tedy předpokládána v obdobné výši jako loni.
  Návrh usnesení č. 1/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2011 s příjmy i výdaji ve výši 11.587.000 Kč. V části financování Splátky půjček ve výši 350.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
 7. Starosta představuje pozměněný návrh vyhlášky o místních poplatcích. Změny navrhl odbor kontroly a dozoru ministerstva vnitra a předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová.
  U tohoto bodu se Ing. J. Mandžuková ptá, jak se může obec bránit, pokud občan své užívání veřejného prostranství nenahlásí a neplatí. Odpovídá starosta a JUDr. I. Zálišová ve smyslu, že nepovolené užívání zjistí dříve či později pracovníci obecního úřadu, a pak je možné použít sankce dle vyhlášky.
  Návrh usnesení č. 2/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích, včetně přílohy" schválen hlasováním 8-0-0.
 8. Starosta představuje dvě varianty kalkulace vodného a stočného na rok 2011. Navržená výsledná cena vodného a stočného 53,47 včetně DPH, pevná složka 660 Kč. Je to dle informací starosty nejnižší cena z okolních obcí.
  Návrh usnesení č. 3/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje na rok 2011 pevnou složku vodného ve výši 360 Kč, stočného ve výši 240 Kč a pohyblivou složku ceny vodného ve výši 27,88 Kč/m3 a stočného ve výši 20,73 Kč/m3, vše bez DPH" schválen hlasováním 8-0-0.
 9. Starosta představuje kalkulaci úhrady za provoz MHD do obce na rok 2011 od Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. Na rok 2011 požadováno od obce 856.197 Kč, což činí o 29.231 Kč více než v loňském roce.
  Návrh usnesení č. 4/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje výši úhrady 856.197 Kč Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. za zajištění dopravní obslužnosti autobusy MHD na rok 2011" schválen hlasováním 8-0-0.
 10. Starosta představuje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o poskytování služeb se svozovou firmou odpadů .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. na rok 2011. v cenách promítnuto inflační navýšení o 3 %.
  Diskuze probíhá o pořízení nových pytlů na plasty a tetrapaky. Starosta se zeptá na shromáždění starostů svazku obcí, zda i u jiných obcí vyvstává potřeba pořízení pytlů. Hromadné pořízení by bylo levnější.
  Návrh usnesení č. 5/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o poskytování služeb s firmou .A.S.A. České Budějovice, s.r.o." schválen hlasováním 8-0-0.
 11. Zprávy starosty obce
  1. starosta dává slovo předsedkyni kontrolního výboru JUDr. I. Zálišové, která představuje navržené úpravy Jednacího řádu zastupitelstva obce.
   Návrh usnesení č. 6/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Včelná" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. starosta představuje návrh přídělu do Sociálního fondu obce Včelná na rok 2011 ve výši 118 tis. Kč a rozpočet Sociálního fondu.
   Návrh usnesení č. 7/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje příděl do Sociálního fondu obce Včelná ve výši 118.000 Kč a Rozpočet sociálního fondu s příjmy a výdaji ve výši 118.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
  3. Schválení členů finančního výboru. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný navrhuje za člena finančního výboru Ing. Jana Brauma a Romana Zajíčka.
   Návrh usnesení č. 8/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje Ing. Jana Brauma, nar. 6.2.1939, Lesní kolonie 369, Včelná a Romana Zajíčka, nar. 7.8.1974, Rybákova 96, Včelná jako členy finančního výboru obce" schválen hlasováním 8-0-0.
  4. Schválení členů kontrolního výboru. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová navrhuje za členy kontrolního výboru Ing. Milenu Průšovou a pana Josefa Hájka.
   Návrh usnesení č. 9/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje Ing. Milenu Průšovou, nar. 24.1.1955, Witthanova 222, Včelná a pana Josefa Hájka, nar. 1.7.1953, Nádražní 498, Včelná jako členy kontrolního výboru obce" schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta navrhuje, aby nové zastupitelstvo opět pověřilo starostu k provádění rozpočtových opatření v naléhavých případech, např. při obdržení dotací, tak jako tomu bylo od roku 2008.
   Návrh usnesení č. 10/2b/2010: "Zastupitelstvo pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v příjmech do 1 mil. Kč, ve výdajích do 200 tis. Kč a bez omezení výše v případě obdržení dotace z veřejných rozpočtů" schválen hlasováním 8-0-0.
  6. Starosta seznamuje zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2010, jímž z pověření zastupitelstva navýšil příjmy i výdaje o 5.663 Kč. Částka 5.663 Kč je obdržená dotace na Sčítání lidu 2011. Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 14/2010 na vědomí.
  7. Starosta informuje o 5% snížení odměn zastupitelům nařízením vlády od nového roku. Na minulém zasedání schválené částky odměn neuvolněných zastupitelů budou stále pod maximální hranicí určenou nařízením vlády, až na odměnu zastupitele, který nezastává další funkce. Tam schválená částka 540 Kč převýší novou maximální hranici 513 Kč.
   Návrh usnesení č. 11/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje s platností od 1.1.2011 výši odměn členů zastupitelstva bez členství ve výboru nebo komisi na 500 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
  8. Starosta informuje o Usnesení okresního soudu, který ustanovil obec Včelná opatrovníkem zdejšího občana Jaroslava Kolka, včetně nakládání s majetkem. Dle JUDr. I. Zálišové obec zřejmě nemůže opatrovnictví odmítnout. Správa majetku J. Kolka včetně nemovitosti bude složitá věc a navrhuje předběžně možné postupy.
  9. Starosta a místostarostka informují o podané žádosti o krajský grant na kulturu na rok 2011 - "Včelenská kultura" s celkovými náklady 93.700 Kč a požadovanou výší dotace 65.590 Kč. Podrobnosti o náplni akcí podává Ing. Jarmila Mandžuková.
   Návrh usnesení č. 12/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o grant ve výši 65.590 Kč na "Včelenskou kulturu" na rok 2011" schválen hlasováním 8-0-0.
  10. Starosta informuje o obdrženém návrhu novely Smlouvy o odvádění a předání odpadních vod s městem České Budějovice. V novele je specifikován poměr 1,2 objemu vody čištěné a prodávané do sítě v případě, že nebude z technických důvodů prováděno měření množství čištěných odpadních vod z obce Včelná. Návrh smlouvy bude ještě projednán ve finančním výboru. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný a přítomný pan P. Rožboud uvádí širší souvislosti a srovnání podmínek čištění odpadních vod s okolními obcemi, včetně Českých Budějovic a Boršova nad Vltavou.
  11. Starosta navrhuje členy ústřední inventarizační komise ve složení Zdeněk Petr, Ing. Jarmila Mandžuková, Jana Petrová, Jana Medová, Mgr. František Mareš, a o pověření k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2010. Tato komise by byla zároveň návrhová a likvidační.
   Návrh usnesení č. 13/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje ústřední inventarizační komisi k provedení inventury majetku obce k 31.12.2010 ve složení Zdeněk Petr, Ing. Jarmila Mandžuková, Jana Petrová, Jana Medová a Mgr. František Mareš a pověřuje starostu obce k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2010." schválen hlasováním 8-0-0.
  12. Starosta představuje návrh na odpis zničených a opotřebovaných předmětů a již neexistujících či kompletně zrekonstruovaných staveb v majetku obce.
   Zároveň představuje návrh na odpis zničených a opotřebovaných předmětů příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná.
   Návrh usnesení č. 14/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje odpis zničených a opotřebovaných předmětů obce ve výši 5.922,63 Kč a již neexistujících či kompletně zrekonstruovaných staveb v majetku obce ve výši 867.032 Kč dle návrhu z 25.10.2010" schválen hlasováním 8-0-0.
   P. Průša se táže, zda existují dokumenty o demolicích starých staveb, a pokud ne, zda je možno je účetně odepsat. Starosta a přítomný pan P. Rožboud odpovídají, že demoliční výměry pravděpodobně neexistují.
   Návrh usnesení č. 15/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje odpis zničených a opotřebovaných předmětů z majetku Mateřské školy Včelná ve výši 58.696,51 Kč dle návrhu z 22.11.2010" schválen hlasováním 8-0-0.
  13. Starosta navrhuje schválit provozní příspěvek pro Mateřskou školu Včelná na rok 2011 ve stejné výši jako loni 230 tis. Kč dle požadavku vedení MŠ.
   Návrh usnesení č. 16/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje provozní příspěvek pro Mateřskou školu Včelná na rok 2011 ve výši 230.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
  14. Starosta představuje návrh povinně vypracovávaného Rozpočtového výhledu do roku 2013.
   Návrh usnesení č. 17/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2012-2013" schválen hlasováním 8-0-0.
 12. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný informuje o problému čištění odpadních vod v obci.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněných akcích - čaji o páté, divadelním představení v KD, rozsvícení vánočního stromu a kurzu výroby vánočních dekorací.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová rekapituluje činnost své komise za rok 2010. Jen blahopřání k životním jubileím bylo 74, k tomu další akce - setkání a zájezd seniorů, spolupráce na výstavách kulturní komise, návštěva 11 seniorů v domovech důchodců aj.
  4. Předseda komise životního prostředí P. Průša informuje rámcově o vyřizování žádostí o kácení stromů.
 13. Různé:
  1. Starosta informuje o oznámení o opravě chyby zaslaném katastrálním úřadem. Parcela č. 497/8 o výměře 56 m2 ve Čtyřech chalupách byla připsána na LV obce Včelná jako část komunikace parc. č. 497/1.
  2. Starosta informuje o sdělení Pozemkového fondu ČR ve věci žádosti obce o bezúplatný převod pozemků do majetku obce a o své reakci na sdělení.
  3. Starosta informuje, že bylo zahájeno územní řízení na bytové domy v lokalitě Dlouhé role developera Home Port Real. Developer však chce stavět i na obecním pozemku, přičemž s obcí zatím nedojednal podmínky. Domluveno, že obec učiní intervenci na stavebním úřadě.
  4. Starosta informuje o složení komisí obce:
   Komise životního prostředí a územního rozvoje: předseda Petr Průša, členové Josef Hanetšleger a Antonín Krajčír.
   Komise sociální: předsedkyně Jana Petrová, členové Hana Holá a Monika Křížová.
   Komise kulturní: předsedkyně Ing. Jarmila Mandžuková, člen Pavel Rožboud.
   Komise pro mládež a sport: předseda Jan Voráček, členové Ing. Zbyněk Povišer a Marek Chovanec.
  5. Starosta informuje o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, které se uskutečnilo 3. a 4.11.2010.
  6. Starosta informuje o zítřejším shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří. Svazek bude žádat z dotačního programu POV podporu na dětská hřiště v členských obcích.
  7. Starosta informuje o provedených opravách vodovodu v obci - Nádražní, Jiráskova, Lesní kolonie
  8. Starosta informuje, že zaslal na odbor územního plánování Jihočeského kraje na minulém zasedání zastupitelstvem schválenou námitku proti zóně pro podnikání KP 27, a též žádost o přesunutí tzv. jižní tangenty více severním směrem vzhledem k blízkosti budoucí obytné zóny obce Včelná.
  9. Starosta a místostarosta informují o možnosti podat žádost o dotaci v rámci programu firmy ČEZ "Oranžové hřiště". Je poskytováno až 100% krytí nákladů, maximální výše dotace 1 mil. Kč.
   Návrh usnesení č. 18/2b/2010: "Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti v rámci programu firmy ČEZ 'Oranžové hřiště'" schválen hlasováním 8 0 0.
  10. Starosta informuje o současné ceně za inzerci v obecním zpravodaji 400 Kč za stránku A5 a dává ke zvážení možnost zvýšení sazby pro mimovčelenské komerční inzerenty.
   Zastupitelstvo ukládá jednomyslně finančnímu výboru zkalkulovat cenu inzerce ve zpravodaj obce.


  Zasedání ukončeno v 19:55 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 20.12.2010

Ověřili: Petr Průša, Jana Petrová
Podepsán: starosta obce