Usnesení z 3. zasedání OZ Včelná 2011

Přijatá usnesení
na 3. zasedání obecního zastupitelstva
dne 17.1.2011


 • 1/3/2011
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2010 s navýšením příjmů o 325.400 Kč, snížením výdajů o 2.011.200 Kč
 • 2/3/2011
  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o odvádění a předání odpadních vod s městem České Budějovice
 • 3/3/2011
  Zastupitelstvo schvaluje odpis dlouhodobého hmotného majetku obce dle návrhu ze 14.1.2011 v celkové hodnotě 158.555,80 Kč
 • 4/3/2011
  Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku parc. č. 796/37 v k.ú. Včelná o výměře 70 m2 za cenu 100 Kč/m2
 • 5/3/2011
  Zastupitelstvo zamítá žádost pana Karla Šandery o dodatečné umístění do územního plánu zastávek linkových autobusů v horní části obce Na Hraničkách