Usnesení z 4. zasedání OZ Včelná 2011

Přijatá usnesení
na 4. zasedání obecního zastupitelstva
dne 14.2.2011


 • 1/4/2011
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 s navýšením příjmů o 13.480 Kč a výdajů o 212.616 Kč.
 • 2/4/2011
  Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Včelná za rok 2010 s tím, že ztráta 10.186,23 Kč bude pokryta z rezervního fondu.
 • 3/4/2011
  Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2010
 • 4/4/2011
  Zastupitelstvo neschvaluje prodej částí pozemků parc. č. 716/2 a 719/2 v k.ú. Včelná dle žádosti Vladimíra Kudláčka, Včelná 444