Usnesení z 9. zasedání OZ Včelná 2011

Přijatá usnesení
na 9. zasedání obecního zastupitelstva
dne 4.7.2011


  • 1/9/2011
    Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/1, orná půda, o výměře cca 23.800 m2
  • 2/9/2011
    Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2011 s navýšením výdajů o 115.000 Kč
  • 3/9/2011
    Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. 796/39 o výměře 26 m2 od Miroslava Levého, Krčínova 8, České Budějovice za cenu 100 Kč/m2