Usnesení z 10. zasedání OZ Včelná 2011

Přijatá usnesení
na 10. zasedání obecního zastupitelstva
dne 5.9.2011


  • 1/10/2011
    Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 723/1, orná půda, s firmou Včelná S+V s.r.o., České Budějovice za cenu 300 Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
  • 2/10/2011
    Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná (nově označená parc. č. 723/216) o výměře 25 m2
  • 3/10/2011
    Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru vypracovat zprávu o finančních možnostech obce pro opravu komunikace Luční vzhledem k dalším investičním záměrům