Usnesení z 12. zasedání OZ Včelná 2011

Přijatá usnesení
na 12. zasedání obecního zastupitelstva
dne 7.11.2011


  • 1/12/2011
    Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2011, kterým se navyšují výdaje o 214.000 Kč.
  • 2/12/2011
    Zastupitelstvo schvaluje zadání zpracování územní studie na zastavitelné plochy jako součást územního plánu obce.
  • 3/12/2011
    Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku parc. č. 796/27 v k.ú. Včelná o výměře 37 m2 od pana V. Č. za cenu 100 Kč/m2.