Zápis z 3. zasedání ZO Včelná 2011Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 17.1.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 2 z 20.12.2010
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.12.2010
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.12.2010
 6. Rozpočtové opatření č. 15/2010
 7. Plánované investiční akce obce
 8. Smlouva mezi obcí Včelná a městem Č.B. - čištění odpadních vod
 9. Návrhy na odpis majetku po inventarizaci
 10. Zprávy starosty obce
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
 12. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (odešel v průběhu projednávání bodu 10 b)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Pavel Rožboud
 • Antonín Krajčír


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 9-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Voráček, J. Hanetšleger
 3. Kontrola usnesení č. 2 z 20.12.2010: Nová vyhláška o místních poplatcích vyvěšena na úřední desce, likvidace odepsaného materiálu provedena. Schválené smlouvy starostou podepsány.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za prosinec 2010: 621 tis. Kč. Loni to bylo za totéž období 599 tis. Kč. Celkové daňové příjmy k 31.12. ve výši 11.068 tis. Kč znamenají meziroční nárůst o 1.050 tis. Kč. Oproti daňově bohatšímu roku 2008 je to však naopak 1.055 tis. Kč propad.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.12.2010 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 14.132.586 z 14.135.104 Kč (po konsolidaci). Výdaje naplněno 10.301.150 Kč z 10.532.099 Kč. Stav účtu k 31.12.2010 je 7.640.312 Kč.
 6. Starosta komentuje návrh rozpočtového opatření č. 15/2010, které bylo zastupitelům rozesláno předem. V příjmové části je rozpočet upraven podle skutečných daňových příjmů, ve výdajové části se jedná vesměs o upravení rozpočtových položek podle skutečného plnění ke konci roku, jak bývá vyžadováno auditorem. Největšími položkami neuskutečněných výdajů jsou: zatím neuhrazené pořízení územního plánu (562 tis. Kč), nedoplacených 10 % ceny zbudovaného chodníku na tř.5.května (259 tis. Kč), zatím nedokončený projekt kanalizace ve Čtyřech chalupách (195 tis. Kč). Byla dosažena úspora 143 tis. Kč na elektřině za veřejné osvětlení a 155 tis. Kč na likvidaci odpadů.
  Návrh usnesení č. 1/3/2011: "Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2010 s navýšením příjmů o 325.400 Kč, snížením výdajů o 2.011.200 Kč" schválen hlasováním 9-0-0.
 7. Starosta uvádí seznam důležitých stavebních akcí obce do budoucna:
  • dokončení územního plánu obce
  • dokončení projektu "Kanalizace Čtyři chalupy" a výstavba této kanalizace
  • dokončení projektu "Zastávky pod Včelnou a chodník k ulici Hraniční"
  • projekt "Chodník zastávka MHD k trati"
  • projekt "Rekonstrukce a rozšíření kapacity mateřské školy"
  • výstavba zázemí technických služeb za Kulturním domem
  • obnova dětských hřišť v obci (dotace z POV přes svazek obcí)
  • přeložka hlavního kanalizačního sběrače vedoucího z tř.5.května přes hřiště v Lesní kolonii
  • cyklostezka směr z ČB na Včelnou (od trati ČB - Boršov k vjezdu na ZTV Dlouhé role)
  • kanalizace Lesní kolonie - sběrač pro 4 nemovitosti (čp. 268, 269, 270, 301)
  • kanalizace tř. 5. května (od domu čp. 7 po ul. Hraniční)
  • kanalizace ul. Hraniční, dům čp.190
  • postupná výměna (rekonstrukce) svítidel veřejného osvětlení
  • informační systém obce - bezdrátový veřejný rozhlas (dotace z programu Leader přes Místní akční skupinu Blanský les - Netolicko)
  • průběžné opravy vodovodní sítě (výměna uzávěrů, hydranty)
  • vybudování sběrného dvora s umístěním dle územního plánu
  • výměna oken na obecním úřadě
 8. Starosta komentuje návrh nové smlouvy mezi obcí Včelná a městem České Budějovice o čištění odpadních vod ze Včelné na ČOV České Budějovice. Doporučuje smlouvu schválit, neboť jde jen o upřesnění smlouvy minulé.
  Návrh usnesení č. 2/3/2011: "Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o odvádění a předání odpadních vod s městem České Budějovice" schválen hlasováním 9-0-0.
 9. Starosta představuje návrh na odpis majetku po provedené inventarizaci. Celkem navrženo k odpisu za 158.555,80 Kč. Největší položka je montovaná budova skladu za 65.000 Kč, která se aktuálně demontuje a na jejím místě bude postavena zděná garáž.
  Návrh usnesení č. 3/3/2011: "Zastupitelstvo schvaluje odpis dlouhodobého hmotného majetku obce dle návrhu ze 14.1.2011 v celkové hodnotě 158.555,80 Kč" schválen hlasováním 9-0-0.
 10. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o jednání s Home Port Real s.r.o. v rámci územního řízení na bytové domy a představuje zápis z jednání komise územního rozvoje a ŽP k věci ze 4.1.2011. Informaci doplňuje předseda komise P. Průša.
  2. Starosta informuje o možnostech dotací na víceúčelová hřiště v rámci akce "oranžové hřiště" společnosti ČEZ. Podporovány jsou aktuálně pouze malé projekty, nikoliv takový, jaký je záměr obce.
  3. Starosta a JUDr. I. Zálišová informují o zjištěních a jednáních ve věci výkonu opatrovnické péče o p. Kolka.
  4. Starosta předkládá žádost manželů Sládkových o odprodej bývalé předzahrádky o výměře 70 m2 za 100 Kč/m2 - pozemku parc. č. KN 796/37 na tř.5.května obci.
   Návrh usnesení č. 4/3/2011: "Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku parc. č. 796/37 v k.ú. Včelná o výměře 70 m2 za cenu 100 Kč/m2" schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta a předseda komise územního rozvoje informují o podané žádosti p. Šandery o dodatečné umístění do územního plánu zastávek linkových autobusů v horní části obce. Starosta i předseda komise územního rozvoje P. Průša uvádí, že technicky jsou zastávky v této části tř.5.května neproveditelné.
   Návrh usnesení č. 5/3/2011: "Zastupitelstvo zamítá žádost pana Karla Šandery o dodatečné umístění do územního plánu zastávek linkových autobusů v horní části obce Na Hraničkách" schválen hlasováním 8-0-0.
  6. Starosta informuje o obdržené žádosti p. Týmala o vyjádření k možnosti směny pozemku v lokalitě Dlouhé role. Vzhledem k potřebám využití obecních pozemků v dané oblasti zastupitelstvo s navrhovanou směnou pozemků nesouhlasí.
  7. Starosta informuje o činnosti svazku obcí Blanský les - podhůří: na shromáždění starostů byly zvoleny nové orgány svazku. Předsedou je opět včelenský starosta Z. Petr, účetní a sekretářka zůstává p. Medová. Svazek uskuteční nákup pytlů pro obce na třídění plastů a tetrapaků.
  8. Starosta informuje o termínu kolaudace chodníku v horní části tř.5.května - 20.1.2011
  9. Starosta a předseda finančního výboru ing. K. Pokorný informují o konání valné hromady JVS dne 28.1.2011 a současné situaci v této instituci.
  10. Starosta informuje o provádění tlakových zkoušek hydrantů pro HZS. Bude provádět firma ČEVAK a.s.
  11. Starosta informuje o stavu pronájmů části areálu mateřské školy - využívaný je pronájem sochařského ateliéru, sklenářská dílna je v současné době pronajímána za snížený nájem pouze jako skladiště. Výpovědní lhůta nájemních smluv je 6 měsíců.
  12. Starosta informuje o obdržení příslibu dotace ve výši 516 tis. Kč na zhotovení územního plánu od Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného operačního programu. Obci byly doručeny k podpisu "Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace".
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o instalované výstavě o Včelné na Krajském úřadě. Výstava se bude konat do 15.2.2011.
  2. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o 13 plánovaných návštěvách oslavenců na leden 2011.

   U této příležitosti starosta seznamuje zastupitele s dopisem bývalé občanky obce p. Novákové z domova důchodců a dále informuje o nabízených službách pro přestárlé prostřednictvím chovanců dětského domova v Boršově pod dohledem vychovatelů.

 12. Různé:
  1. Starosta informuje o tom, že se obec stala opatrovníkem jisté osoby pro exekuční řízení, neboť současný pobyt této osoby není znám. Je však možné se ještě proti rozhodnutí odvolat, což na radu JUDr. I. Zálišové obec učiní.
  2. Starosta informuje o došlé žádosti Klubu maratonců o poskytnutí dotace - na maratonské běhy. Zastupitelé žádost neschvalují.
  3. Starosta informuje o likvidaci autovraku Ford Escort ve spolupráci s Policií ČR (13.1.2011)
  4. Starosta informuje o připravované změně územního plánu města České Budějovice - komunikační propojení E55 u Štechtrova mlýna přes Vltavu k budoucí dálnici u Roudného.
  5. Starosta sděluje informace Finančního úřadu k dani z nemovitosti - bude třeba podávat daňové přiznání, pokud digitalizací došlo ke změně výměry pozemků.
  6. Starosta informuje o konání obecního plesu dne 4.2.2011.


  Zasedání ukončeno v 19:35 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 17.1.2011

Ověřili: J. Voráček, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce