Zápis z 4. zasedání ZO Včelná 2011Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 14.2.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.3 z 17.1.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.1.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.1.2011
 6. Rozpočtové opatření č.1/2011
 7. Výsledek hospodaření MŠ za rok 2010
 8. Výsledek inventarizace za rok 2010
 9. Zprávy starosty obce
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
 11. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (přišel v průběhu projednávání bodu 10 e)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Pavel Rožboud


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:06 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. K. Pokorný, J. Petrová
 3. Kontrola usnesení č. 3 ze 17.1.2011: Smlouva o odvádění odpadních vod - ještě není podepsána; odepsaný majetek zlikvidován; u kupní smlouvy na pozemek parc. č. 796/37 podán návrh na vklad do KN.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za leden 2011: 1.288 tis. Kč. Loni to bylo za totéž období 1.081 tis. Kč. Meziroční nárůst činí 207 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.1.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 1.626.053 z 11.587.000 Kč. Výdaje naplněno 641.833 Kč z 11.587.000 Kč. Stav účtu k 31.1.2011 je 8.304.636 Kč.
 6. Starosta komentuje návrh rozpočtového opatření č. 1/2011, které bylo zastupitelům rozesláno předem. Příjmy jsou navýšeny především vzhledem k vyúčtování elektřiny za veřejné osvětlení, ve výdajích je zohledněn doplatek za stavbu chodníku a náklady na demontáž stávajícího veřejného rozhlasu.
  Návrh usnesení č. 1/4/2011: "Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 s navýšením příjmů o 13.480 Kč a výdajů o 212.616 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.
 7. Starosta předkládá výsledek hospodaření mateřské školy Včelná za rok 2010 se ztrátou 10.186,23 Kč. MŠ navrhuje pokrýt ztrátu z rezervního fondu.
  Návrh usnesení č. 2/4/2011: "Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Včelná za rok 2010 s tím, že ztráta 10.186,23 Kč bude pokryta z rezervního fondu" schválen hlasováním 8-0-0.
 8. Starosta představuje výsledek inventarizace obce k 31.12.2010.
  Návrh usnesení č. 3/4/2011: "Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2010" schválen hlasováním 8-0-0.
 9. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o vývoji ve věci opatrovnictví Jaroslava Kolka
  2. Starosta informuje o postupu povolovacího řízení bytových domů "Dlouhé role II" firmy Home Port Real
  3. Starosta informuje o postupu prací na novém územním plánu
  4. Starosta představuje Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2010 vypracovanou obvodním oddělením Policie ČR Boršov nad Vltavou
  5. Starosta představuje Zprávu o hospodaření v lesích obce Včelná za rok 2010. Nebyly žádné těžby.
  6. Starosta předkládá vyúčtování obecního plesu ze dne 4.2.2011. Kladný výsledek činí 9.636 Kč. Ještě však není vyfakturován poplatek sdružení OSA.
  7. Starosta předkládá zastupitelům Hodnotící zprávu o hospodaření obce za rok 2010
  8. Starosta představuje návrh kupní smlouvy na část komunikace v ulici Witthanova, jak jej připravil prodávající JUDr. Vavroch. Prodávající navrhuje cenu 250 Kč/m2.
  9. Starosta představuje žádost o odkup pozemků v lokalitě Dlouhé role obyvateli domu čp. 444 pro výstavbu nového RD a návrh zamítavé odpovědi komise výstavby. OZ se s nesouhlasem ztotožňuje.
   Návrh usnesení č. 4/4/2011: "Zastupitelstvo neschvaluje prodej částí pozemků parc. č. 716/2 a 719/2 v k.ú. Včelná dle žádosti Vladimíra Kudláčka, Včelná 444" schválen hlasováním 8-0-0.
  10. Starosta představuje dvě žádosti o osazení dopravních zrcadel (Čtyři chalupy a Dlouhé role). Zastupitelům se osazení zrcadel nezdá smysluplné.
  11. Starosta představuje návrh rozpočtu MŠ na rok 2011
  12. Starosta představuje seznam pozemků jiných vlastníků na místních komunikacích (2.126 m2) a na chodnících v trase silnic III. třídy procházejících obcí (ul. tř.5.května a Nádražní, celkem cca 1933 m2) a jejich celkovou výměru.
   Zastupitelé docházejí k závěru, že bude do příštího zasedání vypracován znalecký posudek s oceněním komunikací a k odkupu bude vlastníkům nabízena cena ze znaleckého posudku.
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Zastupitelé ukládají finančnímu výboru vyčíslit do příštího zasedání celkovou neoprávněně použitou částku z bankovního účtu J. Kolka vzniklou při hospodaření minulého opatrovníka. Dále finančnímu výboru ukládají provést kontrolu kalkulace stravného v mateřské škole.
   Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný podává zprávu o jednání na valné hromadě společnosti ČEVAK, a.s.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o ukončení výstavy o Včelné na krajském úřadě a předběžném schválení krajského grantu na včelenskou kulturu 2011 ve výši 25.000 Kč. Žádáno bylo o 65.000 Kč. Nastiňuje další případné výstavní aktivity.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová podává částečnou zprávu o odezvě seniorů na nabídku dětského domova v Boršově.
  4. Předseda komise životního prostředí a územního rozvoje P. Průša informuje o počtu řízení o povolení kácení stromů.
  5. Předseda komise pro sport a mládež J. Voráček informuje o možnosti hry stolního tenisu v kulturním domě. Stoly by byly mobilní. O tom diskuze, zda by to bylo technicky možné. Zde Ing. J. Mandžuková zmiňuje i předběžnou žádost o cvičení zumby v KD.
   Přítomný pan Rožboud vstupuje do diskuze a nabádá zastupitelstvo, že by mělo hledat cesty, jak majetkem obce sloužit občanům, spíše nežli hledat cesty, jak aktivity brzdit, aby se nemuselo topit apod. Zastupitelé jej ubezpečují, že brzdit aktivity v žádném případě nechtějí, požadují pouze předběžnou kalkulaci nákladů.
   Další jednání zastupitelstva o této věci se uskuteční, až budou známy bližší informace a propočty nákladů.
  6. Starosta zde informuje o myšlence konání včelenských letních slavnosti. K tomu se sejdou na poradu se starostou komise kulturní a sportovní.
 11. Různé:
  1. Starosta informuje o svépomocném zahájení výstavby garáže na komunální techniku za kulturním domem
  2. Starosta předběžně informuje o potřebě vyhlášení výběrového řízení na bezdrátový obecní rozhlas.
  3. Starosta informuje o zjištěném úmyslném znečišťování prostranství zabalenými psími exkrementy a zakládání nepovolené skládky odpadů.
  4. Starosta informuje o podané žádosti obce na Správu a údržbu silnic Jč kraje o solení na komunikacích III. třídy procházejících obcí v zimním období. Zatím solení nebylo možné vzhledem k ochraně vod.
  5. starosta předběžně informuje o roli obce při březnovém sčítání lidu 2011
  6. starosta představuje žádost p. Vopaleckého o odprodej pozemku parc. č. 779/2 v k.ú. Včelná, orná půda, za 110 Kč/m2. Zastupitelstvo nevidí využitelnost pozemku pro obecní účely a odkup neschvalují.


  Zasedání ukončeno v 19:30 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 14.2.2011

Ověřili: Ing. K. Pokorný, J. Petrová
Podepsán: starosta obce