Zápis z 5. zasedání ZO Včelná 2011Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 14.3.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 4 z 14.2.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 28.2.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 28.2.2011
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2011
 7. Rozpočtové opatření č. 3/2011
 8. Zprávy starosty obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Pavel Rožboud


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:07 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 9-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: JUDr. I. Zálišová, J. Hanetšleger
 3. Kontrola usnesení č. 4 ze 14.2.2011: Sdělení p. Kudláčkovi o zamítavém usnesení zasláno.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za únor 2011: 1.042 tis. Kč. Loni to bylo za totéž období 982 tis. Kč. Meziroční nárůst činí 268 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 28.2.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 2.938 tis. Kč z 11.587.000 Kč. Výdaje naplněno 1.855 tis. Kč z 11.587.000 Kč. Stav účtu k 28.2.2011 je 8.295.011 Kč.
 6. Starosta představuje rozpočtové opatření č. 2/2011, které provedl na základě pověření zastupitelstvem. Příjmy navýšeny o 124.000 Kč a výdaje o 118.000 Kč. Příjmy i výdaje jsou navýšeny vzhledem k převodu prostředků z běžného účtu na účet sociálního fondu obce. V příjmech je též doplatek dotace z Jihočeského kraje na kulturu. Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 2/2011 na vědomí.
 7. Starosta komentuje návrh rozpočtového opatření č. 3/2011, které bylo zastupitelům rozesláno předem. V příjmech i výdajích je největší položkou zaplacení daně z příjmu právnických osob obcí ve výši 72.880 Kč samé sobě, pouze účetně přes finanční úřad.
  Návrh usnesení č. 1/5/2011: "Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 s navýšením příjmů o 90.730 Kč a výdajů o 45.330 Kč" schválen hlasováním 9-0-0.
 8. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje, že firma Čevak na jeho popud prověřila smlouvy na stočné u domácností v obci
  2. Starosta informuje o výsledku dotazu na dopravní inspektorát Policie ČR ve věci instalace dopravních zrcadel
  3. Starosta informuje o tom, že zadal zpracování studie o stavu komunikace do Čepra a možnostech opravy vzhledem k ochotě Čepra opravu financovat.
  4. Starosta informuje o postupu na novém územním plánu - bylo rozesláno pozvání na veřejné projednání s dotčenými orgány státní správy na OÚ Včelná dne 23.3.2011 v 10 hodin
  5. Starosta informuje o tom, že obdržel zvací dopis k podpisu dohody o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond ohledně dotace na bezdrátový rozhlas
  6. Starosta představuje návrh znění textu výzvy k podání nabídek na bezdrátový rozhlas.
   Návrh usnesení č. 2/5/2011: "Zastupitelstvo schvaluje text výzvy k podání nabídky na dodání Bezdrátového místního informačního systému pro obec Včelná" schválen hlasováním 9-0-0
  7. Starosta a JUDr. I. Zálišová obšírně informují o vývoji komplikované věci opatrovnictví J. Kolka
  8. Starosta seznamuje zastupitele s kritérii přijímání dětí do mateřské školy
  9. Starosta seznamuje zastupitele s grafickou částí návrhu územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov-Jih
  10. Starosta informuje o stanovisku policie k reklamám u silnice na tř.5.května
  11. Starosta dává ke zvážení, zda dát nájemcům v mateřské škole výpověď z nájmu vzhledem k plánované rekonstrukci prostor školky. S výpověďmi zastupitelstvo souhlasí.
  12. Starosta a předseda komise výstavby P. Průša informují o prohlídce areálu MŠ Včelná komisí výstavby k určení postupu rekonstrukce. Předběžně zjištěno, že nutné bude zateplení fasády, výměna oken a výměna topení s vyvolanou rekonstrukcí podlah. Rekonstrukce některých dalších inženýrských sítí pravděpodobná.
  13. Starosta informuje o svépomocně probíhající stavbě garáže na komunální techniku kulturním domem
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný podává zprávu o dnešní schůzi výboru, kde si naplánovali způsob kontroly kalkulace stravného v MŠ. Dále informuje, že znalecké ocenění 1 m2 komunikace ve Včelné činí kolem 140 Kč. Probíhá diskuze o způsobu jednání s majiteli pozemků, které by měla obec vykupovat.
   Návrh usnesení č. 3/5/2011: "Zastupitelstvo schvaluje nabídkovou cenu 100 Kč k odkupu soukromých pozemků pod komunikacemi a chodníky na místních komunikacích" schváleno hlasováním 9-0-0.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková zve mimo jiné na středeční Čaj o páté s p. Koželuhem, na dětský karneval a informuje o rozjednané výstavní aktivitě v KD Včelná ve spolupráci s rakouskými výtvarníky. Informace doplňuje přítomný člen kulturní komise Pavel Rožboud. Náklady akce se očekávají 15 tisíc Kč, což může, či nemusí být uhrazeno z krajského grantu.

   JUDr. I. Zálišová uvádí svůj názor, že sice není proti výstavě, ale na výstavách se účastní minimum občanů Včelné, spíše příbuzní vystavovatelů. Proto by raději směrovala aktivitu ke včelenským občanům, například k akcím pro děti.

   P. Průša vidí otázku prostě tak, zda dát 15 tisíc na kulturu, nebo ne, a navrhuje hlasovat pro schválení akce.

   Starosta uvádí, že není proti výstavě, ale neměla by být stěžejní akcí kulturní komise. Tou by mělo být něco pro místní občany. Odpovědí přítomného p. Rožbouda a ing. Mandžukové je, že komise pořádá další akce, a výstava obrazů nemusí být vůbec považována za stěžejní. Navíc bývají akce financovány z grantu.

   Starosta ukončuje diskuzi a navrhuje hlasovat o podání grantu na kulturní akce.
   Návrh usnesení č. 4/5/2011: "Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o grant od Jihočeského kraje na živou kulturu na rok 2011 s výší projektu 43.900 Kč" schváleno hlasováním 9-0-0.

  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová podává zprávu o uskutečněných a plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím.
  4. Předseda komise životního prostředí a územního rozvoje P. Průša informuje o jednáních komise ve věci vyjádření k soukromým stavbám a úpravě hřišť v obci.
  5. Předseda komise pro sport a mládež J. Voráček informuje o případném organizačním zajištění hry stolního tenisu v Kulturním domě. Zkušební provoz se plánuje na léto, až se nebude muset topit.
 10. Různé:
  1. Ing. Mandžuková navrhuje provést úklid lesa na kraji obce 2. dubna s tím, že sportovní komise by též mohla pomoci s aktivizací sportovců


  Zasedání ukončeno v 19:45 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 14.3.2011

Ověřili: JUDr. I. Zálišová, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce