Zápis z 6. zasedání ZO Včelná 2011Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 11.4.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 5 z 14.3.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.3.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.3.2011
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2011
 7. Vyúčtování nájmu za rok 2010 – Čevak
 8. Zprávy starosty obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • JUDr. Ivana Zálišová

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • pan Karel Černý, stavebník ve Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:07 hodin.
 1. Program jednání s dodatkem navrženým starostou - projednání rozpočtové změny č. 5/2011 - schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hájek, J. Petrová
 3. Kontrola usnesení č. 5 ze 14.3.2011:
  – Výzva k podání nabídek na rozhlas poslána a zveřejněna
  – Nabídky odkupu pozemků v místních komunikacích rozeslány
  – Žádost o grant podána
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za březen 2011: 732 tis. Kč. Loni to bylo za totéž období 693 tis. Kč. Meziroční nárůst za I. čtvrtletí činí 307 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.3.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 4.277 tis. Kč z 11.719.571 Kč. Výdaje naplněno 2.849 tis. Kč z 11.853.626 Kč. Stav účtu k 31.3.2011 je 8.655.837 Kč.
 6. Starosta informuje o tom, že na základě pověření zastupitelstva provedl rozpočtové opatření č. 4/2011, kterým navýšil příjmy i výdaje o 8.560 Kč. Jednalo se o přijatou dotaci na sčítání lidu.

  Dále provedl rozpočtové opatření č. 5/2011, kterým se navyšují příjmy o 13.801 Kč (vstupné z dětského karnevalu + výtěžek z provozu VHP) a výdaje o 120 Kč (knihy v MŠ).

 7. Starosta představuje vyúčtování nájmu vodohospodářské infrastruktury za rok 2010 firmou Čevak. Nájemné pro obec činí 277 tis. Kč, firma nevykázala žádné vícenáklady, které by musela obec doplácet.
 8. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o svém postupu při výběru projektanta na rekonstrukci MŠ s výší zakázky do 200 tis. Kč.
   Návrh usnesení č. 1/6/2011: "Zastupitelstvo schvaluje jako projektanta rekonstrukce budovy mateřské školy Ing. Miloše Janů ze Včelné" schválen hlasováním 8-0-0.
  2. Starosta informuje o proběhlé kontrole nakládání s odpady v obci od Inspekce životního prostředí. Na jejím základě obec podala žádost o naklání s nebezpečnými odpady vznikajícími v dílně OÚ - mimo jiné zamaštěné hadry či vyjeté oleje.
  3. starosta informuje o proběhlém jednání na krajském úřadě o vypuštění průmyslové zóny (lokalita KP-27) a případném posunu jižní tangenty v územím plánu obce
  4. Starosta informuje o tom, že zadal zpracování nabídkové ceny na opravu komunikace Luční
  5. Starosta informuje o dodatečném řízení o dědictví pro J. Kolka, jehož je obec opatrovníkem
  6. Starosta informuje o rozeslání výzvy pěti firmám k podání nabídky na bezdrátový rozhlas a zveřejnění výzvy na obecních webových stránkách
  7. Starosta informuje o potřebě ustavení výběrové komise pro výběr dodavatele bezdrátového rozhlasu.
  8. Starosta informuje o proběhlém veřejném projednání návrhu územního plánu s dotčenými orgány státní správy dne 23.3.2011
  9. Starosta informuje o stavu úhrady místních poplatků. Po 1.5.2011 navrhuje rozeslání platebních výměrů s navýšením poplatku, jak umožňuje zákon o místních poplatcích a obecní vyhláška o místních poplatcích.
  10. Starosta představuje žádost p. Jiřího Kudlaty o snížení nájmu sklenářské dílny v budově MŠ Včelná z 13.000 Kč na 6.000 Kč z důvodu neprovozování živnosti ze zdravotních důvodů. Zastupitelstvo se snížením nájemného souhlasí.
  11. Starosta informuje o potřebě změnit dopravní značení u výjezdu z Čepra ve Čtyřech chalupách, čemuž musí předcházet změna Pasportu dopravního značení.
  12. Starosta informuje o postupu svépomocné výstavby zázemí technických služeb za Kulturním domem
  13. Starosta informuje o odstranění dlouho odstaveného autovraku Peugeot v Lesní ulici
  14. Starosta informuje o pokácení řady jív u hřiště "u Voráčků" a vysazení namísto nich nižších jehličnanů
  15. Starosta informuje o připravovaných změnách tras některých linek MHD a časů odjezdů autobusu MHD č. 7 od června 2011
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný podává zprávu o kontrole kalkulace stravného v mateřské škole. Denně potraviny na ranní přesnídávku, oběd a svačinu pro jedno dítě stojí 26 Kč.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o proběhlém úklidu lesa, o připravované výstavě o Včelné v Kulturním domě a zve na kladení věnců k pomníkům obětí světových válek před otevřením výstavy. Dále zve na další pořady z cyklu "Čaj o páté" a dětský den a informuje o podaných žádostech o krajské granty na kulturní akce. Dále informuje o rezignaci na členství v kulturní komisi pana Pavla Rožbouda.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová podává zprávu o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím a připravovaném vítání občánků v Kulturním domě.
  4. Předseda komise životního prostředí a územního rozvoje P. Průša informuje o jednáních komise a o vydaných povoleních ke kácení stromů.
  5. Předseda komise pro sport a mládež J. Voráček informuje o společné přípravě dětského dne spolu s kulturní komisí a o provedeném úklidu lesa kolem hřiště sportovci.
 10. Různé:
  1. Ing. Jarmila Mandžuková se táže zastupitelů, zda má začít s organizací společné výstavy výtvarníků, i když obec neobdrží grant na tuto akci.


  Zasedání ukončeno v 18:55 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 11.4.2011

Ověřili: J. Hájek, J. Petrová
Podepsán: starosta obce