Zápis ze 7. zasedání ZO Včelná 2011Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 9.5.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 6 z 11.4.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.4.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.4.2011
 6. Schválení dodavatele bezdrátového místního informačního systému obce Včelná
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Vladimír Vopalecký, Č. Budějovice


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:04 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 9-0-0.

  Vzhledem k tomu, že se na zasedání dostavil vlastník pozemku parc. č. 776/2 v k.ú. Včelná pan Vopalecký se svou žádostí o zřízení vjezdu na tento pozemek u samoty v Lesní kolonii, byla jeho žádost předjednána.

  Po představení problému žadatelem panem Vopaleckým uvádí předseda komise výstavby P. Průša, že obec nemá námitek k přístupu na jeho pozemek přes obecní louku, avšak nepřebere na sebe závazek zřízení místní komunikace. Doporučením JUDr. Zálišové je, aby si žadatel předně vyřešil věcné břemeno přístupu přes soukromý pozemek pana Vonáška. S těmito stanovisky se zastupitelstvo ztotožňuje.

  Vede se ještě dlouhá diskuze o možnostech přístupu k pozemku a zda je z hlediska obce dobré řešení v novém územním plánu pozemek určit k užívání jako zahrada.

  Starosta připomíná, že změna kultury z orné půdy na zahradu prošla při schválení návrhu zadání ÚP, ale není zcela jisté, že projde i schvalovacím procesem územního plánu vzhledem k možným námitkám účastníků řízení.

 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Voráček, J. Hanetšleger
 3. Kontrola usnesení č. 6 z 11.4.2011: nic nebylo uloženo.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za duben 2011: 477 tis. Kč. Loni to bylo za totéž období 595 tis. Kč. Meziroční nárůst za první čtyři měsíce činí 189 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.4.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 4.968.446 Kč z 11.734.971 Kč. Výdaje naplněno 4.015.839 Kč z 11.875.356 Kč. Stav účtu k 30.4.2011 je 8.182.487 Kč.
 6. Starosta představuje předběžný výsledek komise k výběru dodavatele Bezdrátového místního informačního systému pro obec Včelná. Z pěti hodnocených nabídek komise vybrala dvě, u nichž ještě ověří reference dodavatelských firem. Rozhodnuto bude na příštím zasedání OZ.
 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o dědickém a jiných řízeních ve věci opatrovnictví J. Kolka
  2. Starosta představuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, jejíž závěrem je, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  3. Starosta představuje žádost Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o finanční podporu. Zastupitelstvo podporu neschvaluje.
  4. Starosta informuje o usnesení odvolacího Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci ustanovení obce Včelná opatrovníkem pana Pohlodka pro účely vymáhacího řízení.
  5. Starosta informuje o podané žádosti obce o proplacení dotace ve výši 516 tis. Kč na pořízení návrhu územního plánu na Ministerstvo pro místní rozvoj
  6. Starosta informuje, že na základě zmocnění zastupitelstva provedl rozpočtové opatření č. 6/2011 s navýšením příjmů o 15.400 Kč (příjem ze sběru železa) a výdajů o 21.730 Kč (příspěvek MAS Blanský les - Netolicko na zajištění grantu na bezdrátový rozhlas). Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 6/2011 na vědomí.
  7. Starosta seznamuje zastupitele s návrhy a připomínkami rodičů k provozu Mateřské školy Včelná. O oprávněnosti návrhů a podrobnostech možných řešení probíhá delší diskuze. Dohodnuto, že bude zřízena pracovní skupina či "místní školská rada" se zástupci obce (Ing. J. Mandžuková), vedení MŠ a rodičů, která se bude dle potřeby scházet a podmínkami v MŠ se zabývat.
  8. Starosta informuje o úspěšně proběhlé víkendové výstavě kronik a dobových fotografií v Kulturním domě. Informaci doplňuje ing. J. Mandžuková.
  9. Starosta informuje o přípravě zájezdu pro seniory na Prachaticko.
  10. Starosta informuje o zamítnutí rozkladu ministrem životního prostředí ve věci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o nepovolení stavby domu v ochranném pásmu památného stromu a významného krajinného prvku ve Čtyřech chalupách.
  11. Starosta představuje žádost odboru dopravy Jihočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provoz linkové autobusové dopravy.
  12. Starosta informuje o proběhlém slavnostním uvítání vítání občánků do obce v Kulturním domě dne 30.4.2011.
  13. Starosta informuje o pozvánce na školení starostů o krizovém řízení.
  14. Starosta informuje o odezvě na nabídku na odkup pozemků pod místními komunikacemi.
  15. Starosta informuje o uzavřené smlouvě o odběru vody na šachtu "Čtyři chalupy", kterou bude dočasně po dobu stavby využívat soukromý majitel přilehlého pozemku.
  16. Starosta informuje o průběhu svépomocné výstavby zázemí technických služeb za Kulturním domem
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda komise pro sport a mládež J. Voráček informuje o tom, že v KD Včelná je domluveno jednou týdně cvičení zumby, vždy ve čtvrtek od 17,30 hod.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o získání grantu na včelenské výstavy ve výši 30 tis. Kč. Již dříve na kulturu letos obec obdržela 25 tis. Kč. Dále představuje svou vizi rozšíření společné výtvarné výstavy o práce dětí místní mateřské školy, umístěné odděleně na balkoně. Dále informuje o připravované červnové besedě v rámci cyklu Čaje o páté a dětském dnu 28. května.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová doplňuje zprávu z vítání občánků a informuje o blahopřáních seniorům k životním výročím.
  4. Předseda komise životního prostředí a územního rozvoje P. Průša informuje o jednáních komise ve věci:

   - žádosti p. Šandery o směnu pozemků v rámci stavby bytových domů pod tratí

   - žádosti developerské společnosti S+V s.r.o. o odkup obecního pozemku k výstavbě ZTV pod tratí

   - žádosti o finanční příspěvek pro p. Zahradníka na částečnou úhradu poškozené kanalizace údajně vlivem sedlého plynového potrubí, jehož investorem byla obec.

 9. Různé: Nic nebylo projednáno

  Zasedání ukončeno v 19:56 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 9.5.2011

Ověřili: J. Voráček, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce