Vytisknout tuto stránku

Zápis z 9. zasedání ZO Včelná 2011Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 4.7.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 8 z 6.6.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.6.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.6.2011
 6. Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 723/1
 7. Rozpočtová změna č. 12/2011
 8. Zprávy starosty obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (přišel v průběhu projednávání bodu 9 d)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 8 l)
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • p. Karel Černý ze Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 7-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. K. Pokorný, J. Voráček
 3. Kontrola usnesení č. 8 z 6.6.2011:
  Smlouva na zřízení bezdrátového rozhlasu podepsána.
  Zápisy z kontrol finančního výboru předloženy.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za červen 2011: 898 tis. Kč. Loni to bylo za totéž období 1.235 tis. Kč. Meziroční pokles příjmů za prvních šest měsíců činí 101 tis. Kč. Finanční úřad sdělil, že sníží odvod daní obci o 417 tis. Kč o vrácené zálohy na dani z příjmů fyzických osob.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.6.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 7.528 tis. Kč z 12.321.971 Kč. Výdaje naplněno 5.607 tis. Kč z 12.039.948 Kč. Stav účtu k 30.6.2011 je 9.173.907 Kč.
 6. Starosta představuje doporučení komise výstavby vyhlásit záměr prodeje pozemku parc. č. 723/1 (bez části historické cesty) o výměře cca 23.800 m2 vzhledem k tomu, že o odkup by měl zájem investor další části ZTV Dlouhé role po schválení rozšíření zastavitelného území v územním plánu. Na pozemku se nachází vedení vysokého napětí.
  Návrh usnesení č. 1/9/2011: "Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/1, orná půda, o výměře cca 23.800 m2" schválen hlasováním 7-0-0.
 7. Starosta představuje návrh Rozpočtového opatření č. 12/2011 s navýšením výdajů o 115.000 Kč (95 tis. Kč odkupy pozemků pod místními komunikacemi, 20 tis. Kč pojízdná vrata za KD).
  Návrh usnesení č. 2/9/2011: "Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2011 s navýšením výdajů o 115.000 Kč" schválen hlasováním 7-0-0.
 8. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o vývoji věci obecního opatrovnictví nesvéprávného J. Kolka.
  2. Starosta představuje finanční nabídku na opravu komunikace ulice Luční vypracovanou firmou Dopravní stavby HP Bohemia, Boršov n. Vlt. Bez DPH rozpočet rekonstrukce činí 197, resp. 325, resp. 441 tis. Kč, dle způsobu provedení. Vždy je uvažováno se zaasfaltováním, rozdíly jsou ve způsobu vyrovnání a přípravě podkladu.

   Dáno zastupitelům k rozvážení, zda akci provést a v jakém rozsahu, včetně možnosti příspěvku majitelů okolních nemovitostí.

   Všeobecně se zastupitelé shodují, že investiční prioritou obce je kanalizace ve Čtyřech chalupách a rekonstrukce MŠ.

  3. Starosta představuje návrh kupní smlouvy na pozemek pod chodníkem na tř.5.května, parc. č. 796/39 o výměře 26 m2, od p. Levého.
   Návrh usnesení č. 3/9/2011: "Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc. č. 796/39 o výměře 26 m2 od Miroslava Levého, Krčínova 8, České Budějovice za cenu 100 Kč/m2" schválen hlasováním 7-0-0.
  4. Starosta informuje o doplnění pasportu dopravního značení v obci, který je zpracováván na základě požadavku policie po závažné dopravní nehodě.
  5. Starosta informuje o zpracovaném posouzení rozhledových vzdáleností na křižovatkách v ZTV Dlouhé role. Dle norem ČSN lze považovat rozhledové vzdálenosti za dostačující.
  6. Starosta informuje o objednané opravě a revizích hydrantů v obci.
  7. Starosta informuje o potřebě opravy části kanalizace na tř.5.května pod tratí (cca 100 m) firmou Čevak, v rámci údržby. Bude zpracována finanční kalkulace opravy.
  8. Starosta informuje o tom, že svazek obcí Blanský les - podhůří zveřejnil výzvu k podání nabídek na doplnění dětského mobiliáře v obcích (pro jednu obec v objemu cca 80 tis. Kč)
  9. Starosta informuje o pojistné události - zničení sloupu veřejného osvětlení v ulici Rybákova při dopravní nehodě. Pojišťovna škodu patrně z větší části uhradí, sloup postaven znovu odbornou firmou ELSA CB, Boršov n. Vlt.
  10. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva provedl během měsíce června rozpočtové změny č. 8 (příjmy+ 516.000 Kč, financování -516.000 Kč), 9 (příjmy +21.000 Kč, výdaje +21.000 Kč), 10 (výdaje +116.592 Kč) a 11/2011 (příjmy +25.000 Kč, výdaje +25.000 Kč). Zastupitelstvo bere provedené rozpočtové změny na vědomí.
  11. Starosta představuje odpověď na žádost firmy Aquaserv o napojení ZTV 5 domů v k.ú. Boršov na kanalizaci Včelné. Obec nesouhlasí, dokud případně odborná firma nespočítá, že profil kanalizace vystačí na všechny budoucí potřeby obce Včelná, a je proto možné připojování dalších lokalit.
  12. Starosta informuje o zaslané výzvě k nápravě místní firmě ve věci parkování betonářského stroje na místní komunikaci.
  13. Starosta informuje o zaslané výzvě majiteli autovraku u MŠ k jeho odstranění.
  14. Starosta informuje o zaslané výzvě k nápravě majiteli volně pobíhajícího psa.
  15. Starosta informuje o zřízení kovového domku na zpětně odebíraná elektrozařízení firmou Asekol za garáží u KD
  16. Starosta dává ke zvážení podání výpovědi z nájmů nájemcům zahrádek za obecním úřadem. Na tomto místě je již dlouho plánován parčík. Zastupitelé s výpovědí nájmu souhlasí.
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný informuje o vývoji věci cyklostezky z Českých Budějovic. Poslední varianta projektovaná městem ČB je z Rožnova po levé straně až za stromy v dnešním poli. Problémové místo je přechod tratě "U Krbů" směrem ke Včelné.

   Při této příležitosti se diskutuje také možnost instalace závor na přejezdu ve Včelné na tř.5.května, jak navrhovala JUDr. I. Zálišová. Starosta zjistí, jaké by byly finanční a jiné podmínky instalace závor.

  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o plánovaných kulturních akcích, mimo jiné o výstavě obrazů v rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem, spojené s dětskými pracemi.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc červenec.
  4. Předseda komise životního prostředí a územního rozvoje P. Průša ve spolupráci se starostou informují o uskutečněných jednáních komise:

   – komise doporučila negativní vyjádření k zamýšlené stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 318

   – komise navrhuje dát výpověď ze smlouvy o nájmu nemovitosti Školnímu zemědělskému podniku JčU v Č. Budějovicích vzhledem k záměru stavby ZTV Dlouhé role II. Výpovědní lhůta je 1 rok vždy k 30.9.

   – k záměru výstavby RD a změny užívání stavby na penzion v Hraniční ulici bude svoláno společné jednání investora, projektanta, policie, odboru dopravy magistrátu města a obce. Jako problematická se jeví dopravní obslužnost zamýšleného penzionu.

  5. Ing. J. Mandžuková zde oceňuje sportovní činnost J. Voráčka, zvláště však úspěšné trénování fotbalového dorostu.
 10. Různé
  1. JUDr. I. Zálišová informuje o postupu deratizace kanalizace v ulici Witthanova vlastní iniciativou tamějších občanů. Po položení otrávených návnad bylo nalezeno nejméně 6 uhynulých potkanů. Starosta doplňuje informací o způsobu každoroční deratizace prováděné firmou Čevak.
  2. Starosta informuje o vyčištění kanalizační přípojky u čp. 430 a při té příležitosti části sběrače v ulici Husova.


  Zasedání ukončeno v 19:36 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 4.7.2011

Ověřili: Ing. K. Pokorný, J. Voráček
Podepsán: starosta obce