Zápis z 8. zasedání ZO Včelná 2011Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 6.6.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 7 z 9.5.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.5.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.5.2011
 6. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010
 7. Návrhy kupních smluv na odkup pozemků pod místními komunikacemi
 8. Schválení dodavatele bezdrátového místního informačního systému obce Včelná
 9. Zprávy starosty obce
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
 11. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (odešel v průběhu projednávání bodu 10 a)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:01 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 9-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: P. Průša, Ing. J. Mandžuková
 3. Kontrola usnesení č. 7 z 9.5.2011: nic nebylo uloženo.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za květen 2011: 919 tis. Kč. Loni to bylo za totéž období 872 tis. Kč. Meziroční nárůst za první čtyři měsíce činí 236 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.5.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 5.895 tis. Kč z 11.735.971 Kč. Výdaje naplněno 4.831 tis. Kč z 11.875.356 Kč. Stav účtu k 31.5.2011 je 8.404.700 Kč.
 6. Starosta komentuje návrh Závěrečného účtu obce za rok 2010, který byl zastupitelům rozeslán předem.
  Návrh usnesení č. 1/8/2011: "Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2010, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad" schválen hlasováním 9-0-0.
 7. Starosta informuje o odezvě majitelů pozemků pod místními komunikacemi a předkládá ke schváílení návrhy kupních smluv.

  Návrh usnesení č. 2/8/2011: "Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 180/4 o výměře 60 m2 v k.ú. Včelná od Marie Melisové, Martiny Kašparové a Dagmar Vlasákové, všechny bytem Witthanova 120, Včelná" schválen hlasováním 9-0-0.

  Návrh usnesení č. 3/8/2011: "Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 180/2 o výměře 31 m2 v k.ú. Včelná od Marie Melisové, Witthanova 120, Včelná" schválen hlasováním 9-0-0.

  Návrh usnesení č. 4/8/2011: "Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 180/6 o výměře 140 m2 v k.ú. Včelná od JUDr. Františka Vavrocha, tř. 5. května 42, Včelná a Miroslava Vavrocha, bytem Na Vyhlídce 369, Kamenný Újezd" schválen hlasováním 9-0-0.

  Návrh usnesení č. 5/8/2011: "Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemků parc. č. 180/8 o výměře 68 m2, parc. č. 194/2 o výměře 67 m2 a parc. č. 218 o výměře 142 m2 v k.ú. Včelná od Statutárního města České Budějovice" schválen hlasováním 9-0-0.

  Návrh usnesení č. 6/8/2011: "Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemků parc. č. 456/2 o výměře 498 m2 a parc. č. 442/2 o výměře 177 m2 v k.ú. Včelná od obce Plav" schválen hlasováním 9-0-0.

  Návrh usnesení č. 7/8/2011: "Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 497/5 o výměře 3 m2 v k.ú. Včelná od Karla Samce a Anny Samcové, oba bytem Čtyři chalupy 19, Včelná" schválen hlasováním 9-0-0.

  Návrh usnesení č. 8/8/2011: "Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odkup pozemku parc. č. 497/3 o výměře 59 m2 v k.ú. Včelná od Ivany Šedové, Čtyři chalupy 348, Včelná" schválen hlasováním 9-0-0.

 8. Starosta informuje o ověření referencí firmy JD Rozhlasy, která podala nejnižší nabídku na dodávku bezdrátového místního informačního systému obce Včelná. Byla oslovena jedna obec ze seznamu udávaného firmou a dvě obce mimo tento seznam. Všem těmto obcím se firma JD Rozhlasy jeví jako solidní. Výběrová komise ji i proto doporučuje zastupitelstvu schválit jako dodavatele rozhlasu pro Včelnou.
  Návrh usnesení č. 9/8/2011: "Zastupitelstvo schvaluje dodavatele bezdrátového místního informačního systému obce Včelná firmu JD Rozhlasy s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm s cenou dodávky 454.008 Kč" schválen hlasováním 9-0-0.
 9. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o vývoji ve věci opatrovnictví p. Kolka. Právní informace k majetkovému vypořádání s bývalým opatrovníkem doplňuje JUDr. I. Zálišová.
  2. Starosta předkládá stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu Včelná
  3. Starosta informuje možnostech postupu obce u místních komunikací na cizích pozemcích, jejichž majitelé nechtějí přistoupit na prodej. Je možné vymoci správní cestou přes speciální stavební úřad věcné břemeno.
  4. Starosta informuje o vývoji v jednání o trase kanalizace po soukromých pozemcích ve Čtyřech chalupách
  5. Starosta informuje o tom, že na základě zmocnění zastupitelstva schválil rozpočtové opatření č. 7/2011 s navýšením příjmů o 25 tis. Kč Kč (příjmy z úroků) a výdajů o 2 tis. Kč. Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 7/2011 na vědomí.
  6. Starosta informuje o zaslání částky 516 tis. Kč Ministerstvem pro místní rozvoj jako dotace na na pořízení návrhu územního plánu
  7. Starosta informuje o návrhu cyklostezky v lokalitě Dlouhé role
  8. Starosta informuje o výsledku posouzení rozhledových poměrů v ulicích Tikalova a Dlouhé role
  9. Starosta informuje o průběhu Dětského dne pořádaného dne 28.5. obcí a mateřskou školou dne 1.6.
  10. Starosta informuje o uskutečnéném výletu seniorů do Prachatic a Vimperka
  11. Starosta informuje o postupu prací na garáži na komunální techniku za kulturním domem
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Návrh usnesení č. 10/8/2011: "Zastupitelstvo ukládá předsedovi finančního výboru obce předložit na příštím zasedání zastupitelstva zápisy z jednání výboru za leden až červen 2011" schválen hlasováním 9-0-0.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Zálišová informuje o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva a předává dotaz občanů, zda měla obec nějaké smlouvy na pronájem hřiště v Lesní kolonii na skládku stavebního materiálu Českých drah. Hřiště je prý zdevastované. Starosta odpovídá, že firma Skanska zaplatila za cca dvouměsíční pronájem 6000 Kč, navíc dodala písek na úpravu hřiště. O stavu hřiště v Lesní kolonii a možném osazení herních prvků probíhá diskuze.
  3. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněném Dětském dni. Přišlo cca 40 dětí, pro které byl připraven program na hřišti i v kulturním domě. Dále zve na čaj o páté 6. června a jiné plánované akce.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o úspěšném výletu pro seniory a o 8 plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc červen.
  5. Předseda komise životního prostředí a územního rozvoje P. Průša informuje o uskutečněných jednáních komise (stavby ZTV na katastru Včelné)
  6. Předseda komise pro sport a mládež J. Voráček a starosta obce informují o probíhajícím cvičení zumby v kulturním domě. Smlouva je zatím do konce září 2011.
 11. Různé
  1. JUDr. I. Zálišová informuje o tom, že ona a její sousedé pozorovali na zahradách ve Včelné potkany. Táže se, zda by obec neměla provést nějakou deratizaci. Starosta zjistí, zda ve věci něco dělá správce kanalizace Čevak a.s.


  Zasedání ukončeno v 19:02 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 6.6.2011

Ověřili: P. Průša, Ing. J. Mandžuková
Podepsán: starosta obce