Zápis z 11. zasedání ZO Včelná 2011Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 10.10.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 10 ze 5.9.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.9.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.9.2011
 6. Rozpočtové opatření č. 14/2011
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Jiří Stejskal ze Včelné (přišel při projednávání bodu 7)


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 9-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: JUDr. I. Zálišová, J. Hájek
 3. Kontrola usnesení č. 10 z 5.9.2011: Záměr prodeje řádně zveřejněn; smlouva o smlouvě budoucí kupní s firmou Včelná S+V uzavřena.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za září 736 tis. Kč (loni 782 tis. Kč). Meziroční pokles příjmů za devět měsíců roku činí 377 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.9.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 10.809 tis. Kč z 12.514 tis. Kč. Výdaje naplněno 8.578 tis. Kč z 12.026 tis. Kč. Stav účtu k 30.9.2011 byl 9.513 tis. Kč.
 6. Starosta seznamuje zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2011 s navýšením příjmů o 172.670 Kč a snížením výdajů o 147.900 Kč. V příjmech se navyšují zejména: daň z příjmu právnických osob (+75.000 Kč), přijatá pojistná plnění (+19.030 Kč) a odměny za tříděný odpad (+30.000 Kč). Ve výdajích byly především sníženy náklady na stavbu garáže na komunální techniku za KD (-199.000 Kč), zvýšené náklady byly na nákup dalších kontejnerů na papír (+30.000 Kč) a odkup pozemků pod obecními chodníky (+15.000 Kč). Rozpočtové opatření schválil na základě pověření OZ starosta obce, zastupitelstvo opatření bere na vědomí.
 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o plánovaném jednání s Čeprem dne 18.10.2011 o opravě komunikace k areálu skladu PHM
  2. Starosta informuje o úhradě při autonehodě zničeného sloupu veřejného osvětlení v ulici Jiráskova pojišťovnou. Proplaceno 19 tis. Kč.
  3. Starosta informuje o provedené opravě stoky na tř.5.května Správou a údržbou silnic JčK
  4. Starosta informuje o provedené opravě třech hydrantů v ulicích Sokolovského, Witthanova a Nádražní
  5. Starosta předkládá sdělení Správy a údržby silnic JčK ohledně požadavku obce na provádění zimní údržby posypem solí. Z dopisu plyne, že zatím není k dispozici vyjádření JVS jako správce vodohospodářské infrastruktury, proto nemůže SÚS rozhodnout o změně zimní údržby.
  6. Starosta informuje o montáži nových herních prvků na zahradě MŠ. Osazení dalších prvků na dětská hřiště má být provedeno do konce října.
  7. Starosta informuje o probíhajících jednáních s projektanty o výstavbě Rožnov-jih. Na obci Včelná je požadováno připojení této lokality s budoucími 1500 obyvateli na obecní kanalizaci vybudovanou v katastru města Č. Budějovice. Starosta k této otázce svolává na 18.10.20111 místní šetření s odborným správcem kanalizace Čevak.
  8. Starosta informuje o datu veřejného projednání návrhu územního plánu - 31.10.2011 od 15 hodin v Kulturním domě.
  9. Starosta informuje o tom, že na Dopravní podnik města ČB odeslal připomínky k jízdnímu řádu linky č. 7 MHD, které občané doručili na OÚ Včelná, včetně jedné petice.
  10. Starosta informuje o projektové přípravě kanalizace a vodovodu ve Čtyřech chalupách. Vlastníky pozemků bude třeba oslovit s návrhem odkupu částí soukromých pozemků pro stavbu.
  11. Starosta informuje o podání žádosti o proplacení výdajů na bezdrátový obecní rozhlas na Státní zemědělský intervenční fond.
  12. Starosta informuje o zjištěných možnostech likvidace větví sbíraných obcí od občanů.
  13. Starosta informuje o žádosti na katastrální úřad o změnu kultury u pozemků nacházejících se pod místními komunikacemi.
  14. Starosta představuje žádost SK Včelná, oddílu metané o příspěvek 5.000 Kč na startovné a ubytování při evropském poháru v metané. Zastupitelstvo s poskytnutím příspěvku souhlasí.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. a) Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný informuje o ekonomických výhledech obce. Na účtě má obec uspořen cca jeden roční rozpočet, 9,5 mil. Kč. Za prodej pozemků může přibýt cca 5 mil. Kč. Každoročně může obec ušetřit max. 2,5 mil. Kč. Celkově by ze svého mohla obec ufinancovat akce do 20 mil. Kč.

   Náklady na plánované akce jsou: MŠ (minimálně 5 mil. Kč, spíše ale více), kanalizace Čtyři chalupy (rámcový rozpočet 23 mil. Kč), chodníky a změna zastávek (1-2 mil. Kč), cyklostezka (cca 1 mil. Kč), mimořádné přeložky kanalizace (cca 1 mil. Kč) atp.

   Původně byl tento rozbor vypracován kvůli zvažování mimořádné rekonstrukce ulice Luční za cca 0,5 mil. Kč na žádost obyvatel v ulici. V diskuzi J. Hájek uvádí, že minimálně spravit díry by obec měla. JUDr. I. Zálišová uvádí, že priority jsou jasné a komunikace pro 6 domů bude muset počkat. Podobný názor mají P. Průša i starosta obce.

   Další diskuze probíhá o možnostech dotací na stavby komunikací. Při této příležitosti vzpomenuta též potřeba řešit chodník Nádražní ulicí k poště, resp. nádraží do Boršova. Po této komunikaci jezdí kamiony a senioři tudy chodí pro důchod či na nádraží. Na realizaci čeká též chodník pod tratí na tř.5.května.

  2. Předsedkyně kontrolního výboru podává zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva a kontrole návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Včelná S+V.
  3. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněných akcích - zájezdu do Lince a jarmarku v Kulturním domě. Dále zve na slavnostní vernisáž výstavy obrazů dne 22. října a informuje o dalších plánovaných kulturních a osvětových akcích.
  4. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc říjen a informuje o plánovaném setkání se seniory v KD dne 26.11.2011.
  5. Předseda komise životního prostředí a územního rozvoje P. Průša doplňuje informace starosty o jednáních komise k jednotlivým stavbám a kladném vyřízení žádostí o kácení stromů.

   Dále navrhuje, aby v odpověď p. Dvořákovi v jeho záležitosti sporu o hranici pozemku se sousedem bylo ze strany obecního úřadu odpovězeno, že pokud by jím objednaný geodet přizval při přeměření hranic i souseda, zabránilo by se všem dalším pochybnostem.

  6. Předseda komise pro sport a mládež J. Voráček informuje o připravovaném prosincovém turnaji ve stolním tenise. Dále komise uvažuje o organizaci celodenní akce typu "obecní slavnosti".
 9. Různé
  1. J. Mandžuková referuje o tom, že se jí ještě nepodařilo setkat se u jednání s ředitelkou MŠ o vyřízení připomínek rodičů, jak slíbila na minulém zasedání OZ. Jejím návrhem je, aby se k připomínkám rodičů vyjádřila na zasedání OZ přímo ředitelka MŠ v rámci jakési "zprávy o stavu MŠ".
  2. J. Hájek se dotazuje, jak bude probíhat veřejné projednání územního plánu, co se týče připomínek občanů podaných při jednání samotném. Odpovídá P. Průša, že připomínky se přijímají i při samotném jednání. Následně obec rozešle k jednotlivým připomínkám své stanovisko, které může připomínku zohlednit, nebo zdůvodní její odmítnutí.
  3. JUDr. I. Zálišová se táže, zda by připomínky rodičů v MŠ neměl prošetřit kontrolní výbor. V diskuzi odpovídá J. Voráček a ing. J. Mandžuková, že v MŠ se plánuje schůzka s rodiči, kde by měla být uvedena v činnost jakási "školská rada", která by měla s věcmi pohnout.
  4. Slovo dostává přítomný pan Stejskal. Předkládá své připomínky k návrhu nového územního plánu. Odvolává se na to, že obec měla při koncepci nového ÚP vycházet z ÚP stávajícího. Ve třech lokalitách však zjišťuje rozpor s tímto principem. Lokality jsou: Dlouhé role (komunikační obsloužení pozemku), Čtyři chalupy (bývalá zahrádkářská kolonie, zmenšení počtu realizovatelných RD) a Čtyři chalupy (pod duby, možnost výstavby RD v případě upravené žádosti o stavbu vyhovující podmínkám, jak připouští ve svém rozhodnutí ministerstvo ŽP). Pan Stejskal tedy žádá o uvedení návrhu nového územního plánu v těchto bodech do souladu se současným stavem ÚP, bez neodůvodněného omezování vlastníka.

   Starosta odpovídá k lokalitě Dlouhé role, že bývalá cesta, na jejíž existenci se pan Stejskal odvolává, neexistovala fyzicky, pouze v mapě. Obslužnost pozemku p. Stejskala bude zaručena, ale územní plán samotný toto konkrétně neřeší, to bude řešit až územní studie v návaznosti na schválený ÚP. Přítomný pan Stejskal upozorňuje potom na rozpor, že v lokalitě "k Čepru" je v návrhu ÚP páteřní komunikace zakreslena, zatímco u jeho pozemku již není. Starosta ubezpečuje, že obsluha pozemku p. Stejskala bude v územní studii zachována jako doposud v územním plánu.

   Co se týče lokalit ve Čtyřech chalupách, starosta odpovídá, že návrhy na omezení výstavby vyšly z jiných orgánů než z obce, např. ochrany přírody.

   JUDr. I. Zálišová uvádí, že obec se podívá, zda stanoviska ochránců přírody nejsou v rozporu s rozhodnutími vyšších orgánů ochrany přírody.  Zasedání ukončeno v 19:48 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 10.10.2011

Ověřili: J. Petrová, J. Hanetšleger
Podepsán: starosta obce