Zápis z 10. zasedání ZO Včelná 2011Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 5.9.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 9 ze 4.7.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.8.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.8.2011
 6. Nabídka na odkup pozemku parc. č. KN 723/1
 7. Zprávy starosty obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 6)
 8. Jan Voráček
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Věra Povišerová ze Včelné
 • Karel Černý ze Včelné
 • Ing. arch Vojta Vít a Pavel Svoboda z Českých Budějovic


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:02 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: JUDr. I. Zálišová, J. Hájek
 3. Kontrola usnesení č. 9 ze 4.7.2011: Kupní smlouva s p. Levým podepsána.
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů: Červenec 1.369 tis. Kč (loni 1.275 tis. Kč). Srpen 856 tis. Kč (loni 1.181 tis. Kč). Meziroční pokles příjmů za prvních osm měsíců činí 332 tis. Kč. Finanční úřad sdělil, že snížil odvod daní obci v srpnu 2011 o 125 tis. Kč o vrácené zálohy na dani z příjmů fyzických osob.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.8.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 9.988 tis. Kč z 12.341.521 Kč. Výdaje naplněno 8.041 tis. Kč z 12.173.948 Kč. Stav účtu k 31.8.2011 je 9.225.875 Kč.
 6. Starosta představuje jedinou došlou nabídku na odkup části pozemku parc. č. KN 723/1, jehož záměr prodeje obecní úřad zveřejnil po minulém zasedání OZ na úřední desce.

  Slovo dostává přítomný host ing. arch. Vít, který informuje o rámcovém záměru využití území.

  P. Průša jako předseda stavební komise uvádí, že obec Včelná nemá pro pozemek lepší vlastní využití.
  Návrh usnesení č. 1/10/2011: "Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 723/1, orná půda, s firmou Včelná S+V s.r.o., České Budějovice za cenu 300 Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy" schválen hlasováním 9 0-0.

  Starosta zde informuje o potřebě vypovědět kvůli budoucímu prodeji pozemku parc. č. 723/1 částečně nájemní smlouvu s Jihočeskou univerzitou, Školským zemědělským podnikem. Zastupitelstvo s ukončením nájmu na předmětné části pozemku souhlasí.

 7. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o vývoji ve věci obecního opatrovnictví J. Kolka
  2. Starosta seznamuje zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2011 s navýšením příjmů o 19.550 Kč a výdajů o 19.000 Kč. Rozpočtové opatření schválil na základě pověření OZ starosta obce, zastupitelstvo opatření bere na vědomí.
  3. Starosta představuje žádost Karla Šandery ml. o odkup části pozemku parc. č. KN 723/184 v k.ú. Včelná.
   Návrh usnesení č. 2/10/2011: "Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná (nově označená parc. č. 723/216) o výměře 25 m2" schválen hlasováním 9-0-0.
  4. Starosta informuje o podaných výpovědích z nájmů nájemců zahrádek za OÚ.
  5. Starosta informuje o předjednané dohodě s Čeprem o opravě komunikace ke skladu PHM Čepro.
  6. Starosta dává opětovně ke zvážení způsob opravy komunikace Luční. Zpracovaný je návrh třech variant řešení s cenou 441 tis. Kč, 325 tis. Kč a 197 tis. Kč, vše bez DPH. Pan Hanetšleger připomíná, že obec by měla dokončit akce zlepšující život občanům ve starých částech obce a ne investovat do nově obydlené části. Také by si dle něho obec měla stanovit přesněji priority včetně pořadí jejich realizace. Starosta uvádí, že schválenými hlavními prioritami jsou rekonstrukce MŠ a stavba kanalizace ve Čtyřech chalupách. Petr Průša uvádí, že pokud již bude obec do komunikace investovat, mělo by to být technicky plně vyhovující řešení, včetně odtokových poměrů apod.
   Návrh usnesení č. 3/10/2011: "Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru vypracovat zprávu o finančních možnostech obce pro opravu komunikace Luční vzhledem k dalším investičním záměrům" schválen hlasováním 9-0-0.

   J. Voráček uvádí, že by obec mohla požadovat po obyvatelích ulice Luční příspěvek na rekonstrukci komunikace. Námitkou přítomného p. Černého potvrzenou i starostou obce je, že tito obyvatelé obdrželi souhlas s připojením na komunikaci a nemají tušení, že musí přispívat na stavbu komunikace. O řešení bude ještě jednáno na příštím zasedání OZ po zprávě finančního výboru o investičních možnostech obce.

   Zde se přítomná paní V. Povišerová táže (vzhledem k tomu, že v diskuzi zazněla mezi stavebními prioritami obce rekonstrukce MŠ), jaký je tedy vlastně záměr rekonstrukce či rozšíření mateřské školy a jakým způsobem bude financován. P. Průša a starosta obce odpovídají o záměru i o možnostech financování, včetně potenciálních dotací. Zatím není znám přesný rozpočet rekonstrukce. Zahájení prací se v nejlepším případě (vyřízení všech potřebných povolení) předpokládá v druhé polovině příštího roku. Dalším dotazem p. Povišerové je způsob financování školky a otázka sponzorských finančních darů.

   Dalším dotazem p. Povišerové je, jaká je oficiální reakce školky na připomínky či náměty rodičů předané v červnu tohoto roku. Ing. J. Mandžuková přislibuje, že jako členka nově ustavené "školské rady" při MŠ Včelná školku společně s J. Voráčkem navštíví a stanovisko školky k připomínkám zajistí.

  7. Starosta seznamuje OZ s nabídkovým rozpočtem firmy Aquaserv na rekonstrukci kanalizace "Pod Včelnou", tj. na hlavní silnici pod železniční tratí po levé straně směrem do Českých Budějovic.
  8. Starosta informuje o tom, že podepsal smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen - vedení optického kabelu po hlavní silnici od Hraniček do Nádražní ulice. Stavba vede i po třech obecních pozemcích.
  9. Starosta představuje odpověď Správy dopravní cesty Č.B. na žádost o opětovné umístění závor ve Včelné. Odpovědí je, že by to byla investice v řádu 2,5 až 3 mil. Kč, kterou SDC neplánuje.
  10. Starosta informuje o odložení věci Českou inspekcí životního prostředí po proběhé kontrole nakládání s nebezpečnými odpady u OÚ Včelná.
  11. Starosta informuje o provedené instalaci bezdrátového rozhlasu v obci.
  12. Starosta informuje o podaném hlášení o udržitelnosti projektu "Územní plán obce Včelná" poskytovateli dotace - MMR, program IOP.
  13. Starosta informuje o semináři o novém rozpočtovém určení daní pro obce. Dle aktuálního návrhu ministerstva financí by od příštího roku výnosy sdílených daní (DPH) pro obec Včelná mohly významně vzrůst z 6.500 na 8.000 Kč na obyvatele, což by představovalo o 2,4 mil. Kč ročně více.
  14. Starosta nabízí ke zvážení nákup štěpkovače za traktor ke zpracování obcí sbíraných větví. Zjištěné nabídky na odpovídající stroje se pohybují v relaci 175 - 225 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se cena zdá vysoká, je alternativním návrhem ze zastupitelstva dotázat se správce lesa, případně jiných firem, zda nemají odpovídající zařízení a nejsou ochotni obecní větve zpracovat. Starosta zjistí před dalším rozhodováním cenovou relaci placené služby zpracování dřevní hmoty externími firmami.
  15. Starosta informuje o podané žádosti o odkup pozemku parc. č. 538/39 v k.ú. Včelná od Českých drah.
  16. Starosta představuje žádost Sigma na změnu územního plánu v areálu podniku Sigma.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný informuje o uskutečněných jednáních ohledně cyklostezky v katastru České Budějovice. V návaznosti na tuto cyklostezku bude v budoucnu řešena cyklostezka na Včelnou. Nejproblematičtějším se jeví přechod železnice mezi Budějovicemi a Včelnou.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o plánovaných akcích, mimo jiné o jarmarku, keramické dílně pro děti a výstavě obrazů s doprovodným programem. Tyto akce jsou podpořeny grantem Jihočeského kraje.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc září.
  4. Starosta ve spolupráci s předsedou komise životního prostředí a územního rozvoje P. Průšou informují o:

   - uskutečněném společném jednání (investor, projektant, policie, odbor dopravy magistrátu, obec Včelná a Boršov) k záměru výstavby RD a změny užívání stavby čp. 241 na penzion

   - vyjádření ke stavbě - rodinný dům s provozovnou autodílny v lokalitě Dlouhé role

 9. Různé
  1. Starosta sděluje termín sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 10.9.2011 v době od 8,30 do 11,30 za KD. Kovový odpad bude sbírán den před tím.
  2. Starosta informuje o dokončení stavby a přípravě na kolaudaci zázemí technických služeb za KD. Rozpočet na stavbu (nabídkový rozpočet projektu) byl 1.961.283 Kč. Náklady roku 2011 v rozpočtu 942.000 Kč, skutečnost 743.064 Kč (zůstatek v rozpočtu 203.935 Kč). Náklady v roce 2010 (projekt, stavební řízení, odnětí půdy) 60.312 Kč. Stavba celkem 803.376 Kč.
  3. Starosta informuje o poražení jednoho z kaštanů v parčíku před restaurací "U Kaštanu" po jeho rozlomení větrem a pádu na sousední plot.
  4. Starosta informuje o provedené opravě sloupku na parkovišti "U Kaštanu" a jiných drobných opravách
  5. Starosta informuje o proběhlém místním šetření se Správou a údržbou silnic na komunikaci tř.5.května ohledně opravy rozježděné stoky na křižovatce U Kaštanu po zvýšené zátěži komunikace při objížďce dopravní nehody na obchvatu E14
  6. Starosta informuje o nabídce zhotovení tepaného měděného znaku obce, za cca 16 tis. Kč + DPH. Zastupitelstvo o zhotovení tepaného znaku obce nejeví zájem.
  7. Starosta informuje o poraženém sloupu VO na křižovatce Jiráskovy a Rybákovy ulice


  Zasedání ukončeno v 20:05 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 5.9.2011

Ověřili: JUDr. I. Zálišová, J. Hájek
Podepsán: starosta obce