Zápis z 12. zasedání ZO Včelná 2011Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 7.11.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 11 ze 10.10.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 31.10.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.10.2011
 6. Jmenování inventarizační komise
 7. Rozpočtové opatření č. 15/2011
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2012
 9. Zprávy starosty obce
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
 11. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša
 8. Jan Voráček (přišel v průběhu projednávání bodu 7)
 9. JUDr. Ivana Zálišová
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:04 hodin.
 1. Program jednání schválen hlasováním 8-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. K. Pokorný, Ing. J. Mandžuková
 3. Kontrola usnesení č. 11 z 10.10.2011: Nic nebylo uloženo
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za říjen 684 tis. Kč (loni 690 tis. Kč). Meziroční pokles příjmů za devět měsíců roku činí 383 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.10.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 11.654 tis. Kč z 12.576 tis. Kč. Výdaje naplněno 9.332 tis. Kč z 11.912 tis. Kč. Stav účtu k 31.10.2011 byl 9.614 tis. Kč.
 6. Starosta seznamuje zastupitele s příkazem k provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31.12.2011, včetně jmenování členů inventarizačních komisí. Zastupitelé berou jmenování členů inventarizačních komisí na vědomí.
 7. Starosta seznamuje zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 15/2011 s navýšením příjmů o 62.000 Kč a snížením výdajů o 114.159 Kč. V příjmech se navyšuje zejména daň z příjmu fyzických osob (+50.000 Kč). Ve výdajích byly sníženy náklady na pořízení bezdrátového rozhlasu (-268.000 Kč). Zvýšené náklady byly naopak především za plyn (+27.000 Kč), za herní prvky na dětské hřiště (+60.000 Kč) a na pořízení počítače (+15.000 Kč). Rozpočtové opatření schválil na základě pověření OZ starosta obce, zastupitelstvo opatření bere na vědomí.

  Starosta zároveň představuje návrh rozpočtového opatření č. 16/2011, kterým se navyšují výdaje o 214.000 Kč, a to na instalaci dopravních značek (9.500 Kč), zpracování projektu na posunutí zastávky Jiráskova (10.000 Kč), projektu na rekonstrukci budovy MŠ (176.200 Kč) a na štěrk na dětské hřiště (18.300 Kč).
  Návrh usnesení č. 1/12/2011: "Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2011, kterým se navyšují výdaje o 214.000 Kč" schválen hlasováním 9-0-0.

 8. Starosta předkládá předběžný návrh rozpočtu obce na rok 2012 zastupitelům k připomínkování. Navrhované příjmy i výdaje činí 11.033.500 Kč a vycházejí z rozpočtu minulého roku, se snížením uvažovaných příjmů o 5 %.
 9. Zprávy starosty obce
  1. Starosta informuje o průběhu veřejného projednání návrhu územního plánu obce konaného dne 31.10.2011 a navrhuje svolat schůzku zastupitelů k posouzení podaných připomínek. Domluven termín 24.11.2011 od 17 hodin.
  2. Starosta navrhuje schválit vypracování územní studie na zastavitelné plochy dle územního plánu.
   Návrh usnesení č. 2/12/2011: "Zastupitelstvo schvaluje zadání zpracování územní studie na zastavitelné plochy jako součást územního plánu obce" schválen hlasováním 9-0-0.
  3. Starosta představuje návrh ceny stočného a vodného na rok 2012 předložený dnešního dne firmou Čevak. Kalkulace poskytnuta k seznámení všem zastupitelům.
  4. Starosta představuje konkurenční cenovou nabídku na dodávku plynu od společnosti E.ON.
  5. Starosta informuje o postupu výstavby dětského hřiště na hřišti "u Voráčků" v Dlouhé ulici
  6. Starosta informuje o úspěšně proběhlé kolaudaci garáže na komunální techniku za KD
  7. Starosta informuje o osazení nových značek u železničního přejezdu na tř.5.května. Nově je označen boční příjezd k přejezdu z ulice Lesní kolonie.
  8. Starosta informuje o způsobu likvidace biologického odpadu v obci - kompostování trávy a listí a spalování větví.
  9. Starosta informuje o nabídce poradenské firmy Garanta na provádění poradenské činnosti pro svazek obcí. Doposud tuto činnost pro svazek obcí prováděla firma BESI.
  10. Starosta informuje o zamýšlené aktualizaci pasportu dopravního značení v blízkosti skladu Čepra. Ve věci se bude konat jednání s policií a s odborem dopravy města České Budějovice.
  11. Starosta informuje o zadání zpracování projektu na přemístění zastávky MHD "Jiráskova".
  12. Starosta informuje o přípravě na zimní údržbu komunikací - byla nakoupena posypová sůl.
  13. Starosta představuje nabídku p. Čížka k odprodeji pozemku pod chodníkem na tř.5.května parc. č. 796/27 o výměře 37 m2.
   Návrh usnesení č. 3/12/2011: "Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku parc. č. 796/27 v k.ú. Včelná o výměře 37 m2 od p. Věroslava Čížka za cenu 100 Kč/m2" schválen hlasováním 9-0-0.
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný komentuje příjmovou stránku navrhovaného rozpočtu na rok 2012. Drtivá většina příjmů závisí na celorepublikovém výběru daní - především DPH, a dále daně z příjmu.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněné společné výstavě výtvarných děl v KD a spojené akci malování s dětmi. Malování se zúčastnilo 30 dětí a bylo velmi dobře připraveno. Dále zve na osvětově zdravotní přednášku a následné cvičení s Indem Ch. Singhem v KD. Připravuje se též slavnostní rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka pro děti v KD a kurz vánoční výzdoby.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová zve na plánované setkání se seniory v KD dne 26.11.2011 a informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc listopad.
  4. Předseda komise pro sport a mládež J. Voráček informuje o přípravě prosincového turnaje ve stolním tenise - 10.12.2011. Cvičení zumby probíhá nadále ve čtvrtek od 19 hodin.
 11. Různé
  1. JUDr. I. Zálišová představuje žádost obyvatel ulice Luční o opravu ulice Luční, pokud již zastupitelstvo neschválilo rekonstrukci silnice. V ulici jsou hluboké výmoly, kterým se již nelze ani vyhnout. Odpovědí je, že oprava asfaltovou recykláží asi již na podzim nebude z technologických důvodu možná. Starosta se pokusí zjistit možnosti opravy.
  2. JUDr. I. Zálišová informuje dále o jejím prozatímním rozboru námitek pana J. Stejskala k návrhu územního plánu. Navrhuje, aby si obec ve věci možnosti výstavby domu "pod duby" ve Čtyřech chalupách vyžádala stanovisko ministerstva vnitra ohledně souladu požadavku odboru ochrany ŽP města Č. Budějovice se zákonem.
  3. Ing. J. Mandžuková se táže, zda by v části Dlouhé role neměla obec instalovat svoji vývěsku. Starosta odpovídá, že tabule je již zakoupena a bude instalována.


  Zasedání ukončeno v 19:13 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 7.11.2011

Ověřili: Ing. K. Pokorný, Ing. J. Mandžuková
Podepsán: starosta obce