Zápis z 13. zasedání ZO Včelná 2011Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 12.12.2011 od 18 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 12 ze 7.11.2011
 4. Zpráva o daňových příjmech obce k 30.11.2011
 5. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 30.11.2011
 6. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2012
 7. Schválení rozpočtu obce na rok 2012
 8. Rozpočtová opatření č. 17 a 18/2011
 9. Vyhláška obce o pohybu psů na veřejných prostranstvích
 10. Zprávy starosty obce
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
 12. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková
 4. Zdeněk Petr
 5. Jana Petrová
 6. Ing. Karel Pokorný
 7. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 5)
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • JUDr. Ivana Zálišová

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Program jednání s pozměným pořadím bodů schválen hlasováním 7-0-0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hájek, J. Voráček
 3. Kontrola usnesení č. 12 ze 7.11.2011: smlouva na odkup pozemku od p. Čížka podepsána
 4. Starosta uvádí přehled daňových příjmů za listopad 1.077 tis. Kč (loni 1.062 tis. Kč). Meziroční pokles příjmů za jedenáct měsíců roku činí 369 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.11.2011 podává starosta obce. Rozpočtové příjmy: naplněno 12.910 tis. Kč z 13.328 tis. Kč. Výdaje naplněno 10.283 tis. Kč z 12.239 tis. Kč. Stav účtu k 30.11.2011 byl 9.922 tis. Kč.
 6. Starosta předkládá návrh kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2012. Cena vodného: pevná složka 360 Kč + 28,15 Kč/m3, stočného: pevná složka 240 Kč + 22,97 Kč/m3.
  Návrh usnesení č. 1/13/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši vodného a stočného na rok 2012 takto - vodné: pevná složka 360 Kč, pohyblivá 28,15 Kč/m3; stočné: pevná složka 240 Kč, pohyblivá 22,97 Kč/m3, všechny částky bez DPH" schválen hlasováním 8-0-0.
 7. Starosta vyzývá k diskuzi nad návrhem rozpočtu obce na rok 2012, který byl zveřejněn na úřední desce po 15 dnů a zastupitelé jej obdrželi na minulém zasedání OZ.

  V diskuzi připomíná J. Hanetšleger dvě položky, které by změnil: je již několikátý rok nulový příspěvek hasičům, přičemž má obec v požární ochraně zákonné povinnosti, zatímco se opět navyšuje příspěvek sportovcům. K příspěvku hasičům odpovídá starosta obce, že od hasičů nevychází konkrétní požadavky. J. Hanetšleger navrhuje, že by obec mohla hasiče úkolovat např. kontrolou hydrantů, a za to by jim mohla dát příspěvek. Starosta odpovídá, že dobrovolní hasiči jako spolek víceméně nefungují, ale na druhou stranu nevidí problém v pozdějším schválení rozpočtového opatření ve prospěch zdejších hasičů, pokud vyvinou nějakou aktivitu. Jak J. Voráček, tak starosta i místostarostka by uvítali obnovu činnosti zdejšího hasičstva, ale ta podle nich musí vzejít z aktivní organizace u samotných hasičů. Starosta obce si o věci ještě promluví se starostou místních hasičů.
  Návrh usnesení č. 2/13/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce na rok 2012 ve výši příjmů i výdajů 11.236.200 Kč. V části financování Splátky půjček ve výši 350.000 Kč." schválen hlasováním 8-0-0.

  Zároveň starosta představuje rozpočet sociálního fondu obce s navrhovanými příjmy i výdaji 118..000 Kč.
  Návrh usnesení č. 3/13/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet sociálního fondu obce na rok 2012 ve výši příjmů i výdajů 118.000 Kč" schválen hlasováním 8-0-0.

 8. Starosta informuje, že na základě pověření zastupitelstva provedl rozpočtového opatření č. 17/2011, kterým se navyšují příjmy o 751.840 Kč a výdaje o 113.150 Kč. V příjmech je zohledněn především o vyšší příjem z daně z přidané hodnoty (+683 tis. Kč), ve výdajích jsou největšími položkami náklady na vybavení a oplocení dětského hřiště (+69,5 tis. Kč) a dále materiál pro komunální služby (+20 tis. Kč).
  Dále informuje, že provedl rozpočtové opatření č. 18/2011, kterým se navyšují příjmy o 8.451 Kč, což je doplatek grantu na kulturu z Jihočeského kraje.
  Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření č. 17 a 18/2011 na vědomí.
 9. Starosta představuje návrh obecně závazné vyhlášky obce Včelná č. 1/2011 o pohybu psů na veřejném prostranství. Návrh byl zastupitelům rozeslán předem. K vyhlášce není námitek.
  Návrh usnesení č. 4/13/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 1/2011 o pohybu psů na veřejném prostranství" schválen hlasováním 8 0-0.
 10. Zprávy starosty obce
  1. Starosta představuje výsledky předběžného přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 provedeného ve dnech 5. a 6.12.2011 s výsledkem "Nebyly zjištěny chyby a nedostatky".
  2. Starosta představuje návrh Rozpočtového výhledu obce na rok 2013 až 2014.
   Návrh usnesení č. 5/13/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Rozpočtový výhled obce na roky 2012-2013" schválen hlasováním 8-0-0.
  3. Starosta představuje výhodnější cenovou nabídku plynu od firmy E.ON. Jedná se o výhodnější sazbu od stávajícího dodavatele.
  4. Starosta představuje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 723/184 o výměře 25 m2 (nově označeno 723/216) p. Šanderovi. Navržena kupní cena 300 Kč.
   Návrh usnesení č. 6/13/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná (nově označeno 723/216) o výměře 25 m2 za cenu 300 Kč/m2. Kupující Karel Šandera, nar. 20.6.1968, tř.5.května 490, Včelná" schválen hlasováním 8-0-0.
  5. Starosta představuje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 368/2 o výměře 22 m2 manželům Soukupovým. Zastupiteli navržena kupní cena 120 Kč.
   Návrh usnesení č. 7/13/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 368/2 v k.ú. Včelná o výměře 22 m2 za cenu 120 Kč/m2 manželům Františku a Marii Soukupovým, Jiráskova 360, Včelná." schválen hlasováním 8-0-0.
   Pokud část pozemku zahrady manželů Soukupových zasahuje do veřejného prostranství, navrhne jim obec částečnou směnu pozemků.
  6. Starosta představuje návrh Smlouvy o dílo s firmou EkoEko na projekt vodovodu ve Čtyřech chalupách za 47.000 Kč včetně inženýringu. Zastupitelé nemají námitek.
  7. Starosta informuje o aktualizaci pasportu dopravního značení v obci. Změny nastaly především v lokalitě u Čepra.
  8. Starosta informuje o úspěšně proběhlé kontrole ze Státního zemědělského intervenčního fondu na realizaci a vyúčtování dotace na bezdrátový rozhlas.
  9. Starosta informuje o provedené opravě řetězu na parkovišti U Kaštanu.
  10. Starosta informuje o proběhlé slavnostní akci rozsvícení vánočního stromu.
  11. Starosta představuje návrh na zvýšení stravného v MŠ Včelná od roku 2012 vypracovaný vedoucí školní kuchyně a navrhuje uložit finančnímu a kontrolního výboru posoudit návrh a provést kontrolu hospodaření v kuchyni MŠ Včelná v roce 2011
   Návrh usnesení č. 8/13/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru posoudit návrh na zvýšení stravného v MŠ Včelná a provést kontrolu hospodaření MŠ Včelná za rok 2011" schválen hlasováním 8-0-0.
  12. Starosta informuje o tom, že pověřuje místostarostku úkoly - odkup pozemků soukromých vlastníků pod místními komunikacemi a vypracování projektu chodníku směr od tratě k zastávce.
  13. Starosta představuje Plán investic na rok 2012 do vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Včelná od firmy Čevak a.s. České Budějovice.
  14. Starosta informuje o žádosti p. Walischové ze Včelné o pronájem KD na soukromou akci s hudbu na Silvestra. Zastupitelé se táží na formu záruk za případně poničený majetek. Po kratší diskuzi o riziku škody se většina zastupitelů vyslovuje pro pronájem.
  15. Starosta informuje o předběžné nabídce likvidace větví a části stromů od soukromníka v obci Vrábče. Dle zájmu ze strany obcí svazku Blanský les - podhůří by zažádal o dotaci a vybudoval kompostárnu. Zastupitelé jsou v principu pro spolupráci, chtějí však více podrobností, pokud se projekt rozběhne.
  16. Starosta informuje o provedeném vyčištění komunikace Luční.
  17. Starosta informuje o dotačních záměrech svazku obcí Blanský les - podhůří.
 11. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný komentuje konstrukci výše schváleného rozpočtového výhledu.
  2. Předsedkyně kulturní komise Ing. J. Mandžuková informuje o uskutečněných (přednáška o ajurvédě, kurz vánočních dekorací, mikulášská nadílka, vše dobře navštívené) a plánovaném čaji o páté s cestovatelkou p. Hosnedlovou v lednu 2012.

   Dále informuje o možnosti zažádat o grant Jihočeského kraje na kulturu.
   Návrh usnesení č. 9/13/2011: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o grant na 'Živou kulturu' k Jihočeskému kraji." schválen hlasováním 8-0-0.

  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o proběhlém setkání se seniory v KD dne 26.11.2011, o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc prosinec a o plánované návštěvě včelenských seniorů v domovech důchodců. Na 29. prosince připadá oslava diamantové svatby manželů Čížkových.
  4. Předseda komise pro sport a mládež J. Voráček informuje o proběhlém turnaji ve stolním tenise dne 10.12.2011.
 12. Různé
  1. Starosta informuje o utracení nemocného psa majitele J. Kolka a čp. 299. Dle dobrozdání veterináře nešlo o týrání zvířat. ale o selhání srdce stářím.


  Zasedání ukončeno v 19:30 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 12.12.2011

Ověřili: J. Hájek, J. Voráček
Podepsán: starosta obce