Usnesení z 18. zasedání OZ Včelná 2012

Přijatá usnesení
na 18. zasedání obecního zastupitelstva
dne 12.4.2012


 • 1/18/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dohodu o příspěvku na sportovní činnost v roce 2012 se Sportovním klubem Včelná u Českých Budějovic s částkou příspěvku 100.000 tis. Kč.
 • 2/18/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěreřný účet obce za rok 2011, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 • 3/18/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje jako dodavatele prací Dodávka montáž topení a plynoinstalace v budově Mateřské školy Včelná firmu PLYNOINSTALACE, spol. s r.o., Dobrá Voda, IČ 482 02 495, dle doporučení výběrové komise ze dne 29.3.2012.
 • 4/18/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje jako dodavatele prací Výměna oken v budově Mateřské školy Včelná firmu LD OKNA, a.s., České Budějovice, IČ 632 75 899, dle doporučení výběrové komise ze dne 29.3.2012.
 • 5/18/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje vnitřní směrnici č. 16/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 12.4.2012.
 • 6/18/2012
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 s navýšením příjmů o 84.400 Kč a výdajů o 212.200 Kč.
 • 7/18/2012 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi lesních pozemků parc. č. 782/16, 788/43, 788/44, 788/53, 782/11 v k.ú. Včelná o celkové výměře 47.422 m2 s cenou do výše znaleckého posudku ve výši 488.040 Kč.